Управління використанням капіталу

Принципи управління потоками капіталу у процесі його обігу

Управління потоками капіталу підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його використанням. Воно дозволяє вирішувати різноманітні завдання цієї загальної системи управління та підпорядковано його головної мети.

Процес управління потоками капіталу підприємства базується на певних принципах, основними з яких є (рис. 11.2).

1. Принцип інформативною достовірності. Як і кожна керуюча система, управління потоками капіталу підприємства повинно бути забезпечене необхідною інформаційною базою. Створення такої інформаційної бази представляє певні труднощі, тому що пряма фінансова звітність, що базується на єдиних методичних принципах бухгалтерського обліку, відсутня. У частини грошових потоків капіталу певні міжнародні стандарти формування такої звітності почали розроблятися тільки з 1971 року і на думку багатьох фахівців ще далекі від завершення (хоча загальні параметри таких стандартів вже затверджені, вони допускають варіативність методів визначення окремих показників прийнятої системи звітності). Відмінності методів ведення бухгалтерського обліку в нашій країні від прийнятих у міжнародній практиці ще більше ускладнюють завдання формування достовірної інформаційної бази управління грошовими потоками капіталу підприємства.

Малюнок 11.2. Основні принципи управління потоками капіталу підприємства.

Що ж до матеріальних потоків капіталу, то стандарти такої звітності ще не розроблені і кожне підприємство запроваджує систему необхідних облікових показників при організації управлінського обліку. У цих умовах забезпечення принципу інформативною достовірності пов'язано зі здійсненням складних обчислень, які вимагають уніфікації методичних підходів.

2. Принцип забезпечення збалансованості. Управління потоками капіталу підприємства має справу з багатьма їх видами і різновидами, розглянутими в процесі їх класифікації. Їх підпорядкованість єдиним цілям та завданням управління вимагає забезпечення збалансованості потоків капіталу підприємства за видами, обсягами, тимчасових інтервалах і іншим істотним характеристикам. Реалізація цього принципу пов'язана з оптимізацією потоків капіталу підприємства в процесі управління ними.

3. Принцип забезпечення ефективності. Потоки капіталу підприємства характеризуються істотною нерівномірністю надходження та витрачання окремих його форм та видів в розрізі окремих часових інтервалів.

Це призводить до формування значних обсягів залишків грошових і матеріальних активів в окремі періоди. Приклад формування таких залишків може бути проілюстрований графічно (рис. 11.3).

Малюнок 11.3. Нерівномірність окремих видів грошових потоків капіталу підприємства в часі.

Тимчасово вільні залишки грошових коштів по суті носять характер непродуктивних активів (до моменту їх використання в господарському процесі), які втрачають свою вартість у часі, від інфляції та з інших причин. Реалізація принципу ефективності в процесі управління грошовими потоками капіталу полягає у забезпеченні ефективного їх використання шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

Що стосується забезпечення принципу ефективності в процесі управління матеріальними потоками капіталу, то він забезпечується цілою системою заходів щодо мінімізації витрат з їх руху на підприємстві, організації пунктів зберігання запасів, обслуговування запасів у процесі їх зберігання тощо

4. Принцип забезпечення ліквідності. У системі управління матеріальними потоками капіталу він означає необхідність своєчасного використання сукупного запасу активів, що формують ці потоки, шляхом залучення в операційний або інвестиційний процес . У системі управління грошовими потоками забезпечення ліквідності означає підтримку необхідної платоспроможності підприємства протягом досліджуваного періоду, не допускаючи утворення дефіциту грошових коштів (див. рис. 11.3). Реалізація цього принципу в даному випадку забезпечується шляхом відповідної синхронізації позитивного і негативного грошових потоків у розрізі кожного часового інтервалу аналізованого періоду.

З урахуванням розглянутих принципів організується конкретний процес управління потоками капіталу підприємства.

Основною метою управління потоками капіталу є забезпечення фінансової і технологічного рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрачання капіталу в різних його формах і їх синхронізації в часі.

Процес управління потоками капіталу підприємства послідовно охоплює такі основні етапи (рис. 11.4).

1. Забезпечення повного і достовірного обліку потоків капіталу підприємства та формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати принцип інформаційної його достовірності. У процесі здійснення цього етапу управління потоками капіталу забезпечується координація функцій і завдань служб бухгалтерського обліку, фінансового та операційного менеджменту підприємства.

Основною метою організації обліку та формування відповідної звітності, що характеризує потоки капіталу підприємства різних видів, є забезпечення менеджерів необхідною інформацією для проведення всебічного їх аналізу, планування і контролю.

Облік потоків капіталу ведеться окремо в розрізі грошової та матеріальної його форм.

