Фінанси підприємств

10.2. Проектний аналіз інвестицій

Плановані, впроваджувані і здійснені інвестиції набувають форми капітальних (інвестиційних) проектів. Однак проекти треба підібрати, розрахувати, виконати, а головне - оціниш їх ефективність перш за все, на основі співставлення затрат на проект і результатів його реалізації. Для цього існує проектний аналіз (аналіз інвестиційних проектів).

Проектним аналізом називається процес аналізу дохідності капітального проекту. Іншими словами, це співставлення затрат на капітальний проект і вигод, які будуть отримані від цього проекту. А оскільки вигоди від будь-якого капітального проекту і затрати на нього звичайно великі і не завжди легко обраховуються, то визначення дохідності перетворюється в довгий аналіз усіх стадій і аспектів інвестиційного проекту. В результаті проектний аналіз став концепцією, яка кладеться в основу інвестиційних проектів у країнах з ринковою економікою. В концепції проектного аналізу склався свій підхід до стадій проекту і аспектів його аналізу.

При підготовці і реалізації капітальний проект проходить "життєвий цикл", який складається з різних стадій. Межі між ними не завжди чіткі, але можна виділити шість таких стадій (інколи їх нараховують вісім):

Передідентифікація і ідентифікація проекту (ці дві стадії часто об'єднують). На цих стадіях спочатку народжується сама ідея, а потім підготовляються основні деталі проекту, він проходить попереднє обґрунтування і порівнюється з іншими проектами. Інакше кажучи, це стадія попереднього техніко-економічного обґрунтування.

Розробка проекту. На цій стадії йде детальне опрацювання всіх аспектів проекту, які остаточно повинні обґрунтувати ефективність проекту. Це можна назвати стадією підготовки техніко-економічного обґрунтування.

Оцінка (експертиза) проекту. Це експертиза, яку проходить підготовлений проект (він вивчається і обговорюється керівництвом фірми, незалежними експертами, потенційними кредиторами, міністерством тощо).

Прийняття проекту (переговори по проекту)- На цій стадії керівництво всіх рівнів і кредитори приймають рішення з проекту, а оскільки у самої фірми зазвичай є альтернативні можливості використовувати економічні ресурси чи у кредиторів є пропозиції про фінансування інших проектів, то ця стадія може виявитись не такою короткою, як здається на перший погляд.

Здійснення проекту. Тут головне - це контроль і спостереження за реалізацією проекту, щоб він не відхилявся від графіка, і одночасне внесення оперативних змін в проект, якщо вони дійсно необхідні.

Експлуатація проекту і оцінка його результатів. На цих останніх стадіях (які часто об'єднуються в одну), не тільки отримують вигоди від введеного в дію об'єкта, але й неодноразово порівнюють отримані результати з плановими. Це потрібно і для аналізу відхилень, які виявляються, і для аналізу набуття досвіду для підготовки нових проектів.

Остання стадія, звичайно найдовша, оскільки проект починає врешті-решт працювати і приносити дохід.

На всіх стадіях проекту (особливо на стадії розробки) аналізуються його основні аспекти (часто їх називають напрямами аналізу чи аналізом).

Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш доцільної для даного інвестиційного проекту техніки і технології.

Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тої продукції, яка буде вироблятися після реалізації інвестиційного проекту, тобто скільки потрібно виробляти продукції, і ринок продукції, необхідної для забезпечення реалізації проекту (перш за все ціни на неї).

Інституціональний аналіз, завдання якого - оцінили організаційно-правове, адміністративне і навіть політичне середовище, в якому буде реалізовуватись проект, і пристосувати його до цього середовища, особливо до вимог державних організацій. Другий важливий момент - пристосування самої організаційної структури фірми до проекту.

Соціальний (соціально-культурний) аналіз, під час якого необхідно дослідити вплив проекту на життя місцевих жителів, добитися доброзичливого чи хоча б нейтрального їх ставлення до проекту.

Аналіз навколишнього середовища, який повинен виявити і дати експертну оцінку шкоди, завдання проектом навколишньому середовищу, а також повинен запропонувати шляхи пом'якшення чи уникнення цієї шкоди.

Фінансовий аналіз.

Економічний аналіз.

Два останніх напрями с ключовими,, і тому варто їх розглянути окремо. Обидва базуються на співставленні затрат і вигод від проекту, але відрізняються підходом до їхньої оцінки. Економічний аналіз оцінює дохідність проекту з точки зору всього суспільства (країни), фінансовий аналіз - тільки з точки зору фірми та її кредитора (якщо проект кредитується).

Головною метою приватної фірми є максимізація її прибутку. Затрати, які несе фірма під час реалізації інвестиційного проекту, зводяться переважно до витрат на оплату товарів і послуг, необхідних для проекту. В більшості випадків при розрахунку проекту фірма використовує ціни, які вона заплатить за необхідні для проекту товари і послуги, і ті ціни, які заплатять споживачі за продукцію, яка отримується від реалізації проекту.

