Фінанси підприємств

4.1. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства

Загальний фінансовий результат господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначається на рахунку 79 шляхом підрахунку і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Господарські операції (касовим способом) на цьому рахунку відображаються за кумулятивним (накопичувальним) принципом, тобто наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Іншим принципом визначення фінансових результатів є використання методу нарахування, а не касовий спосіб. Через це прибуток (збиток), показаний у звіті про фінансові результати, не відображає реального притоку (відтоку) грошових засобів підприємства в результаті його господарської діяльності. Для відновлення реальної картини про величину фінансового результату діяльності підприємства як приросту (чи зменшення) вартості його капіталу, який утворився в процесі його господарської діяльності за звітний період, необхідні додаткові коректуючі розрахунки.

На рахунку 79 фінансові результати діяльності підприємства відображаються в двох формах:

1. Як результати (прибуток чи збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг, матеріалів, іншого майна з попереднім виявленням їх на окремих рахунках реалізації.

2. Як результати, не пов'язані безпосередньо з процесом реалізації, так звані позареалізаційні доходи (прибутки) і витрати (збитки).

Суттєвий вплив на фінансові результати і використання прибутку здійснює правильне групування затрат і доходів підприємства відповідно до діючих принципів оподаткування прибутку:

витрати, які включаються в затрати на виробництво;

витрати і втрати, які підлягають віднесенню на рахунок 79;

витрати, які здійснюються за рахунок цільових надходжень

і за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток;

інші витрати підприємства.Прибуток - важливий показник, який характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. Ріст прибутку визначає ріст потенціальних можливостей підприємства, підвищує ступінь його ділової активності. За прибутком визначаються доля доходів засновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів. За прибутком визначається також рентабельність власних і запозичених коштів, основних фондів, всього авансованого капіталу і кожної акції. Характеризуючи рентабельність вкладення коштів у активи конкретного підприємства і ступінь умілості його господарювання, прибуток є найкращим мірилом фінансового здоров'я підприємства. Щоб керувати прибутком, необхідно розкрити механізм його формування, визначити вплив кожного фактора на його ріст чи зниження.

Основними показниками прибутку (збитку) є:

загальний прибуток (збиток) звітного періоду - балансовий

прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг);

прибуток від фінансової діяльності;

прибуток (збиток) від інших позареалізаційних операцій;

оподаткований прибуток;

чистий прибуток.

Всі показники в прямому виразі та у модифікованій формі містяться у "Звіті про фінансові результати ".

Балансовий прибуток (збиток) являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), фінансової діяльності і доходів від інших позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями.

У річній звітності в валюту (підсумок) балансу включаються лише непокритий збиток чи нерозподілений прибуток звітного періоду.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих цінах без ПДВ і акцизів та затратами на її виробництво і реалізацію.

Прибуток (збиток) від фінансової діяльності й інших позареалізаційних операцій визначається як результат відповідних операцій, а також як різниця між загальною сумою отриманих і сплачених:

штрафів, пені, інших економічних санкцій;

процентів, отриманих із сум коштів, які числяться на рахунках підприємства;

курсових різниць за валютними рахунками і за операціями в іноземній валюті;

прибутків і збитків минулих років, виявлених у звітному році;

збитків від стихійних лих;

втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості;

надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні;

інших доходів, втрат і витрат, які відносяться відповідно до чинного законодавства на рахунок прибутків і збитків.

Чистий прибуток підприємства, тобто прибуток, який залишається в його розпорядженні, визначається як різниця між балансовим прибутком і сумою податків на прибуток, рентних платежів, податку на експорт і імпорт.

Чистий прибуток спрямовується на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення працівників, створення резервного (страхового) фонду, сплату в бюджет економічних санкцій, пов'язаних з порушенням підприємством чинного законодавства, на благодійні чи інші цілі.

Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності підприємства отримують закінчену грошову оцінку в системі показників прибутку. Узагальнено ці показники представлено в "Звіті про фінансові результати ".

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, тобто балансовий прибуток чи збиток являє собою алгебраїчну суму результату (прибутку чи збитку) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг; результату (прибутку чи збитку) від фінансових операцій, доходів і витрат від інших позареалізаційних операцій. Формалізований розрахунок балансового прибутку представлено формулою:

Р = Рр +Рф +Рвн , де Р - балансовий прибуток чи збиток;

Рр - результат від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг;

Рф - результат від іншої реалізації і фінансових операцій;

Рвн - результати (доходи і витрати) від інших позареалізаційних операцій.

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. На зміну прибутку впливають дві групи факторів: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів належать:

природні умови; транспортні умови; соціально-економічні умови;

рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; ціни на виробничі ресурси тощо.

До внутрішніх факторів зміни прибутку належать: основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і затрат, ціна продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (цінові порушення, порушення умов праці і вимог до якості продукції, які ведуть до штрафів і економічних санкцій). Вплив факторів може бути розгорнуто по кожній складовій балансового прибутку. Наприклад, візьмемо прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), який може бути розрахований за такою формулою:

P=N-S,

де N - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизів;

S - затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) за повною собівартістю.

З формули видно, що всі фактори, які впливають на обсяг продажу (виручку від реалізації) і собівартість реалізованої продукції, впливають також на прибуток від реалізації і балансовий прибуток.

Причому можна оцінити не тільки абсолютний вплив факторів, а й відносний, який характеризує зміну в режимі господарювання. Наведемо пофакторні розрахунки зміни прибутку.

Загальна зміна собівартості за період складає

S=U+M+A,

де S - загальна зміна затрат на виробництво реалізованої продукції;

U - зміна затрат з оплати праці; М - зміна матеріальних затрат; А - зміна амортизації. У свою чергу, зміна затрат з оплати праці характеризується абсолютним і відносним відхиленням. Абсолютне відхиленняТаким чином, зміни в оплаті праці, матеріальних затрат і амортизації ведуть до зміни собівартості продукції. Це позначається на зміні прибутку від реалізації і, в остаточному підсумку, на зміні балансового прибутку. Підвищення собівартості веде до зниження балансового прибутку і навпаки.