Бізнес-планування (2006)

16.1. загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами

Першим завданням, що вирішується в проектному менеджменті, є формування організаційної структури, мета якої — виконання всього комплексу робіт з реалізації проекту. У теорії і практиці управління проектами ці структури мають назву команди. Від правильного добору команди і вибору оптимальної схеми взаємозв'язків усередині її і в її оточенні багато в чому залежить успішне закінчення комплексу проектних робіт.

Під формуванням і створенням команди загалом розуміється процес цілеспрямованої побудови особливого засобу взаємодії людей у групі, що дає змогу ефективно реалізовувати їхній професійний, інтелектуальний і творчий потенціал згідно зі стратегічними цілями цієї групи (команди). Команда в цьому випадку визначається як група людей, що взаємодоповнюють і взаємоза-мінюють одне одного в ході досягнення поставлених цілей.

За змістом роботи команди, що створюють що-небудь нове чи виконують нову роботу, яка раніше не здійснювалася, відносять до команд проекту (проектні команди). Вони мають тимчасовий характер, що визначається сутністю проекту як тимчасовою специфічною організаційною формою досягнення цілей і вирішення унікальних завдань. В організаційній структурі великих проектів і в їхньому менеджменті можна виділити принаймні три типи проектних команди.

Команда проекту (КП) — організаційна структура проекту, створювана на період здійснення проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Завданням керівництва команди проекту є вироблення політики і затвердження стратегії проекту для досягнення його цілей. До команди проекту входять особи, що представляють інтереси різних учасників проекту.

Команда управління проектом (КУП) — організаційна структура проекту, що включає тих членів КП, які безпосередньо залучені до управління проектом, у тому числі — представників деяких учасників проекту і технічний персонал. У відносно невеликих проектах у КУП можуть перебувати практично всі члени КП. Завданням КУП є виконання всіх управлінських функцій і робіт у проекті в ході його здійснення.

Команда менеджера проекту (КМП) — організаційна структура проекту, очолювана керівником (менеджером) проекту і створювана на період здійснення проекту чи його окремої життєвої фази. До команди менеджера проекту входять фізичні особи, що безпосередньо здійснюють менеджерські та інші функції управління проектом. До головних завдань команди менеджера проекту належать втілення у життя політики і стратегії проекту, реалізація стратегічних рішень і здійснення тактичного (ситуаційного) менеджменту.

Діяльність щодо створення команд слабко структурована і не визначена. Тобто питання про вибір тієї чи іншої організаційної структури реалізації проекту багато в чому залежить від особистості менеджера проекту, відносин між зацікавленими особами проекту та інших чинників. Водночас можна виділити деякі загальні принципи їхньої побудови:

відповідність організаційної структури системі взаємин учасників проекту;

відповідність організаційної структури змісту проекту;

відповідність організаційної структури вимогам зовнішнього оточення;

відповідність цілей учасників команди завданням проекту.

Побудова конкретної організаційної структури проекту має відповідати його специфіці та стилю керівництва менеджера проекту. Головними чинниками, які визначають управлінську структуру щодо здійснення проекту, є: кількісний та якісний склад команди менеджера проекту, зміст проектних робіт, інтереси зацікавлених сторін проекту. Але в будь-якому разі структура, що будується, має бути максимально гнучкою і не обтяженою зайвими зв'язками з перехідною зоною та зовнішнім середовищем. У протилежному випадку вона втрачає мобільність та відносно високу самостійність, що є найважливішими чинниками функціонування команди під час реалізації проекту.