Бухгалтерський облік (1998)

Б.2.2.2. Система рахунків обліку власності засновників власного капіталу

Власність засновників, як уже зазначалося, складається з таких компонентів:

статутного (реєстрованого) капіталу;

пайового (реєстрованого) капіталу;

додаткового вкладеного капіталу;

іншого додаткового капіталу;

резервного капіталу;

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років;

неоплаченого капіталу;

вилученого капіталу.

Для кожного такого компонента в бухгалтерському обліку передбачено окремий рахунок і відповідну назву.

Усі рахунки обліку власного капіталу є пасивними, крім двох останніх, які можуть мати лише кредитове сальдо.

Загальну характеристику рахунків обліку власного капіталу можна подати такою схемою: Б.2.1.На рахунках «Неоплачений капітал» та «Вилучений капітал» відображаються суми неоплаченого капіталу (непроданих або вилучених з ринку акцій)