Податкова система та шляхи її реформування (2001)

З .3. Податкові служби в пострадянських країнах Податкові органи Казахстану

Податкова система Казахстану останнім часом після прийняття Президентом Казахстану Указу від 24.04.95 № 2235 «Про податки та інші обов'язкові платежі до бюджету» (Податковий кодекс) зазнала значних змін.

Згідно з Податковим кодексом у Казахстані створено трьохрівневу систему податкових органів. Вона складається з:

Державного податкового комітету Республіки Казахстан;

податкових комітетів по областях та м. Алмати;

податкових комітетів по районах, містах та районах у містах. Структура податкової служби включає органи податкової поліції. На податкові органи покладено такі завдання:

забезпечення повного та своєчасного надходження податків і платежів до бюджету та виконання інших фінансових обов'язків перед державою в розмірах та сумах, затверджених республіканським та місцевими бюджетами на відповідний рік;

вивчення та вдосконалення податкового законодавства;

участь у підготовці проектів законів та міжнародних угод з питань оподаткування;

роз'яснення платникам податків їх прав та обов'язків, своєчасне інформування платників про зміни в податковому законодавстві та в нормативних правових актах з питань оподаткування.

Органи податкової служби Казахстану взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними, фінансовими та іншими державними контролюючими органами.

Згідно з чинним законодавством органи податкової служби Казахстану зобов'язані:

дотримуватися норм чинного законодавства і захищати права платників податків та інтереси держави, контролювати правильність нарахування, повноту та своєчасність сплати податків та виконання інших фінансових зобов'язань перед державою;

забезпечувати своєчасний облік платників та об'єктів оподаткування, вести облік нарахованих та сплачених податків до бюджету;

проводити роботу по обліку, оцінці та реалізації конфіскованого та безхазяйного майна, яке перейшло у власність держави, а також складати звітність про надходження податків та про роботу податкових інспекцій;

повертати платникам податків зайво сплачені порівняно з раніше нарахованими суми;

проводити перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про порушення податкового законодавства;

дотримуватися таємниці інформації про платників податків;

проводити збір, аналіз та оцінку фактів порушення податкового законодавства та вносити пропозиції по ліквідації причин та умов, які сприяють податковим правопорушенням;

виявляти та зупиняти разом з підрозділами податкової поліції злочини та інші правопорушення, які пов'язані з несплатою податків або які здійснюються з метою приховування або заниження прибутку (доходу), приховування об'єктів оподаткування, іншого ухилення від сплати податків та інших платежів до бюджету, а також інші злочини та правопорушення, які призвели до збитків держави;

забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку діяльності податкової служби, захист її працівників від злочинів та інших протиправних дій при виконанні ними службових обов'язків.

Органи податкової служби Казахстану мають право:

проводити у юридичних та фізичних осіб перевірки всіх грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, впевнюватись у наявності грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків та інших платежів до бюджету, одержувати від посадових осіб та інших працівників організацій, а також громадян довідки, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час цих перевірок;

проводити силами підрозділів податкової поліції податкових розслідувань у відповідності з діючим законодавством;

обстежувати з дотриманням діючого законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення організацій та громадян, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження;

надавати керівникам та іншим посадовим особам організацій, а також громадянам обов'язкові для виконання доручення про виправлення виявлених порушень податкового законодавства та контролювати їх виконання;

зупиняти видаткові операції організацій та громадян на їх розрахункових та інших рахунках у банках та інших кредитних установах, які проводять окремі види банківських операцій, у випадках невиконання вимог про виправлення виявлених порушень податкового законодавства, недопущення до перевірок та обстежень, неподання органам податкової служби бухгалтерських звітів та балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з одержанням доходів, утриманням об'єктів оподаткування, обрахуванням та сплатою податків та інших платежів до бюджету, до виправлення виявлених порушень;

застосовувати до організацій, посадових осіб, громадян, які порушили податкове законодавство, санкції, передбачені діючим законодавством;

стягувати податки, штрафи, пені, а також адміністративні штрафи, не внесені в установлені терміни, з організацій, їх посадових осіб та громадян у першочерговому порядку, нараховувати або переглядати раніше нараховані суми податків протягом п'яти років після завершення податкового періоду;

при несплаті у встановлені терміни податків, штрафів та пені описувати нерухоме майно, грошово-валютні кошти організацій та громадян;

