Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.9.2. Права Держбуду України.

Держбуд України має право:

представляти Кабінет міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії, робочі групи;

скликати в установленому порядку наради, проводити конкурси, виставки, конференції, семінари, в тому числі міжнародні, з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

скасовувати згідно із Законом України "Про місцеві державні адміністрації" накази керівників підзвітних і підконтрольних йому структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Держбуд України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої" влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

Держбуд України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держбуд України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Нормативно-правові акти Держбуду України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держбуду України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держбуд України очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Голова Держбуду України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Голова Держбуду України розподіляє обов'язки між своїми заступниками, а також керівниками структурних підрозділів Держбуду України, визначає ступінь їх відповідальності.

Голова Держбуду України здійснює керівництво Комітетом і несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держбуд України завдань і виконання ним своїх функцій.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держбуду України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в комітеті утворюється колегія у складі голови Держбуду України (голова колегії), заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників Держбуду України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України, провідні фахівці з будівництва та архітектури, а також представники громадських організацій.

Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов'язків кабінет міністрів України за поданням голови Держбуду України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держбуду України.

У складі Держбуду України кабінетом міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекціі).

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, проектів державних та галузевих стандартів, державних будівельних норм і правил, важливих об'єктів містобудування у Держбуді України можуть утворюватись науково-технічна, архітектурно-містобудівна і науково-методична ради, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує голова Держбуду України.

Гранична чисельність працівників Держбуду України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держбуду України та положення про його структурні підрозділи затверджує голова.

Штатний розпис, кошторис видатків Держбуду України затверджує його голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Держбуд України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.