Бухгалтерський облік (1998)

Б. 4.3.1.1. Загальні засади (визначення доходу)

Згідно з Національним та Міжнародним стандартами з бухгалтерського обліку термін «дохід» означає валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці припливи сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов'язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню — то збитком.

Концептуальне визначення валового доходу, як збільшення економічних вигод, протягом звітного періоду в формі надходження (збільшення) активів чи зменшення зобов'язань (рис. БАЗ), яке веде до зростання власного капіталу (крім вкладів власників), подане у статті 7 П(С)БОЗ, окремі статті Положення конкретизує це поняття по відношенню до таких операцій, як реалізація товарів і послуг (ст. 13), від участі у капіталі (ст. 26), дивіденди, відсотки (ст. 27), отримання доходів внаслідок використання іншими підприємствами активів даного підприємства (ст. 28) та інші (ст. 35).

Правило визнання доходу від продажу реалізації готової продукції, товарів — це дата, коли підприємство:

передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю;

не зберігає ні такої спадкоємності керівництва, яка звичайно пов'язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими товарами;

може достовірно виміряти суму доходу;

має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надійдуть;

може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати (рис. Б.4.28).Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, затрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходу як елемента обліку про фінансові результати відбувається таким чином (рис. Б.4.29).Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Внаслідок врахування вимог принципу превалювання змісту над формою дохід від продажу реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи або після неї (рис. Б.4.30).Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. Це питання буде розглянуто після класифікації доходів.