Теорія бухгалтерського обліку (2004)

ВСТУП

Бо сказано: хто не лічить. То той і не має.

Тарас Шевченко

Облік виник і розвивається у зв'язку з потребою суспільства в необхідній і достатній інформації щодо наявності та руху майна з метою контролю та управління господарськими процесами і їх результатами.

Бухгалтерський облік є локальним і включає всю технологію інформаційного процесу, яка охоплює процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов'язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб'єктів.

Бухгалтерський облік нині є важливою складовою економічної науки, забезпечуючи технологію отримання необхідної інформації про господарюючий суб'єкт. Він тісно пов'язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками. Основоположні принципи бухгалтерського обліку є однаковими для господарюючих суб'єктів всіх видів економічної діяльності й забезпечують єдині підходи щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Вона є базовою для вивчення курсів "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Економічна статистика" та інших спеціальних курсів.

Цей підручник написано відповідно до затвердженої програми. У ньому в логічній послідовності-викладені теоретичні основи предмета, методу, техніки, форм і організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, напрямки їх удосконалення відповідно до прийнятих в Україні законодавчих актів з гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Кожен розділ підручника складається з двох частин: теоретичної, де висвітлюються питання методології та організації обліково-аналітичного процесу, та контрольної, де наводяться перелік запитань та контрольних тестів для перевірки засвоєння навчального матеріалу, вправи та проблемні ситуації для самостійної роботи студентів.

У підручнику використані й наводяться на початку кожного розділу чинні нормативні акти (положення, інструкції), даються умовні цифрові приклади, схеми та розрахунки. У додатках містяться чинні основні нормативні документи, що регулюють питання організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.← prev content next →