Управління персоналом фірми (2003)

9. Облік особового складу і використання робочого часу. Форми і види оплати праці в торгівлі

На кожному торговому підприємстві ведеться облік особового складу, для чого кожному працівникові присвоюється табельний номер, за яким він числиться в табелі обліку робочого часу і у всіх документах на зарплату.

Поряд з урахуванням руху чисельності працюючих організується облік робочого часу. У табелі робляться відмітки про причини відсутності на роботі, про тривалість робочого дня, про понаднормативну роботу й інші відхилення від нормальних умов праці.

Облік використання робочого часу може здійснюватися двома способами: методом суцільної реєстрації чи за відхиленнями.

Оплата прані — винагорода в грошовому вираженні, що сплачується власником чи уповноваженим органом за виконану роботу чи надані послуги.

Оплата праці залежить від:

Складності

Результатів праці

Господарської діяльності організації

Професійних, ділових якостей працівників

Класифікація систем оплати праці

За формами оцінки результатів праці: колективна, індивідуальна;

За кількістю показників: багатофакторні, однофакторні;

За характером впливу працівників на результат праці: прямі, непрямі.

Форми і системи оплати праці — способи встановлення залежності величини зарплати від кількості затраченої праці за допомогою сукупності кількісних і якісних показників, що відбивають результати праці.

Призначення: забезпечення правильного співвідношення між рівнем праці і рівнем її оплати

Заробіток = Основна заробітна плата + Додаткова заробітна плата + Інші заохочувальні і компенсаційні виплати

Принципи організації оплати праці

Оплата залежно від кількості і якості праці

Диференціація заробітної плати залежно від кваліфікації працівника, умов праці і галузевої приналежності

Перевищення темпів росту продуктивності праці над темпами росту заробітної плати

Систематичне підвищення реальної заробітної плати

Надання самостійності в питаннях організації й оплати праці

Керівник підприємства самостійно вибирає форми і системи оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати.

Заробітна плата робітників та службовців підприємства, організації - частка у фонді індивідуального споживання національного доходу.

Заробітна плата

Номінальна (сума грошей, отримана за працю) Купівельна спроможність

Реальна (кількість товарів і послуг, яку можна придбати за номінальну заробітну плату)

Диференціальна зарплата в національному масштабі

Соціально-економічна кон'юнктура

Ефективність і гнучкість системи управління

Природні ресурси

Якість праці

Технологія

Капітал

Форми і системи оплати праці визначаються:

Способом оцінки рівня праці Пропорціями зміни форм оплати праці Характером функціональної залежності між рівнем праці і її оплатою

Обліком вимірювачів затрат праці

Заробітна плата '

Відрядна

індивідуальна;

колективна;

пряма;

відрядно-преміальна;

непряма акордна; відрядно-прогресивна.

Почасова

проста;

почасово-преміальна.

Основним елементом державного регулювання оплати праці с тарифна система! При тарифній системі діють відрядна і почасова форми оплати праці.

Відрядною називається оплата за якість і кількість виробленої продукції за встановленими розцінками. Відрядна оплата праці має свої системи: пряму, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непряму й акордну.

При прямій системі заробіток кожного працівника пропорційний його виробленню і визначається як добуток встановленої відрядної розцінки на кількість виготовлених одиниць продукції.

При відрядно-преміальній системі працівникові, крім заробітку по прямих відрядних розцінках, виплачується премія за встановленою шкалою за ті чи інші якісні або кількісні показники.

При відрядно-прогресивній системі оплата праці в межах встановленої вихідної норми здійснюється за прямими відрядними розцінками, а понад дану норму — за підвищеними.

Акордна плата є системою відрядної заробітної плати, при якій величина зарплати встановлюється за весь обсяг роботи. Ця система поєднується з преміюванням за скорочення термінів виконання акордних завдань.

Почасовою називається оплата за фактично відпрацьований час з урахуванням кваліфікації працівника поза прямою залежністю від виконаної роботи. Почасова оплата праці буває проста і почасово-преміальна.

При простій почасовій системі заробіток залежить від тарифної ставки і кількості відпрацьованого часу.

При почасово-преміальній системі оплати праці, крім заробітку за тарифними ставками, виплачується премія за досягнення певних якісних і кількісних показників.

Елементи безтарифної системи оплати праці

Коефіцієнт трудової участі Кількість відпрацьованого часу Кваліфікація

Крім перерахованих систем оплати праці, існують різні форми доплати: за понаднормові, за роботу в нічний час, за роботу у святкові і вихідні дні, за роботу у важких чи шкідливих умовах, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Поряд з показником "продуктивність праці" для характеристики роботи працівників використовується такий термін, як "ефективність праці".

Ефективність праці є ширшим поняттям, яке враховує не лише кількісні результати діяльності торговельного підприємства (обсяг товарообігу, кількість покупців), а й якісні досягнення: якість торговельних послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, витрати часу та коштів населення на придбання товарів, імідж підприємства.

Хоча ці показники важко оцінити кількісно, їх урахування є необхідною умовою об'єктивної оцінки кінцевого результату роботи працівників підприємств торгівлі.

Будь-яке торговельне підприємство зацікавлене в зростанні продуктивності та ефективності праці, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності/працюючих. Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має ширшу сферу впливу.

Класифікація систем оплати праці наведена на рис. 4.