Бізнес-планування (2006)

11.5. дисконтовані критерії ефективності проектів

Розглянемо основні показники, які враховують процедуру дисконтування можливих майбутніх результатів проекту.

Індекс прибутковості. Індекс прибутковості {profitability index, PI) показує відносну прибутковість проекту або дисконтовану вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вкладень. Дослідники проектів використовують різноманітні підходи до його визначення.

У цьому випадку критерій ухвалення рішення аналогічний рішенню, що ґрунтується на NPV, тобто РІ > 0.

Інші дослідники сприймають цей критерій як частку від ділення дисконтованих надходжень на дисконтовані виплати, тоді його значення для ефективних проектів не може бути менше одиниці:

PI = B(l)V:C{t)'V.

Але при будь-якому обраному способі розрахунку індекс прибутковості відображає ефективність вкладень. Проекти з великим значенням індексу прибутковості є до того ж більш стійкими.

Проте не варто забувати, що дуже великі значення індексу прибутковості не завжди відповідають високому значенню NPV і навпаки. Справа в тому, що проекти, які мають високу чисту поточну цінність, не обов'язково ефективні, а отже, мають дуже невеличкий індекс прибутковості.

Відношення вигоди/витрати. Відношення вигоди/витрати, або прибутки/витрати (Benefitsto Costs Ratio) є часткою від ділення дисконтованого потоку (суми) вигід на дисконтований потік витрат і розраховується за формулою

B/Cratio = BU)V':CU)Vl.

Цей критерій є окремим випадком критерію індексу прибутковості.

Якщо відношення "B/Cratio" більше одиниці, то прибутковість проекту вища, ніж мінімально необхідна, і проект вважається привабливим. Відношення вигоди/витрати показує, наскільки можна збільшити витрати, щоб не перетворити проект у фінансово непривабливе підприємство.

Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return). Цілком очевидно, що вибір ставки відсотка при підрахунку NPV, В/С і РІ значно впливає на підсумковий результат розрахунку, а отже, і на його інтерпретацію. Розмір ставки відсотка, як уже зазначалося, залежить від темпу інфляції, альтернативних можливостей і ступеня інвестиційного ризику. Дуже цікавим є значення відсоткової ставки q, за яким NPV = 0 (рис. 11.1). У цій точці q2 сумарний дисконтований потік витрат дорівнює сумарному дисконтованому потокові вигід. Можна стверджувати, що ця точка має конкретний економічний зміст дисконтованої "точки беззбитковості" і називається внутрішньою нормою рентабельності, або внутрішньою нормою прибутковості. Вона позначається ВНП або англійською абревіатурою IRR. Цей критерій дає змогу інвестору конкретного проекту оцінити доцільність вкладення коштів у практичне здійснення ділового плану. Якщо банківська дисконтна ставка більша за IRR, то очевидно, що за рахунок звичайного банківського депозиту інвестор зможе одержати більшу вигодуТочний розрахунок IRR можна зробити тільки за допомогою комп'ютера, проте можливий наближений розрахунок IRR поетапним наближенням до точки, в якій NPV = 0. Алгоритм цього розрахунку реалізований у пакеті "Project Expert", порядок застосування якого у діловому плануванні розглянуто у попередній главі посібника.

Період окупності (Payback period). Цей критерій є аналогічним критерію терміну окупності, але використовує дисконтовані значення витрат та прибутків (доходів). Тобто під періодом окупності (РВР) розуміється той період, за який потік дисконтованих проектних прибутків стане дорівнювати дисконтованому потоку витрат. Зрозуміло, що значення критерію не має перевищувати терміну життя проекту.

Критерії NPV, IRR і РІ є фактично різними версіями однієї і тієї ж концепції, і тому їхні результати пов'язані один з одним.

Можливі співвідношення коефіцієнтів ефективності, які застосовуються під час проектного аналізу:

якщо NPV > 0, то РІ > 1, IRR > q;

якщо NPV < 0, то РІ < 1, IRR < q;

якщо NPV = 0, то РІ = 1, IRR = q,

де q — необхідна норма прибутковості (альтернативна вартість капіталу).

Нині розроблено достатньо багато програмних продуктів, що дозволяють прискорити інвестиційне проектування. До найбільш відомих із них належать: "Альт" (пакети "Альт-Инвест", "Альт-Финансы" та ін.), "ПроИнвестКонсалтинг" (пакети "Biz Planner", "Project Expert 4, 5, 6, 7" та ін.), "ИнЭК" (пакети "Інвестор", "Аналітик" та ін.), "Интеллект-сервис" (пакет БЭСТ-ОФИС) тощо.

У всіх перелічених програмних продуктах є модуль оцінки ефективності проекту або грошових потоків. Безсумнівною перевагою пакета "Project Expert" є його універсальність для упорядкування бізнес-планів різноманітного змісту і, безумовно, "дружній" щодо користувача інтерфейс, що веде його від одного розділу до іншого, щоразу роблячи підказку щодо заповнення таблиць даними і введення текстової інформації.

Перелічимо завдання, які в змозі вирішувати фінансовий менеджер, побудувавши за допомогою "Project Expert 6" фінансову модель компанії:

розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в коштах на перспективу;

визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність залучення коштів із різноманітних джерел;

розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначивши при цьому найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;

"програти" різноманітні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення чинників, що можуть вплинути на його фінансові результати;

сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільш поширені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і перспективної діяльності підприємства;

бездоганно підготувати оформлений бізнес-план інвестиційного проекту, щоб він повністю відповідав міжнародним вимогам російської та кількох європейських мов.

Як підсумкова оцінка ефективності інвестиційного проекту "Project Expert 6" пропонує такий набір показників:

Період окупності,

Дисконтований період окупності.

Середня норма рентабельності.

Чистий приведений прибуток.

Індекс прибутковості.

Внутрішня норма прибутковості.

Модифікована внутрішня норма рентабельності.

Тривалість.

Середня норма рентабельності визначає прибутковість проекту як відношення між середньорічними надходженнями від його реалізації і розміром початкових інвестицій.

Тривалість — показник, що характеризує розмір чистого грошового потоку при реалізації проекту. Його можна інтерпретувати як середній період часу до моменту, коли проект почне давати прибуток.

Більш докладно про показник "модифікована внутрішня норма рентабельності" йтиметься у наступних главах.

Внаслідок ряду обставин (велика вартість, громіздкість використання всього пакета тощо) застосування перелічених програмних продуктів у навчальному процесі утруднено. З навчальною метою в Одеському державному економічному університеті розроблено програму "Розрахунок NPV", використання якої дасть змогу досить швидко розраховувати дисконтовані критерії ефективності інвестиційних проектів або просто давати оцінку співвідношення грошових потоків від діяльності суб'єкта підприємницької діяльності.

Програма підготовлена в середовищі "Microsoft Excel 97" у модульному режимі "Visual Basic for Application". Автор програми — В.А. Карпов.

Для розрахунку показників ефективності достатньо ввести дані в поля даних:Після підключення макросу розрахунку показників ефективності програма видає таку підсумкову таблицю: