Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.8.2. Права Комісії.

Комісія має право:

робити висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного законодавством;

встановлює обов’язкові нормативи достатності власних коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій);

встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України плату за видачу спеціальних дозволів (ліцензій), реєстрацію документів, надання інформації за запитами юридичних та фізичних осіб із спрямуванням отриманих коштів відповідно до законодавства;

встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

виносити в разі порушення законодавства про цінні папери, її власних нормативних актів попередження, зупиняти на строк до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію виданих нею спеціальних дозволів (ліцензій), анулювати дію таких дозволів (ліцензій);

звертатися до суду та господарського суду з позовами (заявами) у зв’язку з порушенням законодавства України про цінні папери;

зупиняти в разі виявлення ознак правопорушення у вигляді випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів чи діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії) всі операції по банківських рахунках відповідної юридичної особи до виконання або скасування в судовому порядку рішення про накладення штрафу, за винятком сплати державного мита з заяв і скарг, що подаються до суду;

у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статути та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на ній до усунення таких порушень;

здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю встановленими стандартам;

проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій;

надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові до виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

надсилати до правоохоронних органів матеріали стосовно фактів правопорушень, за які передбачено адміністративну відповідальність, якщо до компетенції Комісії не входить накладення адміністративних стягнень за такі правопорушення;

надсилати матеріали до органів антимонопольного комітету України в разі виявлення порушень вимог антимонопольного законодавства;

розробляти і затверджувати обов’язкові до виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;

накладати на осіб, винних у порушенні вимог законодавства про цінні папери, адміністративні стягнення, а також штрафні та інші санкції аж до анулювання дозволів на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

порушувати з метою захисту інтересів інвесторів та громадян питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України;

призначити тимчасово (на строк до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівля ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу на певний строк для захисту інтересів держави, інвесторів;

здійснювати разом з іншими органами виконавчої влади контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україні та за її межами, що здійснюються через фондовий ринок;

розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та встановлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку;

вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери;

залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

затверджувати форму випуску цінних паперів, визначену за рішенням емітента про випуск цінних паперів;

визначати максимальну кількість власників іменних цінних паперів для організації самостійного ведення емітентом реєстру;

встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальний розмір тарифів для оплати послуг депозитаріїв, зберігачів та реєстраторів;

видавати за погодженням зі Службою безпеки України нормативно-правові акти щодо технічного захисту інформації у Національній депозитарній системі;

встановлювати окремий порядок реєстрації угод щодо цінних паперів, однією із сторін яких є працівники прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів,

призначати своїх представників для здійснення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів акціонерних товариств;

порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду;

призначати своїх представників до складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду;

приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

визначати строки реалізації за гроші активів корпоративного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду в процесі ліквідації;

визначати мінімальний розмір резервного фонду, що формує компанія з управління активами інституту спільного інвестування в разі залучення цим інститутом коштів фізичних осіб-інвесторів;

вирішувати питання щодо зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

перевіряти діяльність інститутів спільного інвестування;

встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів про діяльність інститутів спільного інвестування, які подаються на електронних носіях;

на доступ до інформаційних баз даних Національного банку України і спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, які ведуться з метою регулювання ринків фінансових послуг;

засновувати в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів.

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Систему Комісії складають Комісія, її центральний апарат та територіальні органи.

Територіальними органами Комісії є управління та відділення.

Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що затверджуються Комісією, і координують свою діяльність з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.