Основи управління якістю (2002)

3.1. Поняття "управління якістю" і "система управління якістю"

Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей у сфері якості. Цілі в сфері якості передбачають створення на підприємстві умов, в яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.

Управління якістю - аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі та відповідальність у сфері якості, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в рамках системи якості [18].

У поняття "управління якістю" входять наступні аспекти:

1. Загальні аспекти:

планування на рівні вищого керівництва;

систематизація і документальне оформлення діяльності у вигляді методик, протоколів, інструкцій та ін;

залучення всіх виробничих ресурсів і всього персоналу;

широке використання стандартизації, у тому числі і міжнародних стандартів, в управлінні якістю;

регулярні перевірки, вивчення зворотного зв'язку і коректування дій;

безперервне навчання персоналу прийомів і методів управління якістю.

2. Технічні аспекти:

використання у виробництві останніх світових стандартів або стандартів, що перевищують рівень світових;

контроль продукції на кожному етапі в процесі виробництва з використанням необхідних засобів контролю;

діагностика обладнання;

забезпечення керованості всіма процесами і простежування кожної одиниці продукції;

регулярний перегляд технологій.

3. Економічні аспекти:

управління економікою якості;

планування капіталовкладень в якість (витрати на функціонування системи якості, навчання персоналу, вивчення ринку, контроль, діагностику, переоснащення виробництва, залучення незалежних експертів, особисті премії персоналу та ін.)

4. Управлінські аспекти:

визначення політики у сфері якості та конкретний розподіл обов'язків і повноважень кожного співробітника;

розробка формалізованої методології управління якістю з використанням різних методів і прийомів управління якістю та контроль виконання методик;

планування необхідного кошторису капіталовкладень в якість у річному бюджетному плані;

орієнтація виробництва на використання останніх науково-технічних розробок і вимог;

контроль за виконанням норм екології і безпеки праці.

Фірмі, до складу якої входить до десяти чоловік, для досягнення цілей у сфері якості досить просто забезпечити координацію дій всього персоналу, чіткість виконання всіх процедур та процесів. Фірмі з великою кількістю співробітників необхідно формалізоване визначення обов'язків і відповідальності в області якості на рівні співробітників, підрозділів і підприємства в цілому. Такий фірмі необхідно передбачити механізм гнучкого зміни обов'язків і відповідальності. Для ефективного управління процесами забезпечення і підвищення якості продукції та продуктивності праці у світовій практиці добре зарекомендували себе системи управління якістю. Ці системи відносяться до розряду інтегрованих механізмів управління програмно-цільового типу, що застосовуються для управління складними, динамічними об'єктами. За допомогою таких механізмів організація управління якістю орієнтується на мінімізацію всіх видів втрат і на узгоджене функціонування всіх елементів виробничо-збутової системи.

При побудові системи управління якістю переслідується мета організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення та підвищення якості. У рамках структур такого типу координуються всі роботи, пов'язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, ефективності виробництва та якості. Такі структурні схеми дозволяють створювати організаційні умови для об'єднання зусиль всього персоналу, спрямованих на підвищення економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.

Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю [18].

Система якості за формою - це система документації, в якій встановлені загальні принципи забезпечення якості, вимоги до діяльності та відповідальності кожного співробітника у сфері якості; умови дотримання заданих параметрів кожного процесу і характеристик кожного об'єкта; методики контролю, обробки та аналізу інформації про якість; програми навчання персоналу в сфері якості та ін Система якості включає в себе також систематичну діяльність відповідно до встановлених вимог, виявлення недоліків і постійний пошук шляхів поліпшення. Побудовою системи якості найчастіше займаються професійні організації, що грають роль радників за якістю. Система якості в організації призначена, перш за все, для задоволення внутрішніх потреб управління організацією. Вона ширше, ніж вимоги певного споживача, який оцінює тільки ту частину системи якості, яка стосується його індивідуальних вимог.

Призначення системи якості:

• організація діяльності в сфері якості у формі системи з функціями координації, регулювання, аналітичної вироблення рішень;

регламентація і впорядкування всієї діяльності організації відповідно до поставлених цілей у сфері якості;

визначення ролі і відповідальності кожного співробітника відповідно до поставлених цілей у сфері якості;

приведення всіх процесів на підприємстві в керовані умови;

забезпечення простежуваність і контрольованості продукції та ресурсів;

постійне підвищення кваліфікації персоналу;

організація системи ведення, накопичення та обробки інформації з метою мінімізації витрат, викликаних низькою якістю.

Дослідження з оцінки ефективності розробки і впровадження систем якості були проведені однією з провідних сертифікаційних фірм світу - організацією "Lloyd's Register". Під час досліджень аналізувалися економічні показники діяльності 222 підприємств машинобудівного профілю, що впровадили та сертифікували свої системи якості. Досліджувалися малі, середні та великі підприємства. Результати діяльності таких підприємств порівнювалися з показниками, середніми по галузі (табл. 3).

Оцінка ефективності розробки і впровадження систем якості в компаніях, проведена сертифікаційної організацією "Lloyd's Register"

Экономический

показатель деятельности
Предприятия, сертифицировавшие систему качества (стандарты ISO серии 9000)Средний показатель по отрасли
КрупныеСредниеМалые
12345
Рентабельность, %4,44,96,81,9
Возврат капитала, %16,616,217,57,7


12345
Объем продаж на одного работающего, тыс. фунтов стерлингов93,562,253,747,7
Прибыль на одного

работающего,

тыс. фунтов стерлингов
3,62,94,20,9
Инвестиции

в расчете на одного

работающего,

тыс. фунтов стерлингов
21,223,918,911,0


Загальний висновок, зроблений "Lloyd's Register": підприємства, що впровадили систему якості, працюють в 2-3 рази ефективніше конкурентів, що не використовують таку систему.