Управління персоналом фірми (2003)

2. Мета, функції і методи управління трудовими ресурсами організації

Управління персоналом містить у собі 9 розділів:

Планування ресурсів — розробка плану задоволення майбутніх потреб у людських ресурсах.

Набір персоналу — створення резерву потенційних кандидатів на всіх посадах.

Відбір — оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих з резерву, створеного в ході набору.

Визначення заробітної плати і пільг — розробка структури заробітної плати і пільг з метою залучення, наймання і збереження працівників.

Профорієнтація й адаптація — уведення найнятих працівників в організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від них організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку.

Навчанню - розробка програм для навчання трудових навичок, що вимагаються для ефективного виконання роботи.

Оцінка трудової діяльності — розробка методик оцінки трудової діяльності і доведення її до працівника.

Підвищення, пониження, переведення, звільнення — розробка методів переміщення працівників на посаді з більшою чи меншою відповідальністю, розвитку їхнього професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади чи ділянки роботи, а також процедур припинення договору про наймання.

Підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі — розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці керівних кадрів.

Техніко-економічне обґрунтування доцільності і недоцільності удосконалюванні системи управління с основним етапом організаційного проектування і містить у собі характеристику існуючої виробничої системи та системи управління; мету і критерії удосконалювання системи управління; очікувані техніко-економічні результати; висновки і пропозиції.

Мета управління персоналом:

а) економічна;

б) науково-технічна;

в) виробничо-комерційна;

г) соціальна;

д) дерево цілей системи управління організацією.

Основою формування цільової спрямованості системи управління персоналом є соціальна мета, що, з одного боку, повинна відповідати на запитання: які конкретні потреби працівників? З іншого боку — ця ж система цілей повинна відповідати па запитання: яку мету щодо використання персоналу ставить перед собою адміністрація? Ефективність управління персоналом залежить від того, у якій мірі зазначені дві групи цілей будуть несуперечливі.

Функції системи управління персоналом:

а) визначення потреби в персоналі;

б) забезпечення персоналом;

в) розвиток персоналу;

г) використання персоналу;

д) мотивація;

є) правове й інформаційне забезпечення системи управління персоналом.

Управління персоналом в умовах ринкової економіки

Програмно-нормативна регламентація соціально-трудових відносин

умови праці;

соціальна політика;

зайнятість;

міграційна політика;

демографічна політика.

Метоли реалізації програм

Адміністративні, організаційні, фінансові, економічні

Програми

загальнодержавні;

регіональні; -приватні.

Склад функціональних блоків по управлінню персоналом:

Визначення потреби в персоналі.

Забезпечення персоналом.

Розвиток персоналу.

Використання персоналу.

Мотивація персоналу.

Правове й інформаційне забезпечення системи управління персоналом.

Оцінка результатів праці персоналу.

Методами управління персоналом називають способи впливу на колективи й окремих працівників з метою здійснення координації їхньої діяльності в процесі виробництва.

Управління персоналом

Комплекс управлінських впливів (принципів, методів, засобів, форм) на поведінку, діяльність, інтереси працівників з метою підвищення ефективності їхньої праці.

Класифікація методів впливу на персонал на макрорівні

За змістом: економічні та адміністративні

За об'єктами впливу: загальні (усе населення), спеціальні (окремі групи)

За рівнем впливу: загальнодержавні, регіональні, галузеві, внутрішньогалузеві

За спрямованістю: регулювання попиту та пропозиції, вплив на структуру попиту та пропозиції

За джерелом фінансування: за рахунок державного бюджету, позабюджетні кошти, кошти комерційних організацій, інноваційних фондів і т.д.

За характером впливу: заохочувальний, обмежувальний, захисний

За формами: прямий і непрямий

Усі методи поділяються на три групи:

Адміністративні, орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися у певній організації і т.п.

Економічні методи, за допомогою яких здійснюється матеріальне стимулювання працівників.

Соціально-психологічні методи, засновані на використанні соціального механізму.

Управління персоналом у торговій організації

Планування персоналу

Стратегічний розвиток організації

Планування чисельності персоналу Відбір і наймання

Сутність і критерії процесу відбору.

Залучення кандидатів.

Відбір персоналу.

Визначення винагороди й адаптація. Психологічний аспект кадрового менеджменту

Вивчення особистості працівника.

Дослідження міжособистісних відносин у колективі. Система управління персоналом

Управління компетенцією.

Виховання і навчання.

Вивільнення персоналу.