Фінанси підприємств

15.4. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Для підрахунку амортизаційних відрахувань об'єкти і засоби групують за нормами амортизації. Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (у розрахунку на календарний квартал) (див. рис. 14):Підприємство може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи З, придбаних після набуття чинності Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" за такими нормами (у розрахунку на календарний рік):

1-й рік експлуатації - 15%;

2-й рік - 30%;

3-й рік - 20%;

4-й рік - 15%;

5-й рік - 10%;

6-й рік - 5%;

7-й рік - 5%.

Зазначене рішення не може бути прийняте платниками податку, що випускають продукцію (роботи, послуги), ціни (тарифи) на які встановлюються (регулюються) державою або платниками податку, які визнані такими, що займають монопольне становище на ринку.

Норми амортизації в 1997 році застосовувалися з понижуючим коефіцієнтом 0,7, а в 1998 році - 0,6.

Підприємства мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує п'яти відсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів (див. табл. 19).Для нематеріальних активів сума амортизації визначається на основі лінійного методу, за яким кожен окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частинами відповідно до його первісної вартості з врахуванням індексації протягом року, який визначається гадприємством самостійно, враховуючи строк корисного використання таких нематеріальних активів або строк діяльності підприємства, але не більше 10 років.