Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.6.2. Права Держатомрегулювання України.

Держатомрегулювання України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

надсилати ліцензіатам, а також їх посадовим особам, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, обов'язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ, організацій, підприємців за порушення законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих дозволів;

обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій та об'єктів у разі порушення ними вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки;

заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, отримувати від ліцензіата чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з цих питань;

притягати в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про ядерну та радіаційну безпеку;

надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень установлених законами та іншими нормативно-правовими актами вимог щодо додержання ядерної та радіаційної безпеки;

володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації.

Працівники Держатомрегулювання України, які здійснюють державний нагляд за додержанням законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки, мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установа та організації всіх форм власності для здійснення в межах своєї компетенції відповідних перевірок, а також користуються іншими правами, передбаченими законодавством.

Держатомрегулювання України при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

Держатомрегулювання України здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої територіальні органи (державні інспекції з ядерної безпеки).

Держатомрегулювання України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держатомрегулювання України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держатомрегулювання України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держатомрегулювання України є обов'язковими до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держатомрегулювання України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держатомрегулювання України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Один із заступників Голови є за посадою Головним державним інспектором з ядерної безпеки України.

Голова здійснює керівництво Держатомрегулювання України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держатомрегулювання України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держатомрегулювання України.

До складу колеги можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держатомрегулювання України, представники об'єднань громадян.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держатомрегулювання України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів діяльності Держатомрегулювання України, обговорення найважливіших питань застосування досягнень науки і техніки у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки в Держатомрегулювання України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад ради та зазначених органів і положення про них затверджує Голова.

У складі Держатомрегулювання України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Гранична чисельність працівників Держатомрегулювання України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держатомрегулювання України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків Держатомрегулювання України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держатомрегулювання України затверджує Голова.

Держатомрегулювання України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.