Облік видів економічної діяльності

8.2. Ліцензування і патентування грального бізнесу

Ліцензування

Відповідно до Закону [2], підлягають ліцензуванню організація і утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск і проведення лотерей.

Для одержання ліцензії необхідно подати такі документи:

1) заяву встановленого зразка про видачу ліцензії;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

3) копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально чи органом, який видав оригінал документа.

Перелік органів ліцензування затверджений Постановою [8]:

— ліцензії на проведення діяльності з випуску і проведення лотерей видає Міністерство фінансів України;

— з організації і утримання тоталізаторів і гральних закладів — Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність може здійснюватися на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, — на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до ст. 11 Закону [2] рішення про видачу чи про відмову у видачі ліцензії приймається органом ліцензування в строк не пізніше 10 робочих днів з дати надходження відповідної заяви і прикладених до неї документів. Повідомлення про ухвалення рішення щодо видачі ліцензії чи про відмову в її видачі посилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів із дня ухвалення відповідного рішення.

Не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування повинен оформити ліцензію.

Плата за видачу ліцензії вноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Якщо протягом ЗО календарних днів заявник не сплатив потрібну суму за видачу ліцензії або не звернувся для її одержання, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії.

Відповідно до п. 1 Постанови [6] плата за видачу ліцензії стягується в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

Термін дії ліцензії на здійснення визначеного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органа з питань ліцензування, але не може бути менш ніж 3 роки.

Умови і правила створення і утримання гральних закладів, організації азартних ігор:

1) гральний заклад повинен мати окреме приміщення чи будинок, що вводиться в експлуатацію у встановленому порядку. Автоматичні гральні пристрої повинні бути розміщені в закритому приміщенні, що відповідає таким вимогам:

— доступ у приміщення повинен контролюватися уповноваженою на це фізичною особою;

— гральний заклад повинен бути закритим від огляду зовні;

2) вхід у гральний заклад і робота в ньому особам молодше 18 років заборонені;

3) гральний заклад повинен мати належним чином обладнане місце для зберігання готівки і касу з продажу й оплати жетонів (інших замінників гривні), контрольовані підзвітною особою;

4) гральний заклад повинен мати в касі достатню кількість коштів для виплати призового фонду чи формування страхового фонду;

5) забороняється проведення азартних ігор (боїв) з використанням тварин, що спричинюють їхню загибель чи каліцтво;

6) має бути забезпечена можливість ознайомлення відвідувачів у зручному для огляду місці з такими документами (копіями документів):

— порядком роботи грального закладу;

— ліцензією на створення і утримання гральних закладів, організацію азартних ігор;

— переліком і правилами азартних ігор, що пропонуються;

— правилами ігор, що пропонуються;

— порядком розгляду претензій і пропозицій щодо якості й обсягу ігор;

— правилами виплати призового фонду;

7) суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний:

— дотримуватися переліку азартних ігор, дозволених у даному закладі;

— забезпечити громадський порядок і безпеку відвідувачів на території грального закладу;

— забезпечити місце, порядок і кінцевий строк видачі виграшу відповідно до правил ігор; 8) суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати:

— дані про технічний стан ігрового устаткування, строк його експлуатації, правила його використання;

— на одиницю грального устаткування — договірні чи контрактні документи, що підтверджують його походження і право його використання;

— Положення про призовий фонд, затверджене власником чи уповноваженим ним керівним органом;

— Положення про ліміт каси в розмірі максимально можливого виграшу відвідувача;

— касові апарати для розрахунків із клієнтами;

9) ігри в казино здійснюються тільки за ігровими жетонами, номінал яких установлюється керівництвом організації (власником казино);

10) автоматичні гральні пристрої повинні працювати на жетонах (інших замінниках гривні) і не можуть використовувати копійки чи купюри (у тому числі іноземну валюту);

11) при кожній видачі чи оплаті жетонів повинен видаватися відповідний платіжний документ.

Відповідно до підпункту 5.4.7 ст. 5 Закону про прибуток витрати на придбання ліцензії включаються до складу валових витрат платника податку.

У бухгалтерському обліку ліцензії обліковуються як нематеріальний актив на субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи", їх вартість списується на витрати підприємства шляхом нарахування амортизації. При цьому в основному застосовують прямолінійний метод нарахування амортизації. Вартість ліцензії терміном дії менше одного року може списуватись на витрати в момент придбання.Бухгалтерські проведення з обліку ліцензій подано в табл. 8.1 згідно з прикладом: підприємство отримало ліцензію на організацію й утримання залу з ігровими автоматами, термін дії якої — З роки; плата за ліцензію — 180 грн.

Патентування

Відповідно до вимог Закону [3] для здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу необхідне придбання торгового патенту. Торговий патент надає право здійснювати тільки той вид грального бізнесу, який визначено у патенті (незалежно від наявності ліцензії).

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо як для кожного структурного (відокремленого) підрозділу, так і для кожного окремого грального місця (грального автомата, грального столу).

Законом [3] встановлено обов'язкові умови, без виконання яких надання послуг у сфері грального бізнесу не дозволяється: казино, інші гральні заклади повинні займати окремі приміщення чи будинки і мати ігорний зал для відвідувачів (крім ігрових автоматів і більярдних столів).

Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за їхнім місцезнаходженням чи місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік), а саме:

— для використання ігрового автомата з грошовим чи майновим виграшем — 2800 грн.;

— грального стола з кільцем рулетки — 128 000 грн.

— інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярда) — 96 000 грн. за кожен стіл;

І — кегельбанів, що приводяться в дію за допомогою жетона, І'Монети чи без них — 4000 грн. за кожен ігровий жолоб (доріжку);

— столів для більярда (крім столів, що використовуються для спортивних аматорських змагань) 1200 грн. за кожен стіл для більярда.

Для здійснення інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у наявній формі поза банківськими установами або в майновій формі на місці передбачається плата у сумі 4800 грн. за кожен окремий вид (місце) І грального бізнесу

Оплата вартості торгового патенту (у розмірі однієї четвертої вартості патенту за рік) здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Термін дії торгового патенту у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців. Після закінчення терміну дії торговий патент підлягає поверненню в орган державної податкової служби.

І Вартість торгових патентів відшкодовується за рахунок нарахованого податку на прибуток. Негативна різниця, що виникає за підсумком року, не переноситься на наступний звітний І рік на підставі підпункту 7.1.2 Порядку [9], а списується на І витрати підприємства (Д-т 949).

: Бухгалтерські проведення з обліку патентів (табл. 8.2) розглянемо на такому прикладі: підприємство придбало торговий .І патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу — для використання ігрового столу з кільцем рулетки. Строк дії патенту — 3 роки. Плата за торговий патент — 64 000 грн.

Таблиця 8.2