Бухгалтерський облік (1998)

А.7.4.2. Характеристика типів господарських операцій

Розглянемо докладніше типи господарських операцій. Операції 1-го типу відображають залучення до господарської діяльності нових засобів господарювання за рахунок нових власних вкладень або позичених капіталів джерел. Вони спричинюють зміни водночас в активі та пасиві балансу. Внаслідок таких операцій можливе розширення складу наявних засобів або збільшення вартісної характеристики засобів та їх джерел (власників).

Приклад. До господарства залучено нових матеріальних цінностей на суму 2 тис. грн. Згадані цінності оприбутковані на склад, але за них гроші не сплачено.

Ця господарська операція зумовлює водночас зміни в активі та пасиві балансу. її сутність полягає в тому, що на складі господарства стає більше засобів (матеріалів), тобто актив балансу збільшується. Оскільки за матеріали ще не сплачено, то виникає зобов'язання перед постачальниками цих матеріалів, тобто до господарського обороту залучаються чужі кошти (для господарства — позикові джерела), і пасив балансу збільшується на цю саму суму (на 2 тис. грн.). Внаслідок цього водночас змінюються суми активу та пасиву балансу.

Господарські операції 2-го типу відображають вилучення з господарської діяльності існуючих засобів і джерел їх утворення. Вони призводять до зміни водночас в активі та пасиві балансу, але вже в бік зменшення. Внаслідок таких операцій може звужуватися склад наявних засобів та їх джерел або зменшуватися вартісна оцінка.

Приклад. Із розрахункового рахунку господарства перераховано підприємству-постачальнику на погашення заборгованості 1 тис. грн.

Ця господарська операція спричинює водночас зміни в активі та пасиві балансу. Сутність її полягає в тому, що на розрахунковому рахунку господарства стане менше коштів, тобто засобів господарювання, що означає зменшення активу балансу. Оскільки кошти перераховані на сплату боргу постачальникові, то зобов'язань теж не буде. Отже, із господарського обороту вилучено чужих джерел на цю саму суму, тобто на 1 тис. грн. Унаслідок цієї господарської операції водночас змінилися суми активу та пасиву балансу. На відміну від операцій 1-го типу зміни характеризують зменшення балансу.

Господарські операції 3-го типу відображають зміну форм або переміщення засобів з одного місця на інше. Вони призводять до зміни місцезнаходження засобів господарювання, уточнення їх оцінки або переходу засобів з однієї форми існування до іншої. Ці господарські операції зумовлюють збільшення за функціональною ознакою одних засобів за рахунок зменшення інших. При цьому загальна сума згаданих засобів лишається незмінною.

Приклад. Видані (передані) зі складу у виробництво матеріали вартістю 1 тис. грн.

Ця господарська операція спричинює до зміни лише в активі балансу. Сутність її полягає в тому, що на складі господарства стане менше засобів (матеріалів). Водночас збільшиться кількість засобів у виробництві, тобто у виробничому процесі, що характеризує зроблені витрати. А це також є активом балансу. Отже, господарські операції 3-го типу спричинюють у балансі лише зміни складу та структури засобів господарювання.

Господарські операції 4-го типу відображають зміни в правовласника джерел формування господарських засобів, тобто зміну право-власників. Оскільки всі джерела їх формування відбиті в пасиві балансу, то й зміни, пов'язані зі станом права власності, не приводять до збільшення або зменшення загальної суми — змінюється лише склад власників джерел формування засобів, тобто пасив.

Приклад. Через відсутність коштів на розрахунковому рахунку зобов'язання постачальникові (кредиторові) була сплачена за рахунок кредиту банку (4 тис. грн.).

Ця господарська операція спричинює до змін тільки в пасиві балансу. Сутність її полягає в тому, що одержаний кредит у банку являє собою нові джерела утворення господарських засобів, збільшується зобов'язання перед банком, що водночас характеризує нове залучення позичених (чужих) коштів. У зв'язку з перерахуванням цих грошей (одержаних від банку) боржникові (постачальникові) зменшуються раніше залучені до господарської діяльності чужі джерела, що також були відбиті в пасиві балансу. Отже, у результаті виконання господарських операцій 4-го типу у балансі відбуваються зміни лише складу та структури правовласності — джерел формування засобів господарювання.

Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. А.7.4.

Математичну модель змін у балансі, зумовлених типами господарських операцій, унаочнює схема А.7.3.Зауважимо, що спеціалісти господарського управління мають І знати й розуміти види та типи господарських операцій за їх економічною сутністю. Без цих знань неможливо побудувати бухгалтерський облік господарства, аналізувати стан та зміни стану об'єктів господарювання, управляти фінансами.

При визначенні предмету та об'єктів бухгалтерського обліку було з'ясовано, що господарство як суб'єкт процесу суспільного І відтворення, характеризується двоїстістю. З одного боку, як сукупність продуктивних сил, з іншого — як сукупність правових виробничих відносин. Перший аспект названий активом, інший — пасивом. Водночас у процесі суспільного відтворення господарські факти як сукупність продуктивних сил і правових виробничих відносин обертаються як вартості, тому незалежно від місця їх знаходження, або перетворення з однієї форми в іншу, величина цих засобів буде рівновеликою, бо величина вартості в момент цих перетворень залишається незмінною, змінюється тільки її | форма, тобто існування вартості. Отже, в кожній господарській і операції вартість засобів, що надійшли або вибули, зобов'язань, що виникли або погашені, будуть однакові (табл. А.7.5).