Бізнес-планування (2006)

1.2. Сутність ділового розвитку фірми. Життєвий цикл бізнес-ідей

У попередньому параграфі були розглянуті основні напрямки діяльності фірми, спрямовані на досягнення підприємницького успіху. Одним із них є діловий розвиток фірми, тобто діяльність, яка ставить за мету виявлення та реалізацію можливостей бізнесу. Активізація дій у цьому напрямку дає змогу формувати ідеї щодо розвитку справи, перетворювати їх на плани дій та активно впроваджувати задуми в практику роботи.

Діловий розвиток фірми визначає якість ведення бізнесу, підвищення рівня знань про нього. Перевага над конкурентами досягається не стільки за рахунок вкладання у справу фінансових та матеріальних ресурсів, скільки через розуміння того, на що можна витратити кошти з максимальною ефективністю. Цим напрямом розвитку є реалізація бізнес-ідей.

Таким чином, діловий розвиток фірми — це напрям підприємницької діяльності з виявлення можливостей бізнесу, формування бізнес-ідей, обґрунтування умов та кроків щодо впровадження бізнес-ідей та безпосереднього їх втілення у практичну діяльність фірми.

Діловий розвиток фірми реалізує творчу складову бізнесу, без якої сподівання на отримання підприємницького успіху є практично марні. Тільки створюючи щось нове, відмінне від того, що пропонується іншими суб'єктами підприємницької діяльності, можна досягти конкурентних переваг. А це, у свою чергу, є основою для прибуткової діяльності.

На залежність підприємницького успіху від ступеня реалізації творчої складової бізнесу вказується як вченими, так і самими підприємцями. Тому реалізація ділового розвитку є найважливішим елементом у прагненні досягти позитивного результату власної справи.

Бізнес передусім — це творча діяльність зі значним впливом на неї елементів змагання. Тобто велике значення має не тільки пошук найбільш раціональних шляхів реалізації можливостей, а й своєчасність цих дій, випередження в цьому плані багатьох існуючих та потенційних конкурентів. Творчість у бізнесі — це створення нових за задумом засобів ведення справи, які спрямовані на укріплення ринкових позицій фірми.

Центральним елементом ділового розвитку фірми є бізнес-ідея. Схематично її наведено на рис. 1.3.До появи бізнес-ідей приводять визначені чинники, які будуть розглянуті далі. Ідей може бути забагато, і не всіх їх за різних обставин можна приймати до виконання. Для з'ясування принципової можливості та доцільності подальшого розвитку ідеї необхідно провести її первісне техніко-економічне обґрунтування. На цьому етапі вирішуються такі завдання:

досліджується принципова доцільність реалізації бізнес-ідеї з погляду наявності реальних ринкових потреб в її результаті;

досліджується принципова можливість реалізації бізнес-ідеї з погляду можливостей фірми;

досліджується відповідність бізнес-ідеї стратегічним намірам фірми;

розраховуються можливі результати від реалізації бізнес-ідеї (потреба в інвестиціях, додатковий прибуток, термін окупності тощо);

приймається рішення з подальшої розробки бізнес-ідеї.

Крім визначених варіантів рішення за даними техніко-еко-номічного обґрунтування, тобто щодо подальшої розробки чи відхилення, можливі й проміжні рішення. Найбільш поширеною серед них є подальше доопрацювання з метою зняття не-визначеностей та відкладення у запас, доки ідея не "дозріє", або до очікування свого часу.

Треба пам'ятати, що загальновідомий термін "техніко-еко-номічне обґрунтування" не досить повно відповідає сутності перелічених завдань. Справа в тому, що стосовно бізнес-ідей на початкових етапах життєвого циклу більш прийнятні якісні оцінки, ніж кількісні. Це відбувається внаслідок невизначеності майбутнього. Тому практично не реально зі значною ймовірністю розрахувати можливі результати від впровадження нововведення. Сама новизна визначає відсутність надійної бази для порівняння, тому розрахунки відомими методами дослідження ринку можуть дати негативну оцінку ідеї, яка насправді виявиться дуже перспективною, і навпаки. Прикладів цьому в підприємницький практиці дуже багато.

Тому при проведенні первісного техніко-економічного обґрунтування зацікавленість персоналу ідеєю та бажання реалізувати її значать набагато більше, ніж кількісні показники прибутковості, окупності, ефективності і т. п.

Під час обґрунтування доцільності проведення подальшої розробки бізнес-ідеї не слід цілком покладатися тільки на відомі формалізовані методи оцінювання ефективності. В умовах високої невизначеності вони не дуже надійні. Значно важливішим є захоплення ідеєю, її змістом, новизною, унікальністю. Якщо ідея "красива", її подальша доля набагато перспективніша, ніж стандартні кроки вирішення тієї чи іншої проблеми.

Якщо бізнес-ідея визнається прийнятною для впровадження, наступним етапом її життєвого циклу є складання ділового плану, чи бізнес-плану, як його прийнято називати у підприємницький практиці. Діловий план являє собою своєрідну модель майбутнього бізнесу. При його розробці враховуються всі можливі витрати на реалізацію бізнес-ідеї, перевіряються майбутні схеми виробничо-комерційної діяльності, обґрунтовуються можливі схеми фінансування процесів створення нововведення тощо. Докладніше всі кроки з розробки ділового плану розглядаються в інших главах цього розділу.

План, який приймається до виконання, стає проектом. Частіше за все реалізація ділового плану потребує зовнішнього фінансування. У цьому разі на вимогу інвесторів необхідно доводити наявність інтересу для них за умови участі у проекті. Це завдання вирішує проектний аналіз, який є перехідним етапом між діловим планом та власне проектом. Порядок здійснення та методика проектного аналізу викладається у розділі 2 посібника.

Проектна стадія розвитку бізнес-ідеї складається з процесів безпосередньої реалізації положень ділового плану. Ці дії потребують спеціальних навичок та організації. Особливості реалізації проекту, а також важливість цієї стадії життєвого циклу привели до формування окремого напрямку в менеджменті, який, відповідно, отримав назву проектний менеджмент.

Основним завданням проектного менеджменту є впровадження у практику роботи бізнес-ідеї у визначені терміни, не перевищуючи запланованих витрат. Докладно сутність та механізм проектного менеджменту розглядаються у розділі 3.

Після виконання всіх необхідних процедур, які передбачені проектом, та досягнення мети бізнес-ідея вичерпує себе. Вона стає частиною підприємницької практики, а власник проекту отримує у винагороду за свої зусилля та творчі здобутки додатковий прибуток від реалізації проекту.