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ
1. Забезпечення повного і достовірного I обліку потоків капіталу підприємства та формування необхідної звітності
2. Аналіз потоків капіталу підприємства у попередньому періоді
3. Оптимізація потоків капіталу підприємства
4. Планування потоків капіталу підприємства в розрізі різних їх видів
5. Забезпечення ефективного контролю потоків капіталу підприємства


Малюнок 11.4. Основні етапи управління потоками капіталу підприємства.

В основі обліку грошових потоків капіталу лежать міжнародні стандарти підготовки звітності про рух грошових коштів. Відповідно до цих стандартів при підготовці такої звітності використовуються два основні методи - непрямий і прямий. Ці методи розрізняються між собою повнотою представлення даних про грошові потоки підприємства, вихідною інформацією для розробки звітності та іншими параметрами.

Непрямий метод спрямований на отримання даних, які характеризують чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Джерелом інформації для розробки звітності про рух грошових коштів підприємства цим методом є звітний баланс і звіт про фінансові результати. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється за видами господарської діяльності та підприємству в цілому.

• За операційної діяльності базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, отриманий у звітному періоді.

Шляхом внесення відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім у показник чистого грошового потоку. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника з операційної діяльності, має такий вигляд:

Сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді = Сума чистого прибутку підприємства Сума амортизації основних засобів Сума амортизації нематеріальних активів Приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості Приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів Приріст (зниження ) суми кредиторської заборгованості Приріст (зниження) суми резервного та інших страхових фондів.

• За інвестиційної діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів і сумою їх придбання у звітному періоді. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника з інвестиційної діяльності, має такий вигляд:

Сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в розглянутому періоді = Сума реалізації вибулих основних засобів +Сума реалізації вибулих нематеріальних активів +Сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства +Сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій підприємства +Сума дивідендів (відсотків), отриманих підприємством за довгостроковими фінансовими інструментами інвестиційного портфеля - Сума придбаних основних засобів - Сума приросту незавершеного капітального будівництва - Сума придбання нематеріальних активів - Сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства - Сума викуплених власних акцій підприємства сума викуплених власних акцій підприємства.

• По фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених з зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника з фінансової діяльності, має такий вигляд:

Сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності в розглянутому періоді = Сума додатково залученого із зовнішніх джерел власного акціонерного або пайового капіталу+ Сума додатково залучених довгострокових кредитів і позик +Сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик +Сума коштів, що надійшли в порядку безоплатного цільового фінансування підприємства - Сума виплати (погашення) основного боргу по довгострокових кредитах і позиках - сума виплати (погашення) основного боргу за короткостроковими кредитами і позиками - Сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї тощо).

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник розраховується за такою формулою:

Загальна сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді = Сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності + Сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності + Сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності.

Використання непрямого методу розрахунку руху грошових коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку - чистого грошового потоку з операційної та інвестиційної діяльності, а також виявити динаміку всіх факторів, що впливають на його формування. Крім того, слід відзначити відносно низьку трудомісткість формування звітності про рух грошових коштів, так як переважна більшість необхідних для розрахунку непрямим методом показників міститься в інших формах діючої фінансової звітності підприємства.

Прямий метод спрямований на отримання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Він покликаний відображати весь обсяг надходження і витрачання грошових коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Відмінності отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом відносяться тільки до операційної діяльності підприємства.

При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують всі види надходження і витрачання грошових коштів.

Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок суми чистого грошового потоку з операційної діяльності підприємства прямим методом, має такий вигляд:

Сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді = Сума грошових коштів, отриманих від реалізації продукції +Сума інших надходжень грошових коштів у процесі операційної діяльності - Сума грошових коштів, виплачених за придбання сировини, матеріалів і напівфабрикатів у постачальників - Сума заробітної плати, виплаченої оперативному персоналу - Сума заробітної плати, виплаченої адміністративно-управлінського персоналу - Сума податкових платежів, перерахована до бюджету - сума податкових платежів, перерахована у позабюджетні фонди - Сума інших виплат грошових коштів в процесі операційної діяльності.

Розрахунки суми чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній та фінансовій діяльності, а також по підприємству в цілому здійснюються за тими ж алгоритмами, що і при непрямому методі.

Відповідно до принципів міжнародного обліку метод розрахунку грошових потоків підприємство вибирає самостійно, проте кращим вважається прямий метод, що дозволяє отримати більш повне уявлення про їхній обсяг і склад.

В основі обліку матеріальних потоків капіталу, організованого в системі загального управлінського обліку підприємства, лежить показник розмірності цього потоку. Він являє собою дріб, у чисельнику якого вказується натуральна одиниця виміру вантажу (тонни, літри, штуки тощо), а в знаменнику - інтервал часу, протягом якого цей вантаж переміщається (знаходиться в русі). Структуру матеріальних потоків капіталу в розрізі конкретних його форм і видів підприємство встановлює самостійно виходячи з цілей управління.