складати протоколи по фактах порушень податкового законодавства;

проводити контрольні закупки товарів (продукції) у торгових та інших організаціях, у приватних підприємців;

одержувати відомості, довідки, а також документи про підприємницьку діяльність, операції та стан грошових коштів на рахунках перевіряємих організацій та громадян від інших юридичних осіб, банків та інших організацій, які здійснюють окремі види банківських операцій, бірж та громадян винятково у службових цілях;

залучати до проведення перевірок та експертиз кваліфікованих фахівців організацій, працівників інших контролюючих органів;

надавати організаціям та громадянам відстрочку та розстрочку по сплаті податків та інших платежів до бюджету;

проводити силами підрозділів податкової поліції оперативно-розшукову роботу на підставі та в порядку, визначеному законодавством Казахстану, а також дізнання та попереднє слідство по справах про податкові злочини;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити адміністративні затримання, а також застосовувати інші заходи, які передбачені чинним законодавством про адміністративні правопорушення.

Перевірки, які проводяться податковими органами, поділяються на прості та комплексні. Прості перевірки проводяться по одному й тому ж виду податку не частіше одного разу за півріччя, а комплексні — не частіше одного разу на рік.

Допускається проведення і позачергових перевірок з письмового дозволу Державного податкового комітету.

Податкові органи беруть участь в окремих випадках у визначенні об'єкту оподаткування.

Так, по фізичних та юридичних особах, переважно працюючих з готівкою або які мають обмежений оборот по реалізації продукції та обмежене число працюючих, включаючи селянські та фермерські господарства, податкова служба по згоді з відповідними фінансовими органами, визначає порядок сплати податків на базі патенту, фіксованої суми податків або спрощеної системи визначення податкової бази та ведення податкового обліку.

У випадках порушення ведення бухгалтерського обліку, ліквідації або втрати звітних документів, а також при неможливості визначення об'єкту оподаткування органи податкової служби визначають об'єкт оподаткування та податок на базі прямих та непрямих методів (активів, обороту, видатків виробництва тощо).

Якщо фізична особа показала дохід, який не відповідає видаткам, проведеним на особисте споживання, у тому числі на придбання майна, податкова служба визначає дохід та суму належного податку на базі проведених ним видатків з урахуванням доходів минулих років.

Дохід підлягає оподаткуванню податком також у випадках, коли іншими особами та органами оскаржується законність одержання вказаного доходу.

Юридична та фізична особи зобов'язані вказувати свої реєстраційні номери платників податків у податкових деклараціях, розрахункових та інших документах, які ними використовуються. Вони повинні вести облікову документацію за встановленою формою та зберігати її протягом п'яти років.

Платник податків має право:

надавати документи, які підтверджують право на податкові пільги;

ознайомлюватись з актами перевірок, надавати податковим органам пояснення по обрахуванню та сплаті податків та по актах проведених перевірок;

оскаржувати в установленому законодавством порядку рішення податкових органів.

Платники податків подають податкові декларації у такі строки:

з прибуткового податку — до 31 березня року, наступного за звітним;

з податку на додану вартість — не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом;

з податку по операціях з цінними паперами — до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

з акцизів — щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з виділенням суми акцизів, належної до сплати та фактично сплаченої, — за кожні десять днів звітного місяця;

по спеціальних платежах та податках надрокористувачів — у строки, встановлені в контракті;

по всіх видах бонусів та роялті — у строки, встановлені в контракті;

з податку на надприбуток, одержаний у звітному періоді, — до 15 квітня року, наступного за звітним;

з земельного податку — щорічно, не пізніше 1 липня поточного року;

з податку на транспортні засоби — не пізніше 31 березня року, наступного за звітним;

з податку на майно — до 31 березня року, наступного за звітним.

За проханням платника податків, керівники податкових органів можуть продовжувати строк подання податкової декларації, але не більше як на один рік. У той же час продовження терміну подання декларації не змінює строку сплати податку та порядок нарахування і сплати пені за несвоєчасну сплату податку.

У випадку несплати податків або поточних чи авансових платежів в дохід бюджету у встановлені терміни органи податкової служби мають право списати з рахунків платника або його дебіторів кошти у межах наявної заборгованості по податках, штрафах та пенях, якщо платник чи його дебітори згодні зі сплатою такої заборгованості.

