Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.2.4. Державний секретар Мінтрансу України.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінтрансу України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент У країни.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності Мінтрансу України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінтрансу України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на Мінтранс України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінтрансу України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

організовує роботу апарату Мінтрансу України;

готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи Мінтрансу України, організовує та контролює їх виконання, звітує про їх-виконання перед Міністром;

забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються Мінтрансом України, та подає їх на підпис Міністрові;

організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату Мінтрансу України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

забезпечує взаємодію апарату Мінтрансу України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

забезпечує співпрацю Мінтрансу України з іншими центральними органами виконавчої влади. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

координує роботу відповідних урядових органів державного управління, територіальних органів Мінтрансу України, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінтрансу України урядових органів державного управління; за поданням керівників зазначених органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;

в установленому порядку приймає рішення щодо утворення, реорганізації і ліквідації територіальних органів Мінтрансу України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади і звільняє з посад відповідно до законодавства їх керівників;

погоджує питання призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

організовує роботу з документами у Мінтрансі України;

подає Прем'єр-міністрові України в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

призначає на посади і звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату Мінтрансу України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;

розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Мінтрансу України відповідних рангів державних службовців, заохочення, та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності ;

подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Мінтрансу України і територіальних органів Мінтрансу України, та інформує Міністра про їх використання;

за погодженням з Міністром виконує функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Мінтрансу України;

забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України;

формує та затверджує кадровий резерв Мінтрансу України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Мінтрансу України;

у разі ліквідації Мінтрансу України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінтрансу України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає Накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери діяльності Мінтрансу України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Мінтрансу України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінтрансу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії). Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), керівників урядових органів державного управління, що утворені у складі Мінтрансу України, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом-Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра

У складі Мінтрансу України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку науки і техніки в галузі, обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і висококваліфікованих фахівців

Склад цієї ради та положення про неї затверджує Міністр

Гранична чисельність працівників Мінтрансу України затверджується Кабінетом Міністрів України

Структуру Мінтрансу України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністром.

Штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансу України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінтрансу України затверджує Державний секретар.

Мінтранс України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.