Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.7.2. Права Держкомзв’язку України.

Держкомзв'язку України має право:

залучати у встановленому порядку фахівців підпорядкованих підприємств, установ і організацій для вирішення питань, що належать до його компетенції;

одержувати у встановленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від державного комітету статистики України - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

представляти кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України з питань зв'язку, використання радіочастот та інформатизації;

скликати в установленому порядку наради, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

утворювати у встановленому порядку в разі потреби тимчасові робочі комісії та групи із залученням до роботи в них фахівців у галузі зв'язку та інформатизації.

Держкомзв'язку України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

До складу Держкомзв'язку України входять Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком і Державна інспекція електрозв'язку Адміністрації зв'язку України.

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком є спеціальним органом, який здійснює повноваження присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, а також ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою у смугах радіочастот цивільного та спільного використання в частині цивільних користувачів.

Державна інспекція електрозв'язку Адміністрації зв'язку України та її регіональні підрозділи перебувають у складі Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком.

Державну інспекцію електрозв'язку Адміністрації зв'язку України очолює за посадою начальник Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком.

Держкомзв'язку України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти комітету підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

Рішення Держкомзв'язку України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та громадянами.

Обов'язковими є й рішення Комітету щодо результатів експертизи проектів Національної програми інформатизації, а також експертизи проектів інформатизації підприємств, установ і організацій, що фінансуються за рахунок державного бюджету або за рахунок кредитів, позик та інших коштів, повернення яких передбачається за рахунок державного бюджету, для врахування під час вирішення питання щодо початку фінансування цих проектів.

Держкомзв'язку України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Держкомзв'язку України очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держкомзв'язку України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює Голова.

Голова Держкомзв'язку України здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності та несе персональну відповідальність перед президентом України, кабінетом міністрів України за стан справ у цих сферах, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзв'язку України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у комітеті утворюється колегія у складі Голови, його заступників за посадою, а також інших керівних працівників комітету.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління комітету.

Членів колегії затверджує кабінет міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Голови Комітету.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо розвитку головних напрямів науки і техніки у галузі зв'язку, використання радіочастот та у сфері інформатизації, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомзв'язку України можуть бути утворені науково-технічні ради з учених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад науково-технічних рад та положення про них затверджує Голова Держкомзв'язку України.

У комітеті з урахуванням специфіки його діяльності можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів 1 положення про них затверджує голова.

Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Держкомзв'язку України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату комітету затверджує перший віце-прем'єр-міністр України.

Штатний розпис центрального апарату комітету і положення про його структурні підрозділи затверджує голова Держкомзв'язку України.

Держкомзв'язку України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням.