Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

ВСТУП

Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку не оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної економіки. Основним суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин виступає підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що виробляється.

Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств — це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні мікроекономіки, так і в масштабах усього народного господарства.

Створення високоефективного механізму функціонування зовнішньої економіки України потребує належної підготовки спеціалістів у цій галузі. Курс "Зовнішньоекономічна діяльність" — це професійно орієнтована дисципліна, яка є під'рун-тям для формування системи теоретичних знань і професійних навичок майбутніх фахівців у сфері економіки. Цей курс є інтегрованим і вивчає міжнародні аспекти діяльності підприємства, механізми, що регулюють цю діяльність, способи виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями.

Предметом курсу є відносини суб'єктів міжнародної економіки, що виникають у процесі їх зовнішньоекономічної діяльності.

Мета курсу — формування у студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання курсу — вивчення механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інструментів дослідження закордонних ринків з метою їх вибору, способів виходу на зовнішні ринки, особливостей міжнародної товарної та цінової політики, засвоєння методичних засад міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, специфіки валютного, митного та податкового регулювання такої діяльності.

Майбутній фахівець із зовнішньоекономічної діяльності повинен знати: сучасну термінологію міжнародного бізнесу; методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності; особливості та тенденції сучасного етапу розвитку світового ринку; критерії відбору міжнародних ринків; принципи вибору способу виходу на зовнішні ринки; особливості товарної та цінової політики на світових ринках; порядок розробки та укладання міжнародних господарчих контрактів; принципи міжнародних розрахункових та кредитних відносин; особливості оподаткування, страхування ЗЕД, її митного і валютного регулювання.

Він повинен уміти: збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження закордонних ринків; аргументувати рішення про вихід на зовнішні ринки; оцінювати кон'юнктуру зарубіжного ринку; планувати стратегію виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір; розробляти міжнародний товарний асортимент; розраховувати експортні ціни; здійснювати пошук та оцінку закордонних партнерів; здійснювати й укладати міжнародні контракти, розрахунки за ними; планувати розміри податків за підсумками ЗЕД, вміти оптимізувати їх; розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні товарів через кордон; здійснювати операції з валютними цінностями; страхувати зовнішньоекономічні операції.

Курс "Зовнішньоекономічна діяльність" як навчальна дисципліна викладається майбутнім економістам, менеджерам, юристам, працівникам органів державної влади. Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вузів, слухачів інститутів післядипломної освіти та центрів підвищення кваліфікації. Автор сподівається на те, що пропонований матеріал буде корисним у вивченні курсу, сприятиме підвищенню рівня підготовки спеціалістів, розширенню обізнаності за рахунок отримання нових знань, виробленню навичок, необхідних для майбутньої практичної діяльності.← prev content next →