Фінансовий менеджмент (2005)

10.1. Мета та завдання аналітичної роботи

У конкурентному середовищі забезпечення ефективної діяльності підприємства залежить певною мірою від організації аналітичної роботи. Уміння реально оцінити фінансовий стан свого підприємства, ділову активність партнерів по бізнесу, конкурентів, виявити резерви підвищення прибутковості є запорукою конкурентоспроможності підприємства.

У зв'язку з цим значення аналітичної роботи на підприємстві неможливо переоцінити. Вона базується на використанні інформації, яку містять форми-фінансової звітності та інші документи, й охоплює методики аналізу й оцінки фінансового стану підприємства в цілому та окремих напрямків його діяльності, методи збору, обробки і представлення фінансової інформації, використання сучасних інформаційних технологій для інтерпретації цієї інформації.

Метою аналізу фінансової звітності є отримання об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства та виявлення факторів і резервів зміцнення його фінансової стійкості. В результаті фінансовий аналіз створює підґрунтя для розробки програми перспективного розвитку підприємства. Тобто аналітична робота є етапом у формуванні стратегії діяльності суб'єктів господарювання.

Головна мета стратегії розвитку — забезпечити стійке становище на ринку, яке базується на ефективному використанні і розподілі всіх ресурсів — матеріальних, інтелектуальних, фінансових та ін. Основним методом управління ресурсами є метод аналітичної оцінки і прогнозування на цій основі результатів господарської діяльності. Фінансовий аналіз забезпечує постійний моніторинг реального стану підприємства й акумулює вплив усіх видів діяльності підприємства. У зв'язку з цим можна стверджувати, що аналіз фінансових звітів дає оцінку результатів діяльності у виробничій сфері, дає змогу визначити вплив на фінанси технічної політики, інвестиційної, цінової, збутової, політики забезпечення ресурсами, фінансової політики й одночасно є фінансовою базою для розробки й уточнення стратегії розвитку (рис. 10.1).Основними завданнями аналізу фінансової звітності є:

оцінка динаміки складу і структури активів та джерел їх формування;

оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства;

аналіз і оцінка оборотності капіталу та його окремих елементів;

аналіз ділової активності та дохідності;

оцінка ефективності використання ресурсів;

комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства.

Здійснення аналізу базується на застосуванні сукупності методів та прийомів розрахунків, співставлень, оформлення висновків. Вивчення методів аналізу є предметом дослідження окремої дисципліни, тому обмежимося загальною їх класифікацією (рис. 10.2).Фінансовий стан — це важлива характеристика економічної діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у ділових відносинах, оцінює міру гарантованості економічних інтересів учасників фінансових відносин.

Усі користувачі фінансової звітності ставлять собі за мету проведення аналізу стану підприємства і на його основі зробити висновки про відносини з цим підприємством.