Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

6.2 Обмін ліцензіями як об'єктивна закономірність розвитку економіки

Жодна, навіть найбільша промислово розвинена країна за сучасних умов не може забезпечити самотужки повноцінний науковий пошук і розробку проблем одночасно на всіх напрямках науки і техніки. Відповідно до підвищення економічної ролі науки, перетворення її на безпосередню продуктивну силу, масштаби і рівень наукових досліджень і розробок значною мірою визначають політичну й економічну роль кожної країни у світовому господарюванні.

Підтримка нових розробок на високому міжнародному рівні конкурентоспроможності є практично неможливою без використання науково-технічних надбань. Обмін науково-технічними досягненнями на міжнародному рівні являє собою комплекс взаємин економічного, правового і політичного характеру. Специфіка цих відносин, що є частиною економічної діяльності країни, потребує відокремлення їх в особливий вид науково-технічної діяльності з установленням їхнього змісту і тенденцій розвитку — факторів, які впливають на їхню ефективність (Рис. 6.3).

Найбільш широке застосування у сфері обміну науково-технічними досягненнями в міжнародних відносинах мають ліцензійні договори, а потому — надання послуг типу "інжиніринг", що виникають за безпосереднього впровадження у виробництво науково-технічних досягнень.

За своєю природою, змістом, впливом на виробничі відносини ліцензії належать до економічної категорії. Реалізація ліцензійздійснюється відповідно до закону вартості, оскільки розробка і передача цих нововведень відбувається відповідно до їхньої суспільної вартості. Але важливе значення мають також: забезпечення відповідності товарів, що випускаються, технічному рівню; стабільність якості, виготовлення і експлуатації продукції.

Власне кажучи, аналіз споживчої вартості й оцінки ліцензії не може обмежуватися лише кількісним визначенням окремих корисних елементів об'єкта, бо саме їхня оцінка враховує співвідношення всіх нових властивостей і вартості виготовленого виробу.

За умов різнобічного впливу ліцензій, винаходів і новацій на виробничі відносини, а також технічного розвитку окремих галузей промисловості, виділяти необхідні ресурси на реалізацію нововведень слід зважено, з огляду на прибуток підприємства.

Ресурси — компоненти, які забезпечують діяльність, у тому числі: виконавці, енергія, матеріали, устаткування тощо.

Концентрація виробництва і застосування ліцензій в економічному сенсі є обґрунтуванням шляхів до збільшення сукупної споживчої вартості за допомоги зміни техніко-економіч-них показників суспільного виробництва.

Основні особливості ліцензійних договорів, що відрізняють їх від інших видів внутрішніх і зовнішньоторговельних операцій, є такими — (Рис. 6.4).

Ліцензуванням називається процес видачі дозволу на певну діяльність, наприклад, виробництво відомої продукції. Ліцензія наділяє одержувача правом, якого він до цього не мав. Ліцензії' — це договори, укладені з урахуванням правових норм, у яких містяться умови (обмеження) застосування ліцензії.

Система ліцензування існує стосовно регулювання роботи засобів зв'язку (радіо і телебачення), професійної діяльності (лікарі), сфери послуг (банківська справа, продаж алкогольних напоїв тощо). Умови видачі ліцензій не скрізь однакові, і зазвичай, видача ліцензій супроводжується накладенням обмежень на підприємство-одержувача. Ці обмеження стосуються ціни, якості або обсягу наданих послуг. Державна ліцензійна діяльність є серйозною перепоною для виходу на ринок осіб чи фірм (підприємств), що бажають зайнятися підприємницькою діяльністю в галузі, яка ліцензується.

Другий вид ліцензій, якому присвячується цей розділ, застосовується у сфері авторського права і патентів. Дозвіл (у формі ліцензії) видається власником права іншій стороні з метою видання, відтворення або купівлі (продажу) інтелектуальної власності. Власники ОПВ ліцензують інших осіб на використання або виробництво того чи іншого предмета в обмін на фіксований гонорар або пайку від отриманого прибутку.

Обмін науково-технічними досягненнями є економічним явищем, породженим об'єктивними закономірностями розвