Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

5.4. Раціоналізаторська пропозиція

Рішення керівника підприємства щодо визнання пропозиції раціоналізаторською робиться виважено, з урахуванням зазначених критеріїв. А деклараційний патент проходить формальну експертизу лише за критерієм новизни на базі вже виданих національних патентів і заявок на їх видачу.

Отже, скажімо, на підприємстві, яке виготовляє ґудзики (цвяхи, кнопки), раціоналізаторську пропозицію на аналогічну продукцію або технологію її виготовлення буде розглянуто відповідними підрозділами на предмет новизни, якості, зручності, технологічності тощо, і, якщо така пропозиція не буде давати зиску, то її і не буде визнано як раціоналізаторську. З іншого боку, на цей самий ґудзик (цвях, кнопку) можна подати заявку до патентного відомства на отримання деклараційного патенту. І якщо в Україні ще немає таких патентів або заявок на їх видачу, то на такі ґудзики (цвяхи, кнопки) буде видано деклараційний патент. Практично патент можна отримати на що завгодно. Тож чи потрібні такі патенти, які щорічно видаються тисячами і вводять в оману як виробників, так і споживачів?

Саме тому впровадження технологічного (технічного) рішення, викладеного в раціоналізаторській пропозиції, може бути набагато ефективнішим, ніж впровадження аналогічного рішення, викладеного в деклараційному патенті, і першому варто приділяти велику увагу. З огляду на те, що спеціального законодавства щодо порядку оформлення, подачі, розгляду і визнання пропозицій раціоналізаторськими поки що не існує, в практичній діяльності можна керуватися положеннями, чинними в СРСР, з урахуванням нормативно-правових актів України.

Раціоналізаторською є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. (Визначення, наведене у редакції нового Цивільного кодексу України). Отже, раціоналізаторською пропозицією визнається не лише технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства і передбачає зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки, складу матеріалу, як це було раніше, але і будь-яке організаційне рішення. Під цим варто розуміти не тільки удосконалення і модернізацію, але й створення нових конструкцій виробів, застосовуваної техніки, матеріалів, технології та організації виробництва.

З нового визначення випливає, що пропозиції, які дають можливість підвищити продуктивність праці, більш ефективно використовувати обладнання, енергію, матеріали тощо шляхом організаційно-виробничих новацій, також може бути кваліфіковано як раціоналізаторські.

Пропозиція визнається новою для підприємства, якщо до дати подачі заяви за установленою формою вона відповідала таким умовам — (Рис. 5.5).

Якщо ж пропозиція, хоча і запозичена з інформаційних або інших джерел, але конструктивно, технологічно або організаційно розроблена відповідно до конкретних умов підприємства, то вона має творчий характер і тому на загальних підставах може бути визнаною раціоналізаторською.Пропозиція визнається корисною, якщо її використання на підприємстві за умов, що існують або мають бути створеними відповідно до затверджених планів, дасть змогу одержати економічний, технічний або інший позитивний ефект. Перелік умов, за яких пропозиції не визнаються раціоналізаторськими, подано на Рис. 5.6.

Пропозиції інженерно-технічних працівників, науково-дослідних, конструкторських, технологічних і аналогічних підрозділів підприємств може бути визнано раціоналізаторськими:

• якщо вони стосуються конструкцій — після прийняття серійного (головного) зразка;

• якщо вони стосуються технологічного процесу — після введення його в експлуатацію у встановленому порядку.

Заяву на раціоналізаторську пропозицію має бути оформлено автором (співавторами) на бланку за формою встановленого зразка. Опис раціоналізаторської пропозиції в разі потреби може бути виконано на окремому аркуші, який додається до заяви на раціоналізаторську пропозицію і повинен містити такі розділи — (Рис. 5.7).

Найменування об'єкта раціоналізаторської пропозиції

Найменування раціоналізаторської пропозиції має відповідати ЇЇ сутності і характеризувати призначення об'єкта.

Короткий опис об'єкта, що застосовувався до подачі пропозиції, і опис його недоліків

Коротка характеристика наявної конструкції, технологічного процесу, речовини або організаційного стану (в залежності від об'єкта раціоналізаторської пропозиції) описується з урахуванням недоліків, які властиві даному об'єкту. Варто вказувати лише ті недоліки, які усуваються пропозицією. Якщо пропозиція не має аналога, необхідно вказати, що на підприємстві аналогічний засіб не застосовувався. Автор (співавтори) наводить ті засоби, за допомоги яких усуваються зазначені недоліки в об'єкті, який раніше застосовувався.

Зміст пропозиції, що подається

Далі розкривається суть пропозиції. Опис має містити достатню інформацію для подальшого впровадження раціоналізаторської пропозиції. Якщо пропозиція стосується технічних (технологічних) рішень, варто описати, як працює запропонований пристрій, які умови необхідні для здійснення технологічних процесів і методів використання матеріалів.Дані про технічні, економічні або інші переваги запропонованого рішення варто розташовувати наприкінщ опису. Відразу необхідно навести кількісні і якісні показники, що поліпшують якість виробу, наприклад, ступінь підвищення точності виміру, величину підвищення коефіцієнта корисної дії пристрою, ступінь економічності даного способу організації виробництва тощо.

