Конкурентоспроможність підприємства

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник підготовлений у рамках магістерської програми підготовки фахівців економіки підприємства для цілей вивчення однієї з найважливіших передумов ефективної роботи підприємства — конкурентної стратегії. Питанням розробки маркетингової стратегії в умовах конкурентної боротьби на локальних ринках приділена значна увага в основному в працях російських економістів Т.Л. Азоєва, Р.А. Фатхутдінова, А.П. Градова, і А.Ю. Юданова. їхні розробки багатопланові, поєднують кількісний і якісний підходи.

Принципова особливість цього посібника — комплексний підхід до вивчення конкурентоспроможності підприємства, тобто охоплення принципів, методів, категорій системи управління конкурентоспроможністю товару, торговельної марки, персоналу, підприємства, галузі. Це найбільше відповідає вимогам державного освітнього стандарту з економіки підприємства в рамках кваліфікаційного рівня «магістр».

Матеріал навчального посібника, викладений у п'ятьох главах, послідовно розкриває теоретичні аспекти конкуренції, питання оцінки конкурентоспроможності товару, підприємства, аналіз конкурентної поведінки фірм, типи конкурентних стратегій залежно від сфери діяльності й ринкової ситуації, економіку як систему конкуруючих компаній. Посібник також містить практикум для закріплення теоретичних знань, що, без сумніву, відповідає нормативним вимогам до процесу підготовки магістрів економіки підприємства в сучасних умовах.

Конкурентна стратегія фірми — одна з неодмінних умов перемоги в конкурентній боротьбі. На думку авторів, важливо завершити кількісну оцінку конкурентоспроможності організації приведення маркетингової конкурентної стратегії підприємства у відповідність із мікросередовищем, врахувати специфіку розробки стратегії дрібних, великих, спеціалізованих та інноваційних фірм, а також розвиток конкурентних відносин між підприємствами в Україні на сучасному етапі.

За останні роки різко зріс попит на літературу, що задовольняла б потреби фахівців, які займаються економічними питаннями. Для прибуткового функціонування підприємства необхідно не тільки грамотно аналізувати свою діяльність, а й планувати її, тобто займатися розвитком в умовах ринкової конкуренції.

Підприємці й ділові люди при прийнятті рішень у питаннях ефективного управління виробничо-господарською діяльністю не можуть обійтися без стратегічного планування. Вибір варіанта конкурентної стратегії стане набагато ефективнішим, якщо аналітик ретельно досліджує природу конкуренції на ринку товарів і послуг та позицію фірми в конкурентній боротьбі. Розуміння основних принципів роботи на ринку в умовах конкуренції дасть змогу уникнути значних прорахунків і помилок під час прийняття рішень і допоможе вдосконалити процес вибору стратегії конкуренції, що приведе фірму до успіху. Цей посібник необхідний для оцінки й аналізу конкурентних переваг, вибору діючої конкурентної стратегії.← prev content next →