Бухгалтерський облік (1998)

Б. 3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік

Відповідно до П(С)БО 8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік.

Підприємство при визначенні терміну корисного використання нематеріального активу має враховувати:

Строки корисного використання цього активу підприємством;

науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляються з допомогою цього активу (моральний знос);

юридичні чи інші обмеження на його використання;

інші чинники.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з особливостей його форми отримання очікуваних економічних вигод.

Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод амортизації підлягає перегляду в кінці звітного періоду, якщо в наступному періоді очікуються суттєві зміни цього терміну порівняно із його початковою оцінкою.

Зміна методу нарахування амортизації нематеріального активу відображається як зміна облікової політики відповідно до національного стандарту бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Нарахування амортизації відображається в дебеті рахунків витрат виробничої або комерційної діяльності та кредиту рахунка субрахунка «Знос (амортизація) нематеріальних активів».