Фінансовий менеджмент (2005)

2.4. Організація внутрішнього фінансового контролю на підприємстві

Внутрішній фінансовий контроль організовується самим підприємством з метою перевірки рівня виконання управлінських рішень у сфері управління його фінансами. Комплексна система внутрішнього фінансового контролю за діяльністю фірми в країнах з ринковою економікою дістала назву фінансового контролінгу. Його впровадження є досить актуальним і для вітчизняних підприємств.

Фінансовий контролінг можна визначити як саморегулівну систему методів і інструментів, спрямовану на функціональну підтримку фінансового менеджменту на підприємстві шляхом концентрації контролюючих дій за основними напрямками управління його фінансами, виявлення відхилень фактичних значень контрольних показників від нормативних (планових) і вжиття оперативних заходів для нормалізації процесу управління фінансами.

Таким чином, фінансовий контролінг є невід'ємною підсистемою фінансового менеджменту. Його основні функції відображено на рис. 2.6.Побудова фінансового контролінгу здійснюється на таких принципах:

узгодженість цілей і завдань фінансового контролінгу із фінансовою стратегією підприємства;

орієнтованість системи фінансового контролінгу на майбутній розвиток підприємства в конкурентному середовищі;

необхідність координації окремих параметрів фінансової діяльності підприємствам його функціональних систем;

відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів фінансового аналізу і фінансового планування, орієнтація на кількісні показники;

гнучкість побудови системи фінансового контролінгу;

підвищення ефективності функціонування системи раннього попередження та реагування з метою уникнення небажаних явищ в розвитку підприємства.

На рис. 2.7 наведено основні методи фінансового контролінгу, а в табл. 2.2 розкрито основний зміст окремих специфічних методів, їх використання дасть можливість фінансовим менеджерам вчасно виявити та ліквідувати "вузькі місця" на підприємстві, оперативно реагувати на появу нових шансів і можливостей розвитку, забезпечити постійний аналіз та контроль ризиків у фінансово-господарській діяльності.

Впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві дає змогу значно підвищити ефективність його фінансового менеджменту.