Так, своєчасно не сплачені суми податків, у тому числі поточні та авансові платежі, стягуються до бюджету з нарахуванням пені у розмірі 1,5-кратної ставки рефінансування, встановленої Національним банком Казахстану на день сплати цих сум, за кожний день прострочення (включаючи день сплати). Якщо ж платник податку не подає податкову декларацію у встановлені терміни без достатніх на те причин, то на нього накладається штраф за кожний місяць неподання декларації у розмірі 5 відсотків від суми, належної до сплати, але не сплаченої за декларацією.

За заниження розміру податку в декларації на платника накладається штраф у розмірі 100 відсотків від заниженої суми податку.

Податкові органи Республіки Узбекистан

Державні податкові органи Республіки Узбекистан у своїй діяльності керуються Конституцією Республіки Узбекистан, законами Республіки Узбекистан та колишнього СРСР, а також Указами Президента Республіки Узбекистан, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів при Президенті Республіки Узбекистан.

Для забезпечення ефективного виконання державними податковими органами їх обов'язків, їм були надані певні права.

Так, державні податкові органи мають право здійснювати в міністерствах та відомствах, на підприємствах, в установах та організаціях Республіки Узбекистан незалежно від їх форм власності та господарювання перевірки грошових та бухгалтерських документів, декларацій та інших документів, які пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів, а також отримувати необхідні роз'яснення, довідки і дані по питаннях, які виникають у ході проведення перевірок.

Державні податкові органи також мають право отримувати необхідні з метою оподаткування відомості, довідки, документи і копії з них щодо господарської діяльності підприємств, установ і організацій, які перевіряються, а також від громадян.

Державним податковим органам надано право вилучати у підприємств, установ, організацій, а також у громадян документи, які свідчать про приховування (заниження) прибутку (доходів) або інших об'єктів від оподаткування. Що стосується громадян, які порушують встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності, органи державної податкової служби мають право вилучати ліцензії, патенти або посвідчення про реєстрацію. Причому у цих випадках, державні податкові органи передають матеріали про ці порушення до виконавчих комітетів рад народних депутатів, які видали ці дозволи на здійснення вказаної діяльності.

Поряд з цим державні податкові органи Республіки Узбекистан мають право, у разі виявлення фактів приховування прибутку (доходів) та інших зловживань, опечатувати каси та місця зберігання документів, вилучати зразки сировини, напівфабрикатів, виробів, а також документи і направляти їх для проведення досліджень, експертиз та аналізів у відповідності з законодавством Республіки Узбекистан.

Державні податкові органи мають право здійснювати контрольні закупки та перевірки дотримання правил торгівлі, встановлених цін, правил видачі товарів та здійснення послуг на підприємствах, установах і організаціях, а також громадянами.

При виконанні своїх повноважень державні податкові органи Республіки Узбекистан мають право обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ, організацій та громадян, які використовуються ними з метою одержання прибутку (доходів) або які пов'язані з /триманням об'єктів оподаткування, незалежно від місця їх обкладання та незалежно від місця їх знаходження.

У випадку відмови посадових осіб підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб державних податкових органів для обстеження зазначених приміщень останні мають право визначати оподатковуваний дохід фізичних осіб на підставі документів, які свідчать про одержані ними доходи, з врахуванням рівня оподаткування доходів осіб, які займаються аналогічною діяльністю, а у відношенні юридичних осіб приймати заходи, які передбачені законодавством Республіки Узбекистан.

Також державні податкові органи наділені правом вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, що перевіряються, а також від громадян усунення виявлених порушень законодавства Республіки Узбекистан з питань оподаткування та з питань здійснення підприємницької діяльності та контролювати їх виконання.

До прав, якими користуються державні податкові органи Республіки Узбекистан, також відноситься право щодо зупинення операцій підприємств, установ та організацій на розрахункових та інших рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах у випадках відмови у проведенні документальної перевірки або у допуску працівників державних податкових органів для обстеження приміщень, які використовуються для одержання доходів, а також не наданні державним податковим органам та їх посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, які пов'язані з обчисленням, сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Також державним податковим органам Республіки Узбекистан в своїй діяльності надано право подавати до відповідних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення в дохід держави коштів, отриманих ними від проведення незаконних угод, і в інших випадках отримання коштів без установлених законом підстав.

