Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.8.4. Виконавчий секретар Комісії.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Комісії організовує Виконавчий секретар.

Виконавчого секретаря призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Виконавчий секретар підконтрольний Голові Комісії і підзвітній Комісії.

Виконавчий секретар має першого заступника та трьох заступників, яких призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Виконавчий секретар розподіляє за погодженням із Головою Комісії обов’язки між першим заступником та заступниками Виконавчого секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Зміни у складі Комісії не можуть бути підставою для звільнення з посад Виконавчого секретаря, його першого заступника та заступників.

У разі відсутності Виконавчого секретаря його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника. – один із заступників Виконавчого секретаря згідно з розподілом обов’язків.

Основними завданнями Виконавчого секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, покладених на Комісію;

забезпечення діяльності Голови та членів Комісії;

здійснення поточної роботи, пов’язаної з виконанням покладених на Комісію завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі центрального апарату Комісії.

Виконавчий секретар відповідно до покладених на нього завдань:

організовує роботу центрального апарату Комісії;

готує та подає на затвердження Комісії програми та плани роботи Комісії, організовує їх виконання, звітує перед Комісією про стан виконання цих програм та планів;

забезпечує підготовку проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів, розробником яких є Комісія, і подає їх Голові Комісії для внесення на її розгляд;

організовує розроблення центральним апаратом Комісії проектів нормативно-правових актів, що приймаються Комісією, та подає їх Голові Комісії для внесення на її розгляд;

організовує та контролює виконання законів, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень та доручень Комісії, а також наказів та розпоряджень Голови Комісії;

забезпечує співробітництво Комісії з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування;

координує роботу територіальних органів Комісії;

подає Голові Комісії пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Комісії;

організовує роботу з документами в Комісії;

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комісії, визначає відповідальність їх керівників;

призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Головою Комісії згідно із законодавством працівників центрального апарату Комісії;

розглядає в установленому порядку питання про присвоєння працівникам центрального апарату Комісії відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

подає Голові Комісії пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Комісія, забезпечує та контролює виконання наказів Голови Комісії про розподіл цих коштів та звітує перед ним з цього питання;

розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання системи Комісії, та інформує Голову Комісії про їх виконання;

формує і затверджує кадровий резерв центрального апарату та територіальних органів Комісії, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Комісії;

забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

організовує перевірки територіальних органів Комісії щодо виконання покладених на них завдань та за результатами перевірок подає відповідні пропозиції на розгляд Комісії або Голови Комісії (залежно від того, до чиєї компетенції належить вирішення порушених у них питань);

забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Комісії;

виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії.

Виконавчий секретар має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Виконавчий секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

При Комісії створюються Консультаційно-експертна рада.

Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів, бере участь у підготовці та обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та розгадаються Комісією.

Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Комісією.

При Комісії можуть утворюватися інші органи та установи.

Гранична чисельність працівників системи Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Фонд і умови оплати праці Голови та членів Комісії, працівників системи Комісії визначаються відповідно до законодавства.

Структуру центрального апарату Комісії та її територіальних органів затверджує Голова Комісії за поданням Виконавчого секретаря.

Штатний розпис та кошторис Комісії затверджує Голова Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.

Фінансування Комісії, її центрального апарату та територіальних органів, а також інших органів та установ, які утворюються Комісією відповідно до її основних завдань, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Комісія та її територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Комісія має логотип.