Фінанси підприємств

9.3. Нормування власних оборотних засобів

В умовах ринку постає проблема раціонального поєднання власних і залучених джерел формування оборотних засобів. Межею між власними і джерелами залучених коштів, а значить і основою дія встановлення меж між ними, є норматив власних оборотних засобів.

Норматив власних оборотних засобів - це мінімальний розмір власних оборотних засобів, постійно необхідних підприємству для забезпечення безперервного процесу відтворення. На виконання Постанови Кабінету Міністрів "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій і джерела їх покриття" від 19 квітня 1993 року Міністерством економіки спільно з Міністерством фінансів України розроблено Типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей.

Нормування оборотних засобів передбачає врахувати ряду факторів: умов постачання підприємства товарно-матеріальними цінностями; організації виробництва; умов реалізації продукції.

Нормування оборотних засобів має виробниче і фінансове значення. Виробниче значення полягає в розрахунку мінімальних розмірів вкладень в оборотні засоби, постійно необхідних підприємству дія нормальної діяльності. Фінансове значення нормування полягає у визначенні суми і складу власних джерел покриття.

Нормованими є оборотні засоби, за якими встановлюються мінімальні постійні вкладення, що покриваються з власних джерел.

У склад нормованих включаються всі види виробничих оборотних фондів, а також значна частина фондів обігу:

готова продукція (на складі);

грошові кошти в касі (для них встановлюється ліміт залишку, про що уже говорилось раніше).

До ненормованих належать оборотні засоби, які не впливають безпосередньо на процес виробництва.

За відсутності власних коштів робляться позички. При цьому слід зауважити, що не розраховуються нормативи власних оборотних засобів за коштами в розрахунках зі споживачами.

Нормування власних оборотних засобів здійснюється економічною службою підприємств. Індивідуальні нормативи визначаються двома методами:

прямого рахунку;

аналітичним.

Метод прямого рахунку передбачає розрахунок, виходячи з конкретних умов і планів виробництва. Фінансова індивідуальна норма як відносна величина виражається в днях, відсотках чи гривнях. Знаючи одноденні витрати товарно-матеріальних цінностей, шляхом множення їх на норму визначають норматив оборотних засобів. При розрахунку прямим методом норми оборотних засобів з сировини, матеріалів і куплених напівфабрикатів беруть до уваги транспортний, технологічний, поточний (складський), страховий запаси.

Аналітичний метод базується на даних звітного року. Після визначення залишків оборотних засобів на кінець кожного місяця в поточному році вибирається найменший з них і коректується з урахуванням змін в умовах виробництва і реалізації.

Метод прямого рахунку використовується при нормуванні оборотних засобів, розміри яких визначаються в основному умовами конкретного підприємства:

розмірами незавершеного виробництва;

потребою в сировині і матеріалах;

витратами майбутніх періодів. Розглянемо порядок розрахунку нормативу методом прямого рахунку за принципом максимальності. В групу включають нормативи з:

сировини і матеріалів.;

тварин на відгодівлі і вирощуванні;

незавершеного виробництва;

витрат майбутніх періодів. При розрахунках нормативів за цими видами оборотних засобів використовується формула

Н = Во X N, де Н - норматив оборотних засобів на кінець запланованого періоду;

Во - одноденні витрати сировини, матеріалів напівфабрикатів (грн.); N - норма оборотних засобів (дні).

Особливо цінним є метод розрахунку нормативів аналітичним методом за принципом мінімальності.

Мінімальні залишки власних оборотних засобів на кінець прогнозованого року визначаються з допомогою фінансових норм, встановлених у процентах чи днях. Використовують формулу

Н = Пп* N, де Н - норматив власних оборотних засобів на кінець запланованого року;

Пп - плановий показник, що включає величину

відповідного виду оборотних засобів;

N - фінансова норма оборотних засобів, встановлена у

відсотках до цього показника.

Наведемо приклад розрахунку нормативу власних оборотних засобів з малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП).

Визначається фактичний мінімальний залишок МШП.

Оцінюється вартість зайвих запасів.

Визначається вартість фактичного мінімального залишку МШП (1-2).

Оцінюється валовий вихід продукції у минулому році.

При розрахунку нормативів оборотних засобів з використанням фінансових норм у днях використовують формулу

Я = Вп X Нд, де Вп - витрати планові товарно-матеріальних цінностей за день; Нд - фінансова норма оборотних засобів, днів.

