Політична економія (1999)

2. Акціонерний капітал: реальний і фіктивний

Акціонерний капітал утворюється з внесків акціонерів шляхом придбання ними цінних паперів - акцій. У зв'язку з особливостями утворення акціонерний капітал існує в двох вимірах: у формі засобів виробництва, залучених на підприємстві, і у формі цінних паперів - акцій та облігацій. Капітал, що функціонує у виробництві, має певну вартість і в процесі кругообігу та самозростання послідовно виступає в одній із трьох функціональних форм і виконує відповідну функцію. Промисловий капітал з усіма його відособленими формами являє собою реальний капітал. Інакше кажучи, реальний капітал - це той, що Функціонує у виробництві.

Але поряд з реальним капіталом, що зайнятий у виробництві, існують акції і облігації, які представляють засоби виробництва. Акції та облігації самі по собі ніякої вартості не мають, крім мізерної вартості Паперу, на якому вони віддруковані. Вони становлять собою лише титул вчасності, який дає право на доход у формі дивіденду чи проценту.

Завдяки здатності приносити доход їх власникам акції та облігації сприймаються як капітал. Але це капітал не дійсний, а фіктивний. Отже, фіктивний капітал - це сума всіх акцій та облігацій даного суспільства. В той час як реальний капітал функціонує в процесі виробництва, фіктивний у формі цінних паперів здійснює самостійний рух на фондовій біржі.

Одна з особливостей реального капіталу полягає в тому, що після' завершення кругообігу він повертається до його власника. А ось власник! акції не має права на одержання назад свого грошового капіталу. Щоб вернути свій капітали, він повинен продати акції на ринку цінних паперів. В залежності від курсу акцій він може одержати при цьому більше чи менше грошей в порівнянні з тими, що сам вклав у акції, проте за будь-яких обставин грошовий капітал, що повернеться, не буде частиною реального, того що функціонує у виробництві.

Фіктивний капітал виникає на основі реального капіталу Якби не було капіталу, який створює додаткову вартість, то не міг би виникнути і розвиватися фіктивний капітал, який претендує на присвоєння частини додаткової вартості, хоча сам її не створює.

Фіктивний капітал не є чимось випадковим для розвинутого товарного виробництва: він закономірно виникає на основі позичкового капіталу. Всі цінні папери, які дають право на доход, за своєю економічною суттю - документи, що відображають рух позичкового капіталу.

Щоправда, позичковий капітал у більшості випадків використовується функціонуючим капіталістом, відтворюється в ході, кругообороту промислового капіталу і після повертається до йоги власника з процентом. В той час як фіктивний капітал ніякого безпосереднього відношення до руху промислового капіталу не має. Після першого випуску акцій, коли капітал, що дорівнює їх величині, почав свій рух у виробництві як реальний капітал, цінні папери попадають на фондову біржу і стають об'єктом купівлі-продажу безвідносно до ходу відтворення і руху всього промислового капіталу. Одна і та ж акція може бути продана і куплена десятки разів. Ц* особливість фіктивного капіталу є типовою для всіх його форм - векселів, застав, акцій, облігацій тощо.

Грошова сума, що позначена на акції, називається номінальної* вартістю акції. Ціна, за якою продаються і купуються акції на ринку цінних паперів, називається курсом акцій.

Покупець купує акції задля одержання доходу у вигляді дивіденду-Тому, чим вищий дивіденд, тим вищим буде курс акцій, і навпаки. Поряд з цим, купуючи акції, покупці розраховують одержати доход на свій капітал не менший, ніж той, який вони могли б одержати, якби свій капітал віддали в позику. Покупець погодиться заплатити за акцію таку суму грошей, яка, будучи покладеною в банк, давала б такий же доход, як і дивіденд на дану акцію. Оскільки дивіденд і процент за величиною, як правило, не співпадають, остільки ціна акції досить часто не співпадає її номіналом.

Припустимо, що акція приносить щорічний дивіденд в 9 дол. і що позичковий процент дорівнює 3, тобто на кожну сотню доларів, вкладену в банк, вкладник одержує щорічний доход в 3 дол. Щоб одержувати щорічно 9 дол. , йому потрібно було б вкласти в банк 300 дол. Але замість цього власник грошей може придбати акцію, яка приносить протягом року ті ж 9 дол., заплативши за неї ті ж 300 дол.

Курс акцій, таким чином, дорівнює дивіденду поділеному на позичковий процент і помноженому на 100, тобто за формулою:

Курс акцій = дивіденди / позичковий процент * 100

Отже, курс акцій прямо пропорціональний величині дивіденду і обернено пропорціональний рівню позичкового проценту.

Акції, що випускаються акціонерним товариством, поділяються на привілейовані і звичайні ( прості ).