Основи економічних знань (2001)

3. Види та наслідки інфляції

Види інфляції. Розглядаючи розвиток інфляційних процесів, крім зазначених вище типів інфляції (відкритої та придушеної), виділяють три її види:

"повзуча" інфляція — ціни зростають у незначному обсязі (до 5% на рік);

"головуюча" інфляція — ціни зростають за рік на 10% і трохи більше;

гіперінфляція — ціни зростають на 1—2% щоденно.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд допускає 40%-ний рівень інфляції і 2%-ний дефіцит держбюджету протягом року. В Україні ціни у 1993 р. зростали щомісяця на понад 800%, що свідчить про суперінфляцію.

В історії окремих країн траплялися ще стрімкіші темпи інфляції. Так, у Німеччині після Першої світової війни інфляція досягла сотень тисяч процентів, а зарплату виплачували двічі на день. У Росії з 1918 по 1921 р. ціни зросли у 8 тис. разів, проїзд у трамваї коштував 100 тис. руб., пуд муки — 10 млрд. руб.

Наслідки інфляції. Загальні негативні наслідки інфляційних процесів:

посилення диспропоцій в економіці, дезорганізування господарських зв'язків, виникнення кризи фінансів, значна активізація спекуляції, посилення злочинності;

зниження життєвого рівня трудящих, знецінення трудових заощаджень, поглиблення майнової нерівності. У США, наприклад, монополісти внаслідок інфляції щорічно привласнюють до 70 млрд. дол., в Україні лише в 1992— 1993 pp. ціни зросли в 2569 разів, а грошові доходи населення — тільки в 559 разів. У 610 разів знецінилися вклади громадян в Ощадбанку;

зниження стимулів до продуктивної діяльності, гальмування науково-технічного прогресу та ін.

Розглянемо основні наслідки відкритої і придушеної інфляції.

Відкрита інфляція призводить до зростання витрат на одиницю продукції; скорочення прибутків; зменшення випуску товарів, що кінець-кінцем спричиняє зростання цін. Проте відкрита інфляція не руйнує механізму ринкового саморегулювання економіки: поступово збільшуються інвестиції, зростають обсяги виробництва та ін.

Придушена інфляція супроводжується розривом між адміністративно встановленими цінами і ринковими (як правило, вищими); відпливом товарів у тіньову економіку, посиленням її; зростанням черг; збагаченням ділків тіньової економіки тощо.