Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

3.1. Основні критерії оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

У сучасних умовах для багатьох підприємств характерна оперативна форма керування фінансами як реакція на поточні проблеми.

Така форма керування недосконала, і для виконання поставлених керівництвом підприємства цілей і завдань розробляють конкретний варіант їх досягнення, який деталізує ключові показники ефективності — KPI ( від англ. Key Performance Indicators).

У російській практиці в якості основних критеріїв оцінки ефективності фінансово-господарчої діяльності підприємств використовують наступні параметри:

виторг від реалізації продукції, робіт, послуг (обсяг продажів) без непрямих податків;

бухгалтерський і чистий прибуток, що залишається після оподатковування; чистий прибуток направляють на споживання (на виплату дивідендів акціонерам) і нагромадження (фінансування капіталовкладень, поповнення обігового капіталу, утвір резервного капіталу й ін.);

рентабельність витрат, активів (майна), інвестицій, обсягу продажів і т.д.;

фінансову стабільність (виторг від реалізації, ділену на поріг беззбитковості; співвідношення між власним і позиковим капіталом; ненегативне сальдо грошового потоку на кінець звітного періоду й ін.);

фінансовий результат власників підприємства (поточний дохід за період, що вилучається з бізнесу; приріст вартості компанії).

Набір таких показників на різних підприємствах може бути неоднаковий і визначатися виходячи із цілей господарської діяльності й зручності їх використання для цілей фінансового контролінга.

Для оцінки ефективності фінансово-господарчої діяльності підприємства може бути використаний метод оцінки досягнутого рівня показників підприємства шляхом порівняння з параметрами інших підприємств, особливо конкурентів.

З метою оцінки ефективності роботи підприємств-конкурентів звичайно використовують показники фінансової стабільності, прибутковості, платоспроможності й ділової активності (табл. 3).

Метод оцінки досягнутого рівня показників підприємства в порівнянні з параметрами інших підприємств (аналогів, конкурентів) класифікують на загальний і функціональний підходи.

Таблиця 3

Фінансові коефіцієнти, використовувані в системі аналізу й оцінки ефективності фінансово-господарчої діяльності підприємства

КоефіцієнтЩо характеризуєРозрахункова формулаРекомендоване значення коефіцієнта
1. Параметри фінансової стабільності
1.1. Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн)Частку власного капіталу у валюті балансуКфн= СК/ВБ, де СК — власний капітал; ВБ — валюта балансуВище 0,5 (50%). Перевищення вказує на зміцнення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел
1.2. Коефіцієнт заборгованості (Кз)Співвідношення між позиковими й власними коштамиКа = ЗК/СК, де ЗК — позиковий капітал; СК — власний капітал0,67 (40%/60%)
1.3. Коефіцієнт фінансування

(Кфин)
Співвідношення між власними й позиковими коштамиКфин = СК/ЗК1,5 (60%/40%)
1.4. Коефіцієнт маневреності (Км)Частку власних обігових коштів у власному капіталіКм= СОС/СК, де СОС — власні обігові кошти0,2-0,3. Чим ближче значення показника до верхньої границі, тим більше можливостей для маневру при здійсненні фінансових операцій
1.5. Коефіцієнт

фінансової

напруженості

(Кф.напр.)
Частку позикових коштів у валюті балансу позичальникаКф.напр. = ЗК/ВБНе більш 0,5. Перевищення верхньої границі свідчить про високу залежність підприємства від позикових джерел фінансування
1.6. Коефіцієнт майна виробничого призначення (Кипн)Частку майна виробничого призначення в активах підприємстваКипн = (ВОА + 3) /А, де ВОА — необоротні активи; 3 — запаси; А — загальний обсяг активів (майна)Кипн > 0,5. При зниженні

показника нижче 0,5 необхідне залучення зовнішніх джерел
2. Параметри прибутковості (рентабельності)
2.1. Коефіцієнт рентабельності активів (Кра )Скільки прибутки припадає на кожний рубль активів у розрахунковому періодіКра = БП/А, де БП — бухгалтерський прибуток; А — середня вартість активів за розрахунковий періодПоказник індивідуальний для кожного підприємства
2.2. Коефіцієнт рентабельностипродаж (Крп)Скільки прибутки припадає на кожний рубль обсягу продажівКрп = БП/ОП, де ОП — обсяг продажів товарів (у ринкових цінах без ПДВ)Показник індивідуальний для кожного підприємства
2.3. Коефіцієнт чистої рентабельності власного капіталу (Крск)Скільки чистому прибутку припадає на кожний рубль власного капіталуКрск = НП/СК, де НП — чистий прибуток; СК — середня вартість власного капіталу за розрахунковий періодПоказник індивідуальний для кожного підприємства
2.4. Коефіцієнт рентабельності чистих активів

(Крча)
Скільки чистому прибутку припадає на кожний рубль чистих активівКрча=НП/ЧА,гдеЧА — середня вартість чистих активів за розрахунковий періодПоказник індивідуальний для кожного підприємства
3. Параметри платоспроможності (ліквідності)
3.1. Коефіцієнт абсолютної (швидкої) ліквідності (Кал)Яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом (на дату складання балансу)Кал = (ДС + КФВ)/ ДО, де ДС — кошти, КФВ — короткострокові фінансові вкладення; ДО — короткострокові зобов'язанняРекомендоване значення 0,15-0,2. Низьке значення вказує на зниження платоспроможності
3.2. Коефіцієнт поточної (уточненої) ліквідності (Ктл)Прогнозовані платіжні можливості підприємства в умовах своєчасного проведення розрахунків з дебіторамиКТЛ = (ДС + КФВ + +ДЗ)/ ДО, де ДЗ — дебіторська заборгованість на останню звітну датуРекомендоване значення 0,5-0,8. Високе значення вказує на необхідність роботи з дебіторами, щоб забезпечити покриття заборгованості
3.3. Коефіцієнт загальної ліквідності (платоспроможно сті) (Кіл)Достатність оборотних активів для покриття короткострокових зобов'язань. Характеризує також запас фінансової стабільності підприємстваКл = (ДС + КФВ + ДЗ + + З)/ ДО, де 3 — запаси товарно-матеріальних цінностей на останню звітну датуРекомендоване значення показника 1-2. Нижня границя (1,0) указує на те, що оборотних активів повинне бути досить для покриття короткострокових зобов'язань
4. Параметри ділової активності
4.1. Коефіцієнт оборотності активів (Коа)Швидкість обороту всього авансованого капіталу (активів), тобто кількість зроблених їм оборотів за періодКоа = ВП/А, де ВП -— виторг (нетто) від продажів; А — середня за розрахунковий період вартість активівПоказник індивідуальний для кожного підприємства
4.2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (КОск)Швидкість обороту власного капіталу за періодКОск = ВП/СК, де СК — середня за розрахунковий період вартість власного капіталуПоказник індивідуальний для кожного підприємства


Загальний підхід означає порівняння показників свого підприємства з параметрами аналогічних підприємств, що працюють в ідентичних умовах.

Функціональний підхід означає порівняння характеристик роботи окремих функцій (або окремих філій) підприємства з аналогічними показниками пріоритетних підприємств, що здійснюють комерційну діяльність у схожих умовах.