Наведемо методику розрахунку нормативу власних оборотних засобів з пального, мастил в автотранспортному підприємстві.

Визначаємо фактичний мінімальний залишок з пального і мастил (за минулий рік реєстрами).

Визначаємо фактичні витрати пального і мастил у минулому році.

Визначаємо денні витрати пального і мастил (р.2:360).

Розраховуємо фінансову індивідуальну норму (р.І.р.З) у днях.

Прогнозуємо вартість пального і мастил, що ввозяться у плановому році.

Визначаємо денні витрати пального і мастил у плановому році (р.5:360).

Розраховуємо норматив власних оборотних засобів на плановий рік (р.4*р.6).

Суттєвим недоліком у нормуванні є те, що допускаються порушення принципу мінімальності.

Крім індивідуальних, визначаються загальні нормативи. Перша група. Розрахунок нормативів з виробничих запасів.

При визначенні нормативів з усіх видів виробничих запасів використовується формула

Н,=Л* Нд, де Я; - норматив власних оборотних засобів на перший запланований рік;

П - середньоденне споживання відповідного виду виробничих запасів;

Нд - індивідуальні фінансові норми в днях, які розраховують:

Нд=М* К, де Лі,- час перебування кожного виду оборотних засобів в обороті; АГ- коефіцієнт зростання споживання кожного виду оборотних засобів.

Час перебування кожного виду виробничих запасів в обороті {М) визначається відношенням річного зваженого засобів в обороті Д до їх споживання за звітний період (П,)

М,=Д/П,

Для визначення індивідуальних нормативів з виробничих запасів у наступні роки використовується спрощений розрахунок з використанням аналітичного методу.

Виходячи з абсолютних розмірів нормативів з кожного виду виробничих запасів, визначаються індивідуальні фінансові норми в процентах до їх річного споживання в звітному році.

Нормативи оборотних засобів на кожний з наступних років періоду визначається множенням індивідуальних фінансових норм на планове річне споживання.

Друга група. В склад незавершеного виробництва інколи входять витрати, які зараховуються на собівартість продукції наступного року. За норматив береться їхня планова величина на кінець кожного наступного періоду, скоректована на коефіцієнт сезонності затрат:

Кс = НВмін / Зн.в.,

де НВмін - мінімальна сума незавершеного виробництва на кінець

минулого року;

Зн.в. - затрати незавершеного виробництва на кінець минулого року. При розрахунках нормативу власних оборотних засобів у

незавершеному виробництві з сировини і матеріалів визначають:

Календарне завантаження,

(Дк) = сума спожитих засобів* 365.

Коефіцієнт зростання споживання, (К) = сума річного зваженого завантаження / календарне завантаження.

Час перебування кожного виду виробничих запасів у обороті,

(М) = сума річного завантаження/сума спожитих засобів.

Індивідуальна фінансова норма в днях запасу,

Нд=М* К.

Середньоденне споживання оборотних засобів, (СП) = сума спожитих/365.

Норматив на перший наступний рік,

(Н) = СПхНд.

Третя група. Розрахунок нормативу з готової продукції. Норматив за залишками готової продукції визначається у визначеному вже порядку

Нз = Пр х N,

де Пр -план реалізації;

N - фінансова норма оборотних засобів, встановлена в

процентах до цього показника за фактичними даними за

минулий рік.

Для розрахунку беруть середній мінімальний залишок в минулому році. Наведемо методику розрахунку нормативу оборотних засобів із запасів готової продукції.

Визначимо середній мінімальний залишок готової продукції в поточному році.

Оцінимо фактичну реалізацію в звітному році.

Визначимо фінансову індивідуальну норму оборотних засобів (р.1:р.2* 100%).

Складемо прогноз планового обсягу реалізації.

Визначимо норматив (р.4хр.3/100%).

Четверта група. Проаналізуємо розрахунок на прикладі методики визначення нормативу власних оборотних засобів у розрахунках зі споживачами.

Оцінюємо фактичний обсяг реалізації продукції у звітному році.

Визначаємо середньоденний обсяг реалізації продукції.

Оцінюємо середню періодичність надходження грошових засобів на розрахунковий рахунок (днів) у поточному році.

Визначаємо відчужені кошти підприємства в розрахунки (р.2*р.З).

Розрахуємо норму відчуження коштів у розрахунки

(р.4:р.іХюо%).

Прогнозуємо плановий обсяг реалізації.

Визначимо норматив власних оборотних засобів у розрахунках зі споживачами (р.6*р.5:100%).