Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.10.4.2. Права відділу.

Відділ має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів інших структурним підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян ( за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

Відділ очолює завідуючий, який призначається ні посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

Завідуючий відділом за посадою є головним архітектором району.

Завідуючий відділом:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу, розподіляє обов’язки між заступниками завідуючого відділом, керівниками структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у районному бюджету на розвиток містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу;

має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

Накази завідуючого відділом, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Держбудом.

Склад ради та положення про неї затверджують головою районної держадміністрації за поданням завідуючого відділом.

Відділ утримується за рахунок коштів державної о бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації.

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.