Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.3.1. Основні завдання та функції Держводгоспу України.

Основними завданнями Держводгоспу України є:

підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, здійснення в цій сфері єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду робота та забезпечення реалізації цієї політики;

розроблення та участь у реалізації загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

забезпечення задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах та проведення їх міжбасейнового перерозподілу;

здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель.

Держводгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробленні економічних цільових програм розвитку галузей національної економіки з урахуванням забезпечення раціонального використання водних ресурсів;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

визначає потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель;

вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну умов оподаткованим і кредитування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює контроль за додержанням режиму роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, використання прибережних захисних смуг, достовірністю державного обліку водокористування, технічним станом гідротехнічних споруд, які належать підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у сфері його управління;

розробляє довгострокові прогнози водогосподарських балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування системи державного моніторингу довкілля у частиш проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських системах комплексного призначення, транскордонних водотоках, у системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання в зонах впливу атомних електростанцій, за станом ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем та переформуванням берегів і прибережних зон водосховищ;

організовує виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового І протиповіневого захисту земель, а також сільських населених пунктів; забезпечує в установленому порядку функціонування підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;

проводить відповідно до законодавства експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

здійснює заходи щодо поліпшення експлуатації водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також забезпечує відповідно до законодавства ремонт на договірних засадах внутрігосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї мережі;

готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь, обґрунтовує і визначає за участю Міністерства аграрної політики У країни погребу в державних централізованих, капітальних вкладеннях, вишукує інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративним систем;

забезпечує розроблення, перегляд і затвердження галузевої нормативно-технічної документації з проектування, будівництва і експлуатації водогосподарських об'єктів та меліоративних систем, промислового випуску будівельних виробів і матеріалів, з енерго- та ресурсозбереження, охорона праці, кошторисного ціноутворення, контролю за використанням і охороною водних ресурсів;

виступає замовником у встановленому законодавством порядку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт., спрямованих на реалізацію загальнодержавних програм з питань розвитку водного господарства, підвищення технічного рівня і поліпшення якості будівництва, реконструкції та експлуатації систем сільськогосподарського водопостачання, меліоративних систем, а також комплексу водоохоронних заходів;

координує роботу, пов'язану Із забезпеченням єдності вимірювань, здійсненням метрологічного контролю і нагляду на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

організовує впровадження в галузі науково-технічних досягнень, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, проводить обмін передовим досвідом роботи і науково-технічною інформацією за напрямами своєї діяльності з центральними органами виконавчої влади та іноземними організаціями у порядку, передбаченому законодавством; вивчає, узагальнює і використовує світовий досвід для поліпшення стану водного господарства та меліорації земель;

розглядає та погоджує проекти щодо умов і режиму використання води у процесі будівництва чи реконструкції господарських об’єктів і погоджує дозволи на спеціальне водокористування, забезпечує ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру;

надає допомогу підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, у створенні та функціонуванні лабораторій радіологічного і гідрохімічного контролю відповідно до законодавства, проводить системний аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби масової інформації про рівень забрудненості цих вод; організовує розроблення оперативник та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель та підготовку науково обґрунтованих рекомендацій;

бере участь у реалізації інвестиційної політики з урахуванням пріоритетних напрямів структурного реформування економіки, розміщенні державних інвестицій за цільовими: програмами, державної політики у сфері соціально-трудових відносин і регулювання оплати праці; надає в межах своєї компетенції допомогу з питань оплати та нормування праці підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, відповідно до законодавства укладає угоди на галузевому рівні з професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими представницькими організаціями працівників;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами з питань, що належать до його компетенції;

вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою яро партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України з питань водного господарства та меліорації земель до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності що належать до сфери його управління;

складає разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування загальногалузеві та регіональні баланси забезпечення водогосподарського комплексу трудовими сировинними та енергетичними ресурсами;

готує в межах своїх повноважень пропозиції про приватизацію державного майна, забезпечує додержання антимонопольного законодавства, сприяє розвитку конкуренції:

організовує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством:

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держводгоспу України. на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.