Основи економічних знань (2001)

1. Сутність маркетингу

Поняття "маркетинг" походить від англійського слова market (ринок) і буквально означає роботу на ринку із вивчення і задоволення всіх потреб і побажань споживача.

Поява маркетингу. Широкого практичного значення маркетинг набув лише в 30-ті роки XX ст. у зв'язку з насиченням попиту населення у США та Німеччини на основні споживчі товари. Таке насичення відбулося на етапі комплексної механізації виробництва. На той період основною умовою реалізації продукції, а звідси і перемоги фірми над конкурентами, було максимальне зниження цін і витрат виробництва та отримання на цій основі максимального прибутку. В цьому переважно й полягала сутність маркетингової діяльності. Іншими словами, у конкурентній боротьбі перемагало те підприємство, яке випускало продукцію за найнижчими цінами.

Сучасний маркетинг. Ситуація принципово змінюється за технологічного способу виробництва, який ґрунтується на автоматизованій праці, всебічному поглибленні суспільного поділу праці у межах як національної економіки, так і світового господарства. Відомо, що нині в країнах Західної Європи виробляється майже мільярд найменувань продукції, в Україні — приблизно 20 млн. Це означає, що у сфері маркетингової діяльності для підприємств України основною проблемою є насичення ринку вітчизняними товарами і випуск продукції за найнижчими цінами, тобто ті завдання, які стояли перед західними фірмами ще у 30-ті роки. На реалізацію такої мети істотно впливає наповненість внутрішнього ринку країни імпортними товарами.

Рівень зниження витрат на виготовлення одиниці продукції за автоматизованого виробництва має об'єктивні межі. Навіть коли на ринку з'являється товар за значно нижчими, ніж у конкурента, цінами, але уже добре відомий споживачу, шанси перемогти конкурентів невеликі. Тому передусім треба підвищити якість продукції, її нові споживні якості за тих самих витрат виробництва і цін.

Для цього треба знати, які нові властивості товарів і послуг найбільш потрібні споживачу, щоб задовольнити його конкретні потреби. Більше того, кожна фірма повинна постійно вдосконалювати уже відомі вироби. Причому ці дії треба проводити за рахунок не лише конструктивних вдосконалень, впровадження нових інженерних розробок, а й надання різних додаткових послуг.

Особливістю сучасного автоматизованого виробництва є те, що воно в окремих галузях промисловості починає працювати за індивідуальними замовленнями. Так, в автомобільній промисловості кожну машину збирають і оснащують за індивідуальними смаками й побажаннями майбутнього власника. Наприклад, на основі 40 видів машин можна замовити кілька сотень зразків обробки або оснащення їх. Тому постає така вимога і до маркетингової діяльності: перш ніж вийти на ринок з традиційним видом товару або послуги за наявності певних вдосконалень, слід попередньо знати, які саме зміни й нові споживні якості потрібні споживачам і як швидко їх треба здійснити.

Водночас у споживачів за допомогою реклами можна формувати певні смаки, роз'яснювати їх виграш від впровадження новинок, стимулювати покупців до придбання перших модифікованих новинок тощо. Тільки з урахуванням цих факторів підприємець повинен обирати тактику і стратегію своїх дій.

Поняття маркетинг. Як й інші економічні поняття й категорії, термін "маркетинг" постійно набуває елементів якісно нового змісту. Якщо раніше він означав діяльність з управління рухом товарів (їх просування) від виробника до споживача, то за сучасних умов сутність маркетингу розкриває таке визначення:

Маркетинг — система організації й управління діяльністю фірми щодо розробки (конструювання) нових видів товарів, їх виробництва і збуту на основі всебічного вивчення ринку й потреб споживачів з метою отримання прибутку.

За цим визначенням до складу товарів входять послуги, в тому числі ідеї (які є об'єктом купівлі-продажу), "ноу-хау" тощо. Об'єктом купівлі-продажу є, як відомо, і робоча сила. За потреби класифікування різних типів товарів, окремі з яких неможливо виробляти, можна дати інше визначення маркетингу.

Маркетинг — система організації й управління діяльністю фірми щодо розробки самої маркетингової концепції ціноутворення на товари, послуги, робочу силу, ідеї тощо та їх збуту на ринку з метою отримання прибутку,

Важливою ланкою маркетингової діяльності є рух товарів від виробника до споживача. У цьому разі маркетинг слід розглядати як певний комплекс видів діяльності.