Бухгалтерський облік (1998)

Б. 2.3.5. Облік статутного капіталу заново створеного акціонерного товариства

Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у сумі вкладів учасників, передбачених статутними документами (у сумі проведеної підписки на акції), відображається за кредитом рахунка «Статутний капітал» та дебетом рахунка «Неоплачений капітал». Фактичне надходження вкладів засновників проводиться за кредитом рахунка «Неоплачений капітал» у кореспонденції з рахунками коштів та матеріальних цінностей.

Статутний капітал зареєстрованого AT залежно від стану заборгованості за акціонерами враховується на таких субрахунках рахунка 1 — «Оголошений капітал» — у сумі, записаній у статуті AT; 2 — «Підписний капітал» — на вартість акцій, за якими проведено підписку; 3 — «Оплачений капітал» — у розмірі коштів, внесених засновниками в момент підписки та пізніше; 4 — «Вилучений капітал» — вартість акцій, вилучених з обігу (викуплених товариством в акціонерів).

З моменту реєстрації AT усі акції враховуються на субрахунку 1. Коли закінчено підписку на акції, на їх номінальну вартість робиться запис щодо зменшення коштів на субрахунку 1 та збільшення коштів на субрахунку 2. Після оплати акцій та оформлення прав власності акціонерів на акції (внесення учасників до реєстру акціонерів) номінальна вартість акцій переводиться із субрахунка 2 на субрахунок 3.

Статутний капітал, оголошений під час реєстрації AT, має бути сплачений повністю протягом одного року. У разі, коли статутний капітал сплачений не повністю, його величину слід зменшити (перереєструвати) на суму нерозміщених акцій. Щодо наступних випусків акцій у порядку збільшення статутного капіталу законодавство таких вимог не містить. Нерозміщеними акціями, які перебувають на балансі AT, розпоряджається Рада директорів товариства. Такі акції можуть бути використані як резерв для наступних емісій. Дивіденди на нерозміщені акції не нараховуються.

Оприбуткування майна, наданого в натуральній формі у власність підприємств у рахунок вкладів до статутного капіталу чи для оплати акцій, провадиться за ціною, визначеною за домовленістю учасників. Майно, надане підприємству в користування, оприбутковується в оцінці, яку визначено на підставі орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства чи інший установлений засновниками строк (якщо інше не передбачене установчими документами). У» разі оприбуткування валютних коштів та майна, оціненого в інвалюті, у рахунок вкладів до статутного капіталу сумові різниці відносяться на рахунок «Резервного капіталу». Спрямовувати їх на потреби споживання підприємства не можна.

Вартість прав користування землею, спорудами, устаткуванням, інтелектуальною власністю і т. ін., внесена засновниками в рахунок вкладів до статутного капіталу AT, ураховується на рахунку «Нематеріальні активи». У разі оприбуткування вартості майна, що вноситься, збільшуються витрати, спрямовані на те, щоб об'єкти були готові до використання.

Із закінченням строку, протягом якого AT має право користуватися майном, що внесене замість оплати акцій, додатковий внесок до статутного капіталу не робиться і статутний капітал не зменшується.

У разі несплати підписувачами в установлений строк оголошеної кількості акцій правління AT може анулювати підписку на акції і повернути внесені кошти чи зменшити суму до внесеної величини. На величину анульованої підписки робиться запис в аналітичному обліку за рахунком «Неоплачений капітал».

Розглянемо конкретний приклад.

Було внесено авансом в рахунок внесків до дня реєстрації Статутного капіталу особами, що підписалися на акції, 8000 грн.

Основні бухгалтерські проведення наведено у табл. Б.2.З.