Фінанси підприємств

5.1. Оподаткування прибутку підприємств

Об'єктом оподаткування є оподатковуваний прибуток, який за економічним змістом є оподатковуваним доходом. Він визначається в такій послідовності:

визначають сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного періоду;

коригують валовий дохід, зменшуючи його на суму доходів, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування;

зменшують скоригований валовий дохід на суму валових витрат і на суму амортизаційних відрахувань.

Методика визначення податку на прибуток підприємств проілюстрована структурно-логічною схемою (див. рис. 9).Податок на прибуток визначають за ставкою ЗО "о. Зменшивши подаюк на прибуток на загальну суму зменшення податкового зобов'язання, визначають податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету. Статтею 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлюється єдина ставка податку на прибуток у розмірі 30 %, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи.

Однак окремі види діяльності оподатковуються і за іншими ставками. Наприклад, за ставкою 15% оподатковується прибуток від реалізації інноваційного продукту протягом перших трьох років з моменту його реєстрації та доходи від окремих видів діяльності нерезидентів.

За ставкою 6 % оподатковуються доходи нерезидентів від фрахту у зв'язку із здійсненням міжнародних перевезень та валові доходи страховиків за договорами страхування і перестрахування життя у разі розірвання договору, не пов'язаного зі смертю застрахованої особи. Інші доходи від страхової діяльності оподатковуються за ставкою 3 %.

Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток

Законом встановлено такі податкові періоди:

звітний (податковий) рік;

звітний (податковий) квартал.

Розширено самостійність платників податку при обчисленні суми податку. Платники податку складають і здають до ДПА податкову декларацію один раз на квартал до 25 числа, що настає за звітним кварталом. При складанні і подачі податкової декларації не передбачається подання квартального бухгалтерського звіту. Річний бухгалтерський звіт подається платником податку до 15 лютого. Протягом кварталу щомісячно до 20 числа платники податку (за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції) сплачують авансові внески до бюджету. Розрахунок здійснюють самостійно без складання податкової декларації.

Застосовуються чотири види декларацій:

декларація про прибуток підприємства (наказ ДПА №37 від 21.01.98 p.);

декларація про прибуток банківської установи (наказ ДПА №21 від 16.01.98 p.):

декларація про дохід страховика (наказ ДПА №22 від 16.01.98 p.):

декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

(наказ ДПА №82 від, 20.02.98 p.).

Неприбуткові організації подають звіт про використання коштів неприбуткових органічній і установ (наказ ДПА№27 від 16.01.98 р.).

Нерезиденти, що провадять діяльність на території України через постійне представництво, за звітний квартал подають "Декларацію про прибуток підприємства" або розрахунок оподаткованого прибутку та податку на прибуток (наказ ДПА №352/2156 від 26.08.97 p.).

Суми податку на прибуток зараховуються до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податку.

Якщо платник податку з числа резидентів має за результатами звітного (податкового) кварталу від'ємне значення (збитки), то дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного (податкового) кварталу, а також кожного з наступних двадцяти звітних кварталів до повного погашення збитків. У разі непогашення збитків за рахунок валових доходів протягом п'яти років об'єкт оподаткування в подальшому не зменшується на непогашену суму збитків.

Валовий дохід — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі на території України, її континентальному шельфі, морській економічній зоні і за їх межами.

Знання щодо формування сукупного та скоригованого валового доходу використовуються при заповненні або перевірці рядків 1-11 та додатків "Декларації про прибуток підприємства".

У "Декларації про прибуток підприємства" заповнюються такі рядки:

1. Доходи від продажу товарів (робіт, послуг).

2. Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями.

3. Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний дохід, пов'язаний з видобутком корисних копалин.

4. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів.

5. Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованостей.

6. Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди).

7. Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку.

8. Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування.

9. Сукупний валовий дохід (сума рядків з 1 по 8).

10. Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування.

11. Скоригований валовий дохід (рядок 9-10).

