Бухгалтерський облік (1998)

Б.5.2.1. Мета складання та структура звіту

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

У балансі відображаються активи та пасиви (зобов'язання та власний капітал) підприємства.

Згортання статей активів та пасивів є неприпустимим, окрім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати пасиву (сумі зобов'язань та власного капіталу).

Форма балансу визначена Положенням (стандартом). Для невеликих — малих підприємств передбачається скорочена форма балансу.

Балансова таблиця складається з трьох розділів активу і п'яти розділів пасиву (табл. Б.5.1) за відповідними статтями.