Однак з точки зору суспільства ці ціни не завжди можуть бути прийнятними мірою вартості затрат і вигод. Наприклад, ціпи можуть бути завищені через включення в них витрат на виплату податків чи ж занижені через їх субсидування державою. Для економічного аналізу потрібно позбуватися цих елементів, щоб уникнути подвійного обчислення яке виникає через те, що спочатку суспільство платить виробнику завищену (занижену) ціну через включення в ціну продукції, що закуповується, податків (субсидій), а потім забирає у нього частішу його доходів у вигляді податку і дає виробнику-додатковий дохід у вигляді субсидії, тобто нараховує податки і субсидії ніби двічі.

В інших випадках ціни проявляються через монопольну практику, механізм їх державного регулювання, митних зборів тощо, в результаті чого вони відхиляються від рівноважних. Для очищення цін в економічному аналізі використовуються розрахункові, так звані тіньові, ціни. Вони визначаються на основі такого положення: якими були б ціни на внутрішньому ринку при відсутності вищевказаних цінових впливів. Найпростіший спосіб визначення тіньової ціни - взяти ціну світового ринку і перерахувати її в гривні, використовуючи ряд прийомів.

Підхід, що базується на альтернативі, можна використовувати і при розрахунку тіньових цін на ті товари, на які немає світових цін: на землю, робочу силу, різноманітні послуги тощо. Якщо фірма здійснює проект на своїй землі, і тому вартість землі фактично не входить в затрати на фінансовому аналізі, то при економічному аналізі можна визначити тіньову ціну:

а) на базі вартості аналогічних ділянок на місцевому земельному ринку;

б) якщо цього ринку немає, то на базі вартості оренди аналогічних ділянок;

в) якщо немає аналогів оренди, то на базі вартості тої сільськогосподарської продукції, яка б могла бути тут вироблена.

Проектний аналіз здійснюється на основі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної і прикладної економіки.

Аналізуючи дохідність інвестиційного проекту, необхідно порівнювати дві майбутні альтернативні ситуації :

а) фірма здійснила свій проект;

б) фірма не здійснила цей проект.

Подібний аналіз часто називають "з проектом - без проекту". В модифікованому вигляді цей прийом можна представити формулою

Рінв = Рпр – Спр,

де Рінв - дохідність інвестиційного проекту;

Рпр - зміни в вигодах/доходах завдяки проекту;

Спр - зміни в затратах завдяки проекту.

Приклад. Припустимо, що в фірми є проект, розрахований на сім років. Як зміняться вигоди (доходи) фірми, якщо вона здійснить цей проект і якщо вона від нього відмовиться? Без проекту доходи фірми складуть 50, а затрати - 40 тис. грн. У випадку реалізації проекту доходи виростуть до 90, а затрати - до 60 тис. гри.

Таким чином, реалізація проекту підвищить дохідність фірми на 20 тис. грн., незважаючи на ріст її затрат за проектом.а) ріст доходів при реалізації проекту та їх незмінність при відмові від нього; б) падіння доходів у випадку відмови від проекту; Р - чистий дохід, Т - роки.

На рис. 12. видно, що площа сектора А перевищує площу сектора Б, тобто чистий дохід фірми Р при варіанті виконання проекту вищий, ніж при варіанті "без проекту". Проте частіше буває так, що чисті доходи фірми навіть занижуються, якщо не реалізовується проект (проекти).

Описаний вище прийом і багато інших прийомів проектного аналізу базуються на принципі необхідності вимірювати грошовою міркою всі вигоди і затрати. А якщо це важко чи неможливо? Особливо часто це стосується вигод в тих випадках, коли вони наперед заплановані, але важко оцінювані в грошовому вимірі, тоді можливе використання прийому "найменші затрати". Наприклад, керівництво великої фірми поставило ціль: забезпечити за рахунок фірми утримання дітей співробітників у дитячих садках. Для досягнення цієї мети і отримання тим самим вигоди (яку, однак, важко перевести в гривні), потрібно розробити кілька альтернативних проектів. Наприклад, фірма може: а) побудувати і утримувати один великий дитсадок; б) утримувати в різних районах міста кілька невеликих дитячих садків; в) оплачувати працівникам утримання їхніх дітей в інших дитсадках міста.

Таким чином, вигода у всіх цих альтернативних проектів одна і та ж (вважаємо, що якість обслуговування дітей однакова у всіх проектах), а затрати різні, проте розмірні в грошовому виразі. Тому залишається одне: знайти найдешевший проект, тобто найбільш ефективний спосіб здійснення затрат для досягнення поставленої мсти.