Фінансовий менеджмент (2005)

3.3. Управління грошовими потоками від операційної діяльності

Управління грошовими потоками від операційної діяльності включає:

прогнозування вхідних грошових надходжень від реалізації продукції (послуг, робіт);

прогнозування інших вхідних грошових надходжень від операційної діяльності;

оцінювання впливу змін дебіторської заборгованості, доходів майбутніх періодів на обсяги вхідних грошових потоків від операційної діяльності;

прогнозування вихідних грошових потоків, які включають платежі постачальникам, погашення кредиторської заборгованості, виплати відсотків, виплати заробітної плати, інші операційні виплати, розрахунки з бюджетом за податками з обороту та з прибутку;

визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності.

Наведені етапи розрахунків використовуються як при плануванні, так і при визначенні фактичних обсягів чистого грошового потоку від операційної діяльності.

Найвагомішою частиною грошових надходжень підприємства є виручка від реалізації продукції, послуг, робіт, тобто від операційної діяльності. Реалізація продукції — це господарська операція, яка передбачає передачу права власності на продукцію іншому суб'єктові в обмін на еквівалентну суму грошей або боргових зобов'язань.

Прогноз грошових надходжень від реалізації продукції охоплює такі етапи:

вивчення попиту та визначення можливих обсягів продажу за номенклатурою та асортиментом продукції;

обґрунтування рівня цін, який би забезпечував реалізацію та рентабельність продукції;

обґрунтування плану виробництва продукції необхідними виробничими потужностями, трудовими та матеріальними ресурсами;

розрахунки надходжень грошових коштів від реалізації продукції.

Виручка від реалізації продукції визначається за формулою:

РП = Оп + ТП – Ок (3.1)

де РП — плановий обсяг реалізації продукції;

Оп і Ок — сума запасів готової продукції на початок і кінець планового періоду;

ТП — обсяг виробництва товарної продукції в плановому періоді.

Для визначення суми коштів, що надійшли від покупців, необхідно скоригувати виручку від реалізації продукції на суму змін дебіторської заборгованості та одержаних авансів, оскільки частина продукції продається в кредит або на умовах передоплати:

ГНрп = РП±ДЗ±ОА, (3.2)

де ГНрп — грошові надходження від реалізації продукції;

ДЗ — зміна дебіторської заборгованості (збільшення віднімається, а зменшення додається);

ОА — зміна одержаних авансів (збільшення додається, а зменшення віднімається).

Підприємство може отримати інші грошові надходження від операційної діяльності, а саме, дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації обігових активів (крім фінансових інвестицій) та інші. Сума інших надходжень від операційної діяльності визначається за формулою(3.3)

де ГНІ — інші грошові надходження від операційної діяльності;

ОДх — інші операційні доходи;

ДЗІ — зміна дебіторської заборгованості, пов'язаної з іншим операційним доходом (збільшення віднімається, а зменшення додається);

ДМП — зміна доходів майбутніх періодів (збільшення додається, а зменшення віднімається).

Загальний обсяг грошових надходжень від операційної діяльності (ГНол) становить:(3.4)

Прогнозування вихідних потоків базується на інформації про собівартість окремих видів продукції, кошториси витрат на адміністративно-управлінські цілі, збут продукції, розрахунки амортизаційних відрахувань, змін кредиторської заборгованості тощо.

ГБп = Срп-Л± АСЗ±ВА±КЗ, (3.5)

де Срп — собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг;

А — амортизація основних засобів і нематеріальних активів у складі собівартості реалізованої продукції;

СЗ — зміна залишків складських запасів (збільшення додається, зменшення віднімається);

ВА — зміна виданих авансів (збільшення додається, зменшення віднімається);

КЗ — зміна залишків кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (збільшення віднімається, зменшення додається).

Підприємства здійснюють виплати за іншою операційною діяльністю, тому їх теж необхідно враховувати у складі вихідного грошового потоку. Грошові виплати за іншими операційними витратами визначаються за формулою(3.5)

де ГВ{ — оплачені інші операційні витрати;

ОВ — операційні витрати (адміністративні, на збут, інші);

А — амортизація у складі операційних витрат;

ВМП — зміна у складі витрат майбутніх періодів (збільшення додається, зменшення віднімається);

ЗНВП — зміна у складі забезпечень наступних виплат і платежів (збільшення віднімається, зменшення додається);

Д30 — зміна у складі операційної дебіторської заборгованості, крім заборгованості за товари, роботи, послуги (збільшення додається, зменшення віднімається);

К30 — зміна у складі операційної кредиторської заборгованості (збільшення віднімається, зменшення додається).

До складу вихідних грошових потоків відносять суми сплачених відсотків, податків з обороту і податку на прибуток. Прогнозні значення цих показників визначаються, виходячи із запланованих обсягів продажу, умов погашення заборгованості, передбачених кредитними угодами тощо.

Фактична сума сплачених відсотків розраховується на базі фінансової звітності, а саме: форми № 1 "Баланс" та форми № 2 "Звіт про фінансові результати" за формулою:(3.7)

де СВ — сплачені відсотки;

ФВ — фінансові витрати (ряд. 140 ф. № 2);

ЗВ — зміна заборгованості за відсотками, що підлягають сплаті, інформація про які міститься у складі статті "Інші поточні зобов'язання" ряд. 610 ф. № 1 (зменшення додається, збільшення віднімається).

Для визначення сум платежів за ПДВ, акцизного збору враховується зміна заборгованості за розрахунками з бюджетом за цими податками, тобто нараховані суми податків корегуються за формулою(3.8)

де ПДВС — сума сплаченого ПДВ;

ПДВИ — сума нарахованого ПДВ;

33 — зміна зобов'язань за ПДВ (збільшення віднімається, зменшення додається);

ДЗП — зміна дебіторської заборгованості за ПДВ (збільшення додається, зменшення віднімається).

У примітках до балансу додається інформація про розрахунки з бюджетом. Дебетове сальдо за розрахунками з бюджетом підлягає відшкодуванню з бюджету в наступному за звітним періоді. Кредитове сальдо свідчить про заборгованість підприємства перед бюджетом за податками. Розглянемо приклад розрахунку суми сплаченого ПДВ, користуючись даними табл. З.1.ПДВС = 3430 + 12 + 110 = 3552 тис. грн.

Сума сплаченого акцизного збору визначається так само.

Для визначення суми сплачених податків на прибуток можна скористатись даними табл. 3.1 або даними звітності ф. № 1 і ф. № 2 та примітками до балансу і підставити у формулу(3.9)

де ППС — сума сплачених податків на прибуток;

ППИ — сума податків на прибуток згідно зі звітом про фінансові результати (ряд. 180);

ПАВ — зміна суми відстрочених податкових активів, які відображаються у балансі в рядку 060 (збільшення додається, зменшення віднімається);

ПЗВ — зміна суми відстрочених податкових зобов'язань, які відображаються у балансі в рядку 460 (збільшення додається, зменшення віднімається);

ПЗПП — зміна поточного зобов'язання з податків на прибуток згідно з примітками до балансу (зменшення додається, збільшення віднімається).

Таким чином, чистий грошовий потік від операційної діяльності (ЧГПоа) становить:(3.10)

Якщо мають місце надзвичайні події, то слід врахувати рух коштів у результаті від надзвичайних подій.