Для переважної більшості підприємств необхідно заповнювати ряд додатків до "Декларації про прибуток підприємства".

Декларації відображаються:

Продаж товарів (робіт, послуг).

Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій.

Виконання довгострокових договорів (контрактів).

Перерахунок за довгостроковими договорами (контрактами) у разі заниження суми податкових зобов'язань у попередніх податкових періодах.

Продаж пов'язаним особам товарів (робіт, послуг).

Продаж товарів (робіт, послуг), вартість яких було раніше виключено з валового доходу у зв'язку з затриманням оплати їх вартості, у разі незадоволення судом позову платника, та сума нарахованої пені на цю вартість.

Доходи від операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами у вигляді:

прибутку від-торгівлі цінними паперами;

прибутку від торгівлі деривативами.

Дохід від операцій з валютними цінностями у вигляді:

коштів від продажу іноземної валюти;

різниці за результатами перерахунку на останній робочий день звітного періоду:

іноземної валюти (позитивна різниця);

заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від'ємна різниця).

Дохід від торгівлі борговими зобов'язаннями та вимогами у вигляді:

доходів від продажу (розміщення) платником податку (емітентом) облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів;

коштів, одержаних платником податку (покупцем) у зв'язку з погашенням таких цінних паперів емітентом;

процентів, одержаних платником податку (покупцем) за операції з такими цінними паперами;

доходів заставника від відчуження його майна як об'єкта застави з урахуванням нарахованих заставоутримувачем процентів;

доходів заставоутримувача від продажу майна, що відчужено як об'єкт застави;

грошових сум від продажу на аукціоні переданого в заставу майна, що перевищують розмір забезпечення цією заставою вимог заставоутримувача.

Прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем (товарообміном) над балансовою вартістю відповідної групи.

Різниця у вартості:

основних фондів і нематеріальних активів за результатами їх індексації (капітальний дохід);

витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин за результатами їх індексації (капітальний дохід).

Компенсація за основні фонди групи 1 у зв'язку з їх вимушеною заміною, одержана від страхових організацій або винних у заподіяній шкоді юридичних та фізичних осіб.

Доходи від продажу невиробничих фондів.

Безповоротна фінансова допомога:

сума коштів, переданих платнику без відповідної компенсації чи повернення:

сума безнадійної заборгованості, відшкодованої кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми. Безоплатно надані товари (роботи, послуги):

товари, що надаються .платнику без грошової або іншої компенсації вартості;

роботи та послуги, які надаються платнику податку без вимоги про компенсацію їх вартості:

вартість матеріальних цінностей, переданих згідно з договорами схову та використання платником податку у власному виробничому чи господарчому обороті.

Доходи від врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості:

У разі неповернення заборгованості за:

кредитними угодами, за якими минув термін позовної давності;

угодами, що передбачають виставлення векселя на користь кредитора як забезпечення боргових зобов'язань дебітора на суму опротестованого в неплатежі векселя;

договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини платника податку (дебітора);

договорами, за якими скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини дебітора і за умови його неоскарження, що була раніше віднесена до валових витрат кредитором або відшкодована за рахунок страхового резерву;

договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини обох сторін (дебітора і кредитора);

договорами, не виконаними у встановленому порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), що не вплинули на спроможність платника податку (дебітора);

договорами, не виконаними підприємствами у встановленому порядку і на майно яких не може бути звернено стягнення, за умови, якщо кредитор не звернувся до суду або йому відмовлено в позові.

При поверненні заборгованості:

у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), які були раніше виключені з валового доходу у зв'язку із затриманням оплати їх вартості у разі задоволення судом (арбітражним судом) позову платника при надходженні коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

фізичними особами, раніше визнаними у судовому порядку безвісти відсутніми, або померлими, чи стосовно яких органами слідства оголошено розшук у випадках, коли ця заборгованість була віднесена до валових витрат або відшкодована за рахунок страхового резерву;

в погашення заборгованості фізичної особи, попередньо включеної до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву, юридичними або фізичними особами, визнаними винними у заподіянні шкоди;

в погашення заборгованості внаслідок ліквідаційної процедури та. реалізації майна позичальником, попередньо відшкодованої кредитором за рахунок страхового резерву або виключеної з валового доходу.

Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування:

Попередньо сплачених позивачем сум державного мита, що повертаються на його користь за рішенням суду.

Сум одержаних штрафів, неустойок, пені.

Суми перевищення одержаних власником корпоративних прав коштів або майна над балансовою вартістю таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства.

Суми перевищення одержаних учасниками спільної діяльності без створення юридичної особи коштів або майна у разі припинення такої діяльності над сумою коштів або вартістю майна, які були передані для ведення спільної діяльності.

Сум страхового відшкодування за завдані застраховані збитки.

Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

Надлишкової суми страхового резерву небанківської фінансової установи.

Процентів (комісійних) при здійсненні кредитно-депозитних операцій.

Процентів (комісійних), які були раніше, виключені з валового доходу платника податку -(кредитора) у зв'язку з затримкою сплати процентів при здійсненні кредитно-депозитних операцій уразі незадоволення судом позову платника податку.

Перевищення отриманих сум над нарахованими за кредитно-депозитними операціями у разі дострокового погашення зобов'язань.

Доходи інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, одержані від продажу інноваційного продукту.

Доходи, одержані підприємствами, які здійснюють виплату виграшів з автоматичних розігрувальних пристроїв.

Інші доходи.

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів: 1. Вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, не сплачених покупцем, у разі звернення платником із заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості або про визнання платника банкрутом, а також у випадку вчинення виконавчого напису нотаріусом.

Суми несплачених процентів (комісійних) у разі звернення платником податку (кредитором) із заявою до суду (арбітражного суду) або про визнання платника банкрутом, а також у випадку вчинення виконавчого напису нотаріусом.

Сума доходу у вигляді процентів, одержаних платником податку від володіння державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик, що придбані ним до 1 липня 1997 р.

Доходи, отримані підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, від продажу товарів (робіт, послуг) (за винятком доходів від грального бізнесу).

Доходи, отримані підприємствами від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва.

Сума від перерахунку доходу за завершеними довгостроковими договорами (контрактами) у разі завищення суми податкових зобов'язань у попередніх періодах.

Доходи (крім пасивного прибутку), одержані за межами митної території України за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування.

Інші надходження.

Крім вищеназваних додатків, підприємства заповнюють додатки М та Н про розміри амортизаційних відрахувань та амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування.

Можна виділити такі витрати виробництва та обігу, які найчастіше виникають на підприємствах України і включаються до складу валових витрат:

Вартість попередньо оплачених сировини, матеріалів, на півфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, запасних час тин, тварин на вирощуванні і відгодівлі, насіння, кормів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, товарів, інших матеріальних цінностей, енергії, послуг і роботи виробничого характеру.

Сума страхування ризику для здійснення статутної діяльності.

Сума акцептованих (не оплачених попередньо) рахунків постачальників за сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, запасні частини, тварин на вирощуванні і відгодівлі, насіння, корми, малоцінні і швидкозношувані предмети, товари та інші матеріальні цінності для здійснення статутної діяльності.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, придбаних підзвітними особами.

Витрати на поточний і капітальний ремонт у межах суми, що не перевищує 5% сукупної балансової (залишкової) вартості основних фондів на початок року.

Витрати на реконструкцію, модернізацію і технічне переоснащення та інші види покращання основних фондів у межах суми, що не перевищує 5% сукупної балансової (залишкової) вартості основних фондів на початок року.

Вартість придбаної науково-технічної літератури і передплата спеціалізованих періодичних видань за основною діяльністю підприємств.

Оплата участі в наукових семінарах за основною діяльністю підприємства як платника податку.

