Фінанси підприємств

8.4. Організація спрощеної системи оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва

Спрощена система оподатковування, обліку і звітності вводиться для таких суб'єктів малого підприємництва

фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у трудових відносинах з якими, включаючи членів їхніх родин, протягом року перебуває не більш !0 осіб і розмір виручки яких від. реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис гривень;

юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і розмір виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Виторгом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий чи рахунок (і) у касу за здійснення операцій із продаж продукції (товарів, робіт, послуг).

Суб'єкта малого підприємництва — фізичні особи — мають право самостійно вибрати спосіб оподатковування доходів за єдиним податком шляхом одержання свідчення про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва — фізичних осіб — установлюється місцевими радами за місцем їхньої державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може складати менше 20 гривень і більше 200 гривень на місяць.

У випадку, якщо фізична особа — суб'єкт малого підприємництва — здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлені різні ставки єдиного податку, їм здобувається одне свідчення і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У випадку, якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої чи праці за участю в підприємницькій діяльності членів його родини, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Суб'єкт підприємницької діяльності — фізична особа, що сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування і перерахування в державні цільові фонди зборів, зв'язаних із виплатою заробітної плати працівникам, що знаходяться з ним у трудових відносинах, включаючи членів його родини.

Суб'єкт підприємницької діяльності — юридична особа, що перейшла на спрощену систему оподатковування, обліку і звітності, самостійно вибирає одну з наступних ставок єдиного податку:

6 відсотків суми від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без обліку акцизного збору у випадку сплати податку з додаткової вартості відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість";

10 відсотків суми від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у випадку включення податку з додаткової вартості до складу єдиного податку.

Спрощена система оподатковування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва може застосовуватися поряд з діючою системою оподатковування, обліку і звітності, передбаченої законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.

Суб'єкт малого підприємництва, що сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

податку з доданої вартості, крім випадку, коли юридична особа вибрала спосіб оподатковування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків;

податку з прибутку підприємств;

податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — суб'єктів малого підприємництва);

плати (податку) за землю;

збору на спеціальне використання природних ресурсів;

збору у Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;

збору в Державний інноваційний фонд;

збору на обов'язкове соціальне страхування;

відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг загального користування України;

комунального податку;

податку на промисел;

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;

внесків у Фонд соціального захисту інвалідів України;

внесків у Державний фонд сприяння зайнятості населення;

плати за патенти відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Підприємства малого бізнесу подають фінансовий звіт, в якому основною частиною є баланс. У статті балансу "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), здійснюваних для власних нестатків суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

У статті "Основні засоби" відображається вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також відображається вартість нематеріальних активів.

У статті відображається окремо первісна (переоцінена) і залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів і інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума їхнього зносу. У підсумок балансу включається залишкова вартість, що визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю зазначених необоротних активів і сумою їхнього зносу на дату балансу.

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інші фінансові інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в який-небудь час.

У статті "Інші необоротні активи" відображаються суми інших необоротних активів, що не можуть бути включені у вищевказані статті розділу "Необоротні активи".

У статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів і інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу.

У етапі "Готова продукція" відображається собівартість виробів на складі, обробка яких довершена і котрі пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.

У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців і замовників за реалізовані їм продукцію, товари чи робота, послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, що визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

У статті "Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

У статті “інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, не включена в інші статті дебіторської заборгованості і відбита в складі оборотних активів.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на термін, що не перевищує одного року, що можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами коштів).

У статті "Кошти і їхні еквіваленти" відображаються засоби в касі, на поточних і інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів. У цій статті окремо наводяться засоби в національній і іноземній валюті. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного чи попередніх звітних періодів, але приналежні до наступного за звітним періоду.

У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) у капітал підприємства.

У статті "Додатковий капітал" відображається сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних чи фізичних осіб необоротних активів і інші види додаткового капіталу. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку.

У складі забезпечення майбутніх витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на виплату майбутніх відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань і т.п.), а також залишки засобів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету й інших джерел.

У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками. Зобов'язання по кредитах банків наводяться в балансі з обліком належної на кінець звітного періоду до сплати суми відсотків за їхнє користування.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. В цьому ж розділі відображаються "Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом", "Поточні зобов'язання по розрахунках зі страхування", "Поточні зобов'язання по розрахунках з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою.

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що відносяться до майбутніх звітних періодів.

Звіт про фінансові результати є другою складовою фінансового звіту.

У статті "Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом відрахування з доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків і інших відрахувань з доходу.

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і собівартість реалізованих товарів.

У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) і т.п.

У статті Інші операційні втрати" відображаються:

адміністративні витрати, витрати на збут; собівартість реалізованих оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

відрахування на створення резерву сумнівних боргів;

списання безнадійних боргів; утрати від знецінювання запасів; утрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування майбутніх витрат; інші витрати, зв'язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, що включаються в собівартість продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті "Інші звичайні доходи" відображаються дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі й інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не зв'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статтях "Надзвичайні витрати" і "Надзвичайні доходи" відображається відповідно: утрати від надзвичайних подій (СТИХІЙНОГО лиха, пожеж, техногенних аварій і т.п.), включаючи витрати на запобігання виникнення утрат від стихійного лиха і техногенних аварій; суми страхового відшкодування і покриття утрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; чи доходи утрати від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій.

У статті "Чистий фінансовий результат" відображається чистий прибуток.

Елементи операційних втрат

У розділі II Звіту про фінансові результати "Елементи операційних витрат" наводиться сума відповідних елементів операційних втрат (па виробництво і збут, керування й інші операційні ви і рані), що зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.