Якщо раціоналізаторську пропозицію спрямовано на удосконалення (зміну) кількох незалежних частин одного цілого об'єкта, і вона містить декілька самостійних рішень, то по кожному з них оформляється заява на раціоналізаторську пропозицію.

Якщо це необхідно, авторам надається допомога в складанні опису, оформленні креслень, схем, ескізів тощо, для чого залучаються відповідні фахівці підприємства.

Пропозиції реєструються в день подачі в журналі за встановленою формою. Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим, скріпленим печаткою і відповідним підписом. Нумерація заяв ведеться в порядку зростання з продовженням її в подальші роки. З моменту реєстрації заява вважається документом підприємства.Якщо автор не згодний з відмовою у реєстрації його пропозиції, він може подати скаргу на це рішення керівнику підприємства.

Після реєстрації заяви, але до ухвалення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або її відхилення автор може доповнювати або змінювати опис пропозиції, креслення, схеми, ескізи тощо, не змінюючи її суті. Зміни і доповнення має бути оформлено на окремому аркуші із зазначенням дати подання і підписано всіма співавторами. Зміна суті пропозиції розглядається як подача нової пропозиції, яку має бути оформлено окремою заявою. На прохання автора протягом 5-ти днів після надходження такого прохання, йому може бути видано довідку, яка засвідчує факт і дату надходження заяви.

Зареєстрована заява послідовно передається на висновок про новизну і корисність тим підрозділам підприємства, діяльності яких вона безпосередньо стосується. Керівники відповідних служб зобов'язані дати обґрунтований висновок на пропозицію. У ньому бажано вказати — (Рис. 5.9).

Пропозиція з висновком відповідних служб надходить до керівника або його заступника, на якого наказом покладено право приймати остаточне рішення щодо її кваліфікації.

Рішення за пропозицією можуть бути такими — (Рис. 5.10).

Запис про прийняте рішення провадиться у відповідному розділі заяви.

Заява на раціоналізаторську пропозицію повинна бути розглянутою, і по ній має бути прийнято рішення на підприємстві протягом місяця.

Автор, незгодний з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або прийнятті її до використання, має право в тримісячний термін від дня одержання рішення подати скаргу керівнику підприємства. Скарга автора має бути розглянутою в місячний термін.

Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та прийняття її до використання, якщо вона позв'язана зі зміною затверджених нормативів і технічної документації (проекти, стандарти, технічні умови та інша нормативно-технічна документація), приймається після дозволу, який має бути отримано від організації, що затвердила відповідний норматив або документацію. У такому разі розгляд пропозиції припиняється на час, необхідний для одержання дозволу. Зазначена орга-нізація дає дозвіл тільки на зміну затверджених нормативів і технічної документації за пропозицією, не вирішуючи при цьому питання про визнання її раціоналізаторською.

Після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і про прийняття її до використання автору пропозиції видається посвідчення, яке засвідчує факт створення раціоналізаторської пропозиції, пріоритет, тобто дату її подачі, авторство. У разі співавторства посвідчення на раціоналізаторську пропозицію видається кожному зі співавторів із зазначенням у ньому інших співавторів в алфавітному порядку.

Форму свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію і порядок його видачі наведено в нормативному акті "Про затвердження положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі", затвердженому наказом Державного патентного відомства України від 22 серпня 1995 р. за № 129 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 4 вересня 1995 р. за № 323/859.

На прийняті до використання раціоналізаторські пропозиції, якщо це необхідно, оформляються графіки впровадження, які регламентують терміни підготовки, розробки і перевірки пропозиції. Раціоналізаторські пропозиції, використання яких пов'язано з трудомісткими затратами, включаються до плану організаційно-технічних заходів.

Використання раціоналізаторської пропозиції оформляється актом. Установлення факту використання раціоналізаторської пропозиції визначає, як правило, комісія, яка призначається керівником підприємства.

Раціоналізаторська пропозиція, яка стосується способу (технології) виробничої або іншої діяльності, а також організаційних рішень, визнається використаною з дня початку її застосування у виробничому процесі.

Раціоналізаторська пропозиція, яка стосується пристрою (конструкції) або речовини (матеріалу), визнається використаною з дня початку її застосування у виготовленій або експлуатованій продукції, у тому числі й у дослідних зразках, переданих в експлуатацію. Якщо по закінченні експериментальної перевірки раціоналізаторська пропозиція визнана придатною для промислової експлуатації, вона вважається використаною з дня передачі зразка (партії, серії), способу (технології) в експлуатацію.

Якщо раціоналізаторська пропозиція, раніше виготовлена й випробувана, використовується в новому виробі (дослідному зразку, партії, серії) або в новому способі (технології), або під час їхнього випробування, вона вважається використаною.

При цьому, якщо пропозицію використано в пристрої (конструкції), то під обсягом мається на увазі кількість виготовлених пристроїв, у яких використано пропозицію, а не кількість виробів, виготовлених на цих пристроях. Наприклад, якщо пропозицію використано в металорізальному верстаті, варто враховувати обсяг виробництва таких верстатів, а не кількість оброблюваних на них деталей.

Якщо пропозицію використано в способі (технології), то під обсягом мається на увазі кількість продукції, що виготовляється за даним способом (технологією).