Фінансовий менеджмент (2005)

3.6. Управління грошовими потоками за допомогою платіжного календаря

Ефективність управління грошовими потоками певною мірою залежить від організації оперативного фінансового планування, яке включає розробку платіжного календаря. Платіжний календар узгоджує строки надходження коштів зі строками платежів за зобов'язаннями. Розробляється він на квартал з розробкою за місяцями, декадами в різних варіантах, але, як правило, містить такі розділи:

надходження коштів;

видатки;

перевищення надходжень над видатками;

перевищення видатків над надходженнями;

залишок коштів на початок періоду;

залишок коштів на кінець періоду.

За допомогою платіжного календаря вирішуються такі завдання:

організація обліку обсягів надходження грошових коштів і їх витрат в певні проміжки часу;

управління платоспроможністю підприємства;

розробка заходів щодо запобігання виникнення дефіциту грошових коштів у певні проміжки часу;

розробка заходів щодо ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів;

визначення потреб в обсягах короткострокового кредиту в певні проміжки часу;

постійний контроль за своєчасністю надходження коштів, аналіз причин відхилення від графіків.

Розробка платіжного календаря базується на інформації, яка охоплює всі аспекти фінансової діяльності підприємства, а саме: плани продажу продукції, стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, графіки виплат заробітної плати, кредитні угоди, кошториси витрат на виробництво, плани капітальних вкладень, угоди тощо.

Орієнтовний зміст платіжного календаря представлено у табл. З.4.

Якщо в плановому періоді надходження коштів з урахуванням залишку на початок періоду буде недостатньо для покриття запланованих витрат, підприємство може вжити низку заходів Щодо запобігання порушення умов і строків розрахунків або констатації факту неплатоспроможності. До таких заходів відносять відмову від витрат, які не є першочерговими, перенесення строків розрахунків за домовленістю, отримання кредитів, прискорення розрахунків за відвантажену продукцію, мобілізацію внутрішніх резервів тощо.

Якщо підприємство отримує надлишок "вільних" коштів, то це є свідченням його фінансової стійкості. В цьому випадку необхідно розробити заходи щодо ефективного використання "вільних" коштів.

Таким чином, платіжний календар є важливим інструментом оперативного управління грошовими потоками на підприємстві.

Висновки до розділу

Грошові потоки — це надходження та відтік грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємства. Ефективність управління грошовими потоками впливає на платоспроможність підприємства та інші показники фінансової стійкості.

Розрізняють рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Аналіз, планування, контроль та облік грошових потоків відбувається за цими видами діяльності.

Основний обсяг грошових надходжень підприємство отримує від операційної (основної) діяльності. Планування цих надходжень передбачає розробку прогнозу обсягів продажу, які коригуються на зміну дебіторської заборгованості, одержаних авансів та інших надходжень від операційної діяльності.

Витрати підприємства на сплату рахунків постачальникам визначаються методом коригування собівартості реалізованої продукції на суму амортизації, зміну в складі запасів, виданих авансів, кредиторської заборгованості та інших операційних витрат.

Чистий рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається як різниця між обсягами надходжень коштів від цієї діяльності та сумою платежів постачальникам, інших витрат, сплачених відсотків, податків з прибутку, ПДВ, акцизу.

Для отримання об'єктивної інформації про рух грошових коштів на підприємстві складається відповідний звіт за формою № 3. Звіт розробляється з використанням непрямого методу, який передбачає постійне коригування суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на вплив факторів, які збільшують або зменшують рух коштів.

Чистий рух коштів за певний період визначається як сума чистих грошових надходжень від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Для оперативного управління грошовими потоками складається платіжний календар, який дає змогу узгодити у часі всі надходження коштів на підприємство з обсягами платежів. Це ефективний інструмент управління платоспроможністю підприємства.