Поряд з цим державні податкові органи мають право вносити в установленому порядку на розгляд Уряду Республіки Узбекистан пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства та роботи державних податкових органів.

Також при виконанні своїх обов'язків і реалізації прав, передбачених діючим законодавством Республіки Узбекистан, органи державної податкової служби мають право залучати у необхідних випадках для надання практичної допомоги працівників правоохоронних, статистичних, банківських та інших контролюючих органів, а також аудиторські служби.

Одночасно державні податкові органи Республіки Узбекистан мають право вносити до рад народних депутатів відповідних рівнів пропозиції стосовно відміни рішень рад нижчого рівня, які входять в протиріччя із діючим в республіці податковим законодавством.

Начальникам та заступникам начальників державних податкових органів усіх рівнів Республіки Узбекистан також надаються відповідні права. Наприклад, вони мають право застосовувати до підприємств, установ, організацій та громадян фінансові санкції у вигляді стягнень або усієї суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу), або суми податку за інший прихований (не поставлений на облік) об'єкт оподаткування та штрафу у розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні протягом року стягується уся сума прихованого (заниженого) прибутку (доходу) або суми податку за інший прихований (не поставлений на облік) об'єкт оподаткування і штрафу — у подвійному розмірі.

Також, як фінансова санкція, за рішенням начальників та заступників начальників державних податкових органів усіх рівнів Республіки Узбекистан застосовується стягнення 10 відсотків суми податків або інших обов'язкових платежів, які належать до сплати підприємствами, за відсутність обліку прибутку (доходів), ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, викривлення звітності, а також за ненадання, несвоєчасне надання або надання не в установленій формі податкових декларацій, звітів, розрахунків або інших документів, які необхідні для обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або до позабюджетних фондів.

Крім того, начальники або заступники начальників державних податкових органів усіх рівнів по поданню податкових управлінь та інспекцій можуть застосовувати стягнення в першочерговому порядку (за винятком виплат на заробітну плату та платежів, що до них прирівнюються) з рахунків підприємств, установ та організацій і суми недоїмки щодо податків та інших обов'язкових платежів, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством Республіки Узбекистан. Для громадян санкції застосовуються у вигляді стягнень за рішенням суду.

Поряд з правами, які надані державним податковим органам Республіки Узбекистан, на них покладаються обов'язки, зокрема, неухильно дотримуватися Конституції Республіки Узбекистан, законів Республіки Узбекистан та інших нормативних актів, прав та законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, які охороняються законом.

Державні податкові органи Республіки Узбекистан зобов'язані здійснювати контроль за дотриманням законодавства Республіки Узбекистан з питань оподаткування, правильністю їх обчислення, повнотою та своєчасністю сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та митних зборів.

Також згідно з дорученнями вищих органів влади і управління державні податкові органи зобов'язані здійснювати разом із іншими органами контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати платежів, які направляються у відповідності із діючим законодавством до фонду стабілізації економіки, пенсійного фонду, фонду соціального страхування та інших позабюджетних фондів.

Державні податкові органи також зобов'язані забезпечувати повноту і своєчасність обліку платників податків, об'єктів оподаткування, правильність обчислення податків з громадян, а також контроль за дотриманням порядку здійснення підприємницької діяльності.

Разом з цим у коло обов'язків державних податкових органів входить:

видача громадянам в установленому законодавством порядку документів на право здійснення підприємницької діяльності в індивідуальному порядку (патенти);

ведення обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, а також майна, яке перейшло по праву успадкування державі, та вкладів;

участь у реалізації податкової політики, яка проводиться у Республіці Узбекистан;

проведення дізнання з метою виявлення ознак щодо умисного приховування прибутку (доходів) або іншого об'єкту оподаткування податками, у виявленні осіб, які здійснюють умисне приховування прибутку (доходів), припинення та попередження правопорушень в області податкового законодавства;

передача органам слідства та суду матеріалів щодо фактів порушення діючого законодавства у випадках, коли вирішення питання про залучення винних до відповідальності виходить за межі повноважень державних податкових органів;

розгляд в установленому порядку скарг платників податків.

Поряд з цим забороняється відволікання працівників державних

податкових органів для виконання невластивих їм функцій. Посадові особи державних податкових органів зобов'язані дотримувати комерційної та службової таємниці, а також дають письмове зобов'язання щодо неухильного додержання обов'язків, які на них покладені.