Витрати на придбання продуктивної худоби і вирощування багаторічних плодоносних насаджень

Вартість будівель, споруд, їх конструктивних елементів і передавальних пристроїв, що не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ці витрати включаються до валових витрат всіма підприємствами, за винятком спільних підприємств з іноземними інвестиціями, господарських громад і малих підприємств, які використовують вказівки про склад і порядок замовлення облікових реєстрів малими підприємствами, затвердженими наказом міністерства фінансів України від 31.05.96 р. №112.

Сума витрат на придбання іноземної валюти, включаючи витрати, пов'язані з оплатою вартості послуг інших осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції.

Від'ємна різниця між витратами на придбання іноземної валюти і вартістю придбаної валюти.

Сума акцептованих (не оплачених попередньо) рахунків за енергію, страхування, послуги і робота виробничого характеру.

Сума обов'язкових відрахувань, що нараховані до сплати в державні цільові та позабюджетні фонди.

Сума нарахованої працівникам основної, додаткової та інших видів заробітної плати, виходячи з тарифних ставок, премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг), авторські винагороди, суми за виконання договорів громадсько-правового характеру та інші витрати в грошовій чи натуральній формі за домовленістю сторін.

Сума відрахувань на обов'язкове пенсійне і соціальне страхування.

Сума непогашеної дебіторської заборгованості, що списується з балансу, відносно якої відповідно до законодавства минув строк позовної давності.

Сума витрат, не віднесених або не врахованих у складі валових витрат минулих звітних періодів, підтверджених або виявлених у звітному періоді.

Вартість сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних цінностей і нематеріальних активів (робіт, послуг) виробничого характеру за бартерним контрактом до відвантаження продукції, товарів чи інших матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг виробничого характеру. Включення суми цих затрат проводиться в тому місяці, коли відбулася заключна операція бартерного контракту.

Сума коштів (чи вартість майна), добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад, неприбуткових організацій, але не більше 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду.

Сума нарахованих до сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених законом України "Про систему оподаткування", за мінусом податків на прибуток, нерухомість, додану вартість, дивідендів, доходів фізичних осіб від виграшів, торговельного патенту і акцизного збору. Платники податку на прибуток, які не зареєстровані як платники ПДВ, включають до складу валових витрат ПДВ, що входить до складу ціни придбання товарів (робіт, послуг).

Сума резервів, які створюють підприємства відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. №250, з наступними змінами і доповненнями.

До складу валових витрат відносяться витрати за датою першої події: за отриманням або за оплатою. Попередня оплата сьогодні не є найпоширенішим явищем. Якщо включати в склад валових витрат за фактом отримання товарів, то можна виділити такі витрати (див. табл. 2):Це лише частковий перелік типових валових витрат. Працівники фінансової служби підприємства для постійної роботи з податковою адміністрацією можуть скласти собі весь перелік бухгалтерських проведень за всіма валовими витратами, які є на підприємстві, для зручності і полегшення роботи.

До витрат, які не включаються до складу валових, можна віднести:

Вартість витрат на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг, відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (за винятком благодійних внесків та пожертвувань).

Вартість білетів для участі в азартних іграх.

Кошти, витрачені на задоволення особистих потреб працівників, за винятком оплати праці і витрат із обов'язкових соціальних фондів.

Сума податку на прибуток підприємства, податку на нерухомість, дивіденди, а також сума податку на додану вартість, що включається до ціни товарів, податки на доходи фізичних осіб.

Вартість торгових патентів.

Сума сплачених штрафів, пені і недоплати.

Емісійний дохід.

Сума виплачених дивідендів.

Сума коштів, нарахованих на утримання органів управління.

Сума будь-яких витрат, що не підтверджені відповідними документами.

Виграти на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з видобуванням корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Не відносяться до складу валових витрат проведення, що відображають такі операції* (див. табл. 3):Витрати, які відносяться до складу валових витрат частково(див. табл. 4):