У процесі обліку матеріальних потоків капіталу відображається його вантажообіг. Під вантажообігом розуміється загальна кількість вантажів (що входять до складу відповідних матеріальних потоків капіталу), що переміщуються на території підприємства) або окремих його структурних підрозділів) в одиницю часу (чи аналізованому періоді).

Сукупний обсяг вантажообігу, що характеризує відповідний вид матеріального потоку капіталу, складається з окремих вантажопотоків. Під вантажопотоком розуміється загальна кількість вантажів, що транспортуються в одиницю часу (чи аналізованому періоді) між двома суміжними пунктами його переміщення.

Облік матеріальних потоків поряд з основним їх показником - вантажообігом може паралельно відображати і вартісної їх обсяг, що дозволяє забезпечити синхронність окремих форм руху капіталу на підприємстві.

2. Аналіз потоків капіталу підприємства у попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування окремих форм та видів потоків капіталу, їх ефективності, а також збалансованості позитивного і негативного потоків капіталу підприємства за обсягом і в часі. Аналіз потоків капіталу проводиться по підприємству в цілому, в розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремих структурних підрозділах ("центрам відповідальності").

• На першому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування позитивного потоку капіталу підприємства в розрізі окремих їх видів.

У процесі цього аспекту аналізу темпи приросту позитивного потоку капіталу зіставляються з темпами приросту активів підприємства, обсягів виробництва і реалізації продукції.

• На другому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування негативного потоку капіталу підприємства, а також структури цього потоку за видами і напрямами витрачання. У процесі цього етапу аналізу визначається наскільки пропорційно розвивалися за рахунок витрачання капіталу окремі види активів підприємства, що забезпечують приріст його ринкової вартості; по яких напрямках використовувалися кошти, залучені із зовнішніх джерел; якою мірою погашалася сума основного боргу за залученими раніше кредитами і позиками; якою мірою потоки виробничих запасів сировини і матеріалів забезпечували випуск готової продукції; як реалізація готової продукції забезпечувала формування грошових потоків і т.п.

• На третьому етапі аналізу розглядається збалансованість позитивного і негативного потоків капіталу за загальним обсягом; вивчається динаміка показника чистого потоку капіталу як найважливішого результативного показника господарської діяльності підприємства і індикатора рівня збалансованості його потоків в цілому. У процесі аналізу визначається роль і місце чистого прибутку підприємства у формуванні його чистого грошового потоку.

Особливе місце в процесі цього етапу аналізу приділяється "якості чистого грошового потоку капіталу" - узагальненої характеристики структури джерел формування цього показника. Висока якість чистого грошового потоку капіталу характеризується зростанням питомої ваги чистого прибутку, отриманого за рахунок зростання випуску продукції і зниження її собівартості, а низька - за рахунок збільшення частки чистого прибутку, пов'язаного із зростанням цін на продукцію, здійсненням позареалізаційних операцій і т. п.

• На четвертому етапі аналізу досліджується синхронність формування позитивного і негативного потоків капіталу в розрізі окремих інтервалів звітного періоду; розглядається динаміка залишків окремих активів підприємства, що відображає рівень цієї синхронності.

Результати аналізу використовуються для виявлення резервів оптимізації потоків капіталу підприємства та їх планування на майбутній період.

3. Оптимізація потоків капіталу підприємства. Така оптимізація є однією з найважливіших функцій управління потоками капіталу, спрямованої на підвищення їх ефективності в майбутньому періоді. Найважливішими завданнями, які розв'язуються в процесі цього етапу управління потоками капіталу є: забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних потоків капіталу в часі і за обсягами; забезпечення більш тісного взаємозв'язку потоків капіталу за видами господарської діяльності підприємства; підвищення суми і якості чистого грошового потоку капіталу, що генерується господарською діяльністю підприємства. Ці питання детально розглядаються в наступних розділах.

4. Планування потоків капіталу підприємства в розрізі різних їх видів. Таке планування носить прогнозний характер в силу невизначеності ряду вихідних його передумов. Тому планування потоків капіталу здійснюється у формі багатоваріантних планових розрахунків цих показників при різних сценаріях розвитку окремих вихідних факторів (оптимістичному, реалістичному, песимістичному). Методичні основи цього планування викладаються в наступних спеціальних розділах.

5. Забезпечення ефективного контролю потоків капіталу підприємства. Об'єктом такого контролю є виконання встановлених планових завдань по руху капіталу в процесі його обороту; рівномірність формування потоків у часі; ліквідність потоків капіталу та їх ефективність. Ці показники контролюються в процесі моніторингу використання капіталу підприємства.