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державних податкових органів своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства Республіки Узбекистан.

Якщо при стягненні податків та інших обов'язкових платежів буде виявлено, що сума податків, яка була стягнута державними податковими органами, неправильно обчислена, вона підлягає поверненню протягом двотижневого терміну або зарахуванню в рахунок наступних платежів, а втрати, які були заподіяні неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому законодавством Республіки Узбекистан за рахунок коштів відповідних бюджетів. Причому посадові особи, з вини яких було допущено незаконне відшкодування податкових платежів, несуть дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, встановленому законодавством Республіки Узбекистан.

Податкова служба Російської Федерації

Відповідно до положень Податкового кодексу Російської Федерації з 1 січня 1999 року права і обов'язки податкових органів взаємозв'язані з правами і обов'язками платників податків. Так, згідно з пунктом 2 статті 22 Кодексу права платників податків забезпечуються відповідними обов'язками посадових осіб податкових органів.

Надані права можуть реалізовуватися лише в межах функцій податкового органу і відповідно до поставлених перед ним завдань. Для виконання своїх обов'язків податкові органи наділені відповідними правами.

Статтею 31 Податкового кодексу Російської Федерації встановлені такі права податкових органів:

Податкові органи мають право вимагати від платника податку або іншої зобов'язаної особи документи за формами, встановленими державними органами і органами місцевого самоврядування, на підставі яких обчислюються і сплачуються податки, а також пояснення та документи, які підтверджують правильність обчислення та своєчасність сплати податків.

Податкові органи мають право проводити податкові перевірки в порядку, встановленому Податковим кодексом Російської Федерації.

Податкова перевірка є важливим інструментом податкового контролю, який дозволяє найбільш повно і обґрунтовано перевірити правильність сплати податків (зборів) і виконання платником податків інших покладених на нього обов'язків.

Податкові інспекції проводять камеральні і виїзні перевірки. Податковою перевіркою можуть бути охоплені не більш ніж три календарних роки діяльності платника податків, що передують року проведення перевірки.

Виїзна податкова перевірка проводиться не частіше одного разу на рік і не може продовжуватись більше двох місяців. У виняткових випадках вищий податковий орган може збільшити тривалість виїзної перевірки до трьох місяців.

Податкові органи при проведені податкових перевірок мають право вилучати по акту у платника податків або іншої зобов'язаної особи документи, які свідчать про здійснення податкових правопорушень, у випадках, коли є достатньо підстав вважати, що ці документи будуть знищені, змінені або замінені.

Податкові органи на підставі письмового повідомлення мають право викликати в податкові органи платників податків та інших зобов'язаних осіб для надання пояснень у зв'язку зі сплатою (перерахуванням) ними податків, а також викликати як свідків осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини, що мають значення для здійснення податкового контролю.

Податкові органи мають право призупиняти операції по рахунках у банках і накладати арешт на майно платників податків та інших зобов'язаних осіб у порядку, передбаченому Податковим кодексом Російської Федерації.

Призупинення операцій по рахунках у банку застосовується податковим органом з метою забезпечення виконання рішень про стягнення з платника податків або зборів у тому разі, якщо він у встановлені терміни не сплатив належні суми податків.

Податкові органи мають право обстежувати будь-які виробничі, складські, торгові та інші приміщення і території, які використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, незалежно від місця їх знаходження, а також проводити інвентаризацію належного платнику податків майна.

Новизною в податковому законодавстві, у порівнянні з Законом Російської Федерації «Про основи податкової системи в Російській Федерації», є надання податковим органам права самостійно проводити інвентаризацію належного платнику податків майна, яка проводиться з метою забезпечення достовірності показників бухгалтерського і податкового обліку.

Відповідно до статті 89 Податкового кодексу Російської Федерації інвентаризація може проводитись під час виїзної податкової перевірки. Порядок проведення інвентаризації майна платника податків при податковій перевірці повинно бути затверджено Мінфіном Росії та Міністерством Російської Федерації по податках і зборах. Отримані під час інвентаризації дані враховуються як докази при порушенні справ про податкові правопорушення. Мається на увазі, що недотримання порядку проведення інвентаризації може бути підставою для відведення доказів, добутих з порушенням такого порядку.

