Фінансовий менеджмент (2005)

ВСТУП

В умовах розбудови економіки України на ринкових засадах суттєво підвищується роль фінансів у цілому і в окремих галузях зокрема. Складність та різноманітність зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин суб'єктів господарювання, посилення конкуренції на фінансових та товарних ринках визначають необхідність високоефективного управління фінансами на мікрорівні з використанням світового досвіду і врахуванням вітчизняних реалій.

У цих умовах об'єктивно зростає роль науково обґрунтованих підходів до управління фінансами підприємств, і відповідно посилюється увага до фінансового менеджменту, який виділився в окрему галузь знань у XX ст.

Виступаючи, як складова системи загального менеджменту, фінансовий менеджмент дає змогу збалансовувати фінансові ресурси підприємств відповідно до обраних пріоритетів діяльності, координувати результати та підвищувати ефективність виробничого менеджменту, маркетингу та менеджменту персоналу, формувати високі темпи економічного розвитку, значно підвищувати конкурентоспроможність суб'єктів господарювання і забезпечувати їх стабільний розвиток у довгостроковому періоді.

Нові умови господарювання змінюють застарілі стереотипи і виводять на передній план особу керівника фінансової служби підприємства, тобто фінансового менеджера, який має широкий кругозір та системний погляд на проблеми фінансового забезпечення, творчо мислить і не боїться активно застосовувати інновації у сфері фінансового управління.

Нові вимоги до фінансових служб підприємств визначають місце дисципліни "Фінансовий менеджмент" та її структуру. Ця дисципліна є базовою для підготовки спеціалістів та магістрів з економіки та менеджменту й орієнтована на засвоєння студентами алгоритмів та методів обґрунтування альтернативних фінансових рішень, оволодіння принципами розробки фінансової політики підприємства з окремих напрямків його діяльності.

У процесі вивчення дисципліни "Фінансовий менеджмент" студенти не лише ознайомлюються з теоретичними засадами фінансового менеджменту, а й здобувають навички використання методичного інструментарію управління фінансами, оптимізації грошових потоків, фінансового аналізу та фінансового планування і прогнозування.

Необхідно виділити комплексний, узагальнюючий характер цієї дисципліни, яка базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін, як "Фінанси", "Гроші та кредит", "Фінанси підприємства", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий ринок", "Інвестування", "Бухгалтерський облік", "Страхування", "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання".

Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативної програми з дисципліни "Фінансовий менеджмент". Структура посібника побудована таким чином, що студенти можуть не лише ознайомитися з основними теоретичними положеннями з кожної теми, а й самостійно оволодіти методикою розв'язування типових задач, перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою контрольних запитань та тестових завдань, наведених в кінці кожного розділу. Текст супроводжується схемами, графіками, таблицями, які значно спрощують сприйняття навчального матеріалу і роблять його більш наочним та зрозумілішим.

У навчальному посібнику широко відображені сучасні інструменти фінансового менеджменту, фінансові методи, прийоми і важелі, які останнім часом увійшли у вітчизняну практику господарювання, добре зарекомендували себе в умовах української дійсності і є досить перспективними на майбутнє. Викладений навчальний матеріал базується на нових вітчизняних стандартах бухгалтерського обліку і затверджених формах фінансової звітності, що дає змогу переосмислити концептуальні положення фінансового менеджменту і максимально наблизити їх до сучасних реалій. Західний досвід управління фінансами використано лише у тій частині, яка, з погляду авторів, може виявитися корисною в специфічних умовах української економіки з урахуванням її особливостей та національного менталітету.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам і будуть вдячні всім, хто висловить свої конструктивні пропозиції щодо покращення структури і змісту наступних видань навчального посібника.← prev content next →