Податкові органи вправі визначати розрахунковим шляхом суми податків, які підлягають внесенню платниками податків у бюджет, на підставі даних, отриманих по інших аналогічних платниках податків у разі:

відмови платника податків допустити посадових осіб до огляду (обстеження) виробничих, складських, торгових та інших приміщень і територій, які використовуються для отримання доходу або зв'язані з утриманням об'єктів оподаткування;

неподання податковим органам необхідних для розрахунків податків документів;

відсутності обліку доходів і витрат, обліку об'єктів оподаткування або ведення обліку з порушенням встановленого порядку, що привів до неможливості обчислення податків.

Надання податковим органам таких прав є цілком обґрунтованим, оскільки позбавляє недобросовісних платників податків можливості скривати свої доходи та інші об'єкти оподаткування і тим самим уникати оподаткування.

Податкові органи наділені правом вимагати від платників податків та інших зобов'язаних осіб усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори та контролювати виконання зазначених вимог.

Реалізовувати зазначене право податкові органи можуть у разі виявлення в ході контрольних заходів порушень податкового законодавства з боку платників податків.

Податкові органи мають право стягувати недоїмки по податках і пені в порядку, встановленому Податковим кодексом Російської Федерації.

Відповідно до статті 75 Податкового кодексу Російської Федерації стягнення податків і пені з організацій проводиться, як правило, в безспірному порядку, а з фізичних осіб — у судовому порядку. Податкові органи користувались даним правом і до прийняття Податкового кодексу.

У разі несплати або неповної сплати податків у встановлені законом терміни податковий орган може примусити платника податків зробити це шляхом звернення стягнення на грошові кошти платників податків на рахунках у відповідних банках.

Для реалізації цього права податковий орган направляє в банк, в якому відкриті рахунки платника податків, інкасове доручення на списання і перерахування у відповідні бюджети або позабюджетні фонди необхідні грошові кошти з рахунків платника податків. При цьому зазначене рішення приймається податковим органом лише після закінчення терміну, встановленого законом для сплати, але не пізніше 10 днів після закінчення терміну виконання виставленої податковим органом вимоги про сплату податку. Після закінчення зазначеного терміну податковий орган може звернутися до суду з позовом про стягнення з платника податків належної до сплати суми податку. Інкасове доручення є обов'язковим для банків і підлягає безумовному виконанню в черговості, встановленій російським цивільним законодавством.

У випадку коли на рахунках недостатньо грошових коштів або вони відсутні, податковий орган має право стягувати податок за рахунок іншого майна платника податків. Це стягнення проводиться за рішенням керівника податкового органу шляхом направлення протягом трьох днів з моменту винесення такого рішення відповідної постанови судовому виконавцю для його виконання у встановленому законом порядку.

Податкові органи мають право надавати платникам податків відстрочки і розстрочки по сплаті санкцій за податкові правопорушення.

Раніше відстрочки і розстрочки надавались тільки фінансовими органами. Податковим органам дозволялось надавати відстрочки і розстрочки сплати штрафів за порушення податкового законодавства у тих випадках, коли застосування штрафних санкцій могло привести до припинення подальшої виробничої діяльності платника податків.

З набранням чинності Податковим кодексом Російської Федерації податкові органи вправі надавати платникам податків відстрочки і розстрочки по сплаті санкцій (штрафів) за податкові правопорушення. Однак Податковим кодексом не встановлено підстави і порядок їх надання.

Податкові органи вправі вимагати від банків документи, які підтверджують виконання платіжних доручень платників податків та інших зобов'язаних осіб і інкасових доручень (розпоряджень) податкових органів про списання з рахунків платників податків та інших зобов'язаних осіб сум податків і санкцій за податкові правопорушення.

Відмова в наданні документів, а також ненадання документів у встановлені терміни тягне за собою відповідальність.

Зазначена в Податковому кодексі Російської Федерації норма права випливає з обов'язків банків надавати податковим органам вищезазначені документи, конкретизує права податкових органів і уточнює раніше діюче законодавство.

Податкові органи вправі залучати для проведення податкового контролю фахівців, експертів і перекладачів в порядку, встановленому Податковим кодексом Російської Федерації.

Слід зазначити, що дані повноваження у податкових органів появились вперше. Вони дають можливість якісно проводити виїзні контрольні перевірки, а також інші заходи.

Податкові органи вправі подавати клопотання про анулювання або призупинення дії виданих юридичним і фізичним особам ліцензій на право здійснення певних видів діяльності.

Податкові органи застосовували зазначене право і до введення такої норми в Податковому кодексі Російської Федерації, незважаючи на те, що воно не було належним чином оформлено.

Податкові органи вправі пред'являти в суди загальної юрисдикції або арбітражні суди позови:

про стягнення податкових санкцій з осіб, які здійснили податкове правопорушення;

про визнання недійсною державну реєстрацію юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця;

про ліквідацію організації будь-якої організаційно-правової форми на підставі законодавства Російської Федерації;

про признання операцій недійсними і про стягнення в дохід держави придбаного по таких операціях майна у випадках, передбачених цивільним законодавством Російської Федерації;

про стягнення в дохід держави майна, безпідставно придбаного не по угодах, а в результаті здійснення інших протизаконних дій;

про дострокове розірвання договору про податковий кредит і про інвестиційний податковий кредит;

в інших випадках, передбачених Податковим кодексом Російської Федерації.

Разом з тим встановлено обмеження права стягнення податкових санкцій з осіб, які здійснили податкове правопорушення. Сьогодні дане питання вирішується лише в судовому порядку.

Податковим кодексом Російської Федерації встановлено, що податкові органи здійснюють також інші права, передбачені Кодексом та іншими федеральними законами. Так, Міністерство Російської Федерації по податках і зборах і його територіальні підрозділи в межах своїх повноважень затверджують форми заяв про постановку на облік у податкових органах, розрахунків по платежах та податкових деклараціях і встановлюють порядок їх заповнення, обов'язковий для платників податків.

З метою однакового застосування податковими органами законодавства про податки і збори Міністерство Російської Федерації по податках і зборах видає обов'язкові для них накази, інструкції та методичні вказівки.

Передбачивши податковим органам широкі права і повноваження у сфері контролю за своєчасністю і повним перерахуванням податків в бюджети всіх рівнів і позабюджетні фонди, податкове законодавство не допускає права податкових органів приймати рішення про зміни встановлених законом термінів сплати платниками податків і зборів в бюджети всіх рівнів або в позабюджетні фонди. Прийняття таких рішень входить у компетенцію Мінфіну Росії (по федеральних податках і зборах), фінансових органів (по регіональних і місцевих податках і зборах), митних органів (по податках і зборах, які підлягають сплаті в зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон Російської Федерації), уповноважених органів, які здійснюють контроль за сплатою державного мита (по державному миту), органів позабюджетних фондів (по податках і зборах, що поступають до позабюджетних фондів).

Права податкових органів, встановлені Податковим кодексом Російської Федерації, узгоджуються з відповідними обов'язками платників податків.

Під час виконання своїх обов'язків по стягненню податків до бюджету органи податкової служби здійснюють взаємодію з федеральними міністерствами, їх підрозділами та іншими органами державної влади.

Так, Законом РФ від 21.03.91 № 943-1 та Указом Президента Російської Федерацій від 31.12.91 № 340 «Про Державну податкову службу Російської Федерації» передбачено, що податкові інспекції працюють у взаємодії з органами державної влади і управління суб'єктів Російської Федерації, а також районів, міст і районів у містах у процесі державної реєстрації підприємств, контролю за виконанням рішень з питань оподаткування, координації роботи по збору необхідної інформації для складення відповідних бюджетів.

Крім того, на підставі даних нормативних актів Державна податкова служба Росії разом з Мінекономіки Росії і Мінфіном Росії розробляє податкову політику і податкове законодавство, координує проведення із правоохоронними і іншими контролюючими органами заходів щодо посилення контролю за дотриманням законодавства про податки й інші платежі до бюджету.

Цими ж законодавчими актами передбачено, що органи МВС Росії зобов'язані надавати практичну допомогу працівникам податкових інспекцій при виконанні ними службових обов'язків, забезпечуючи при цьому прийняття відповідних заходів по притягненню до відповідальності осіб, які в примусовому порядку перешкоджають виконанню працівниками податкових інспекцій своїх службових функцій.

Законом РФ від 24.06.93,№ 5238-1 «Про федеральні органи податкової поліції» передбачено, що податкова поліція вирішує поставлені перед нею завдання разом з податковими та іншими державними органами.

Виконання зазначених вище функцій податковими органами разом з іншими міністерствами, відомствами, іншими органами державної влади конкретизовано в ряді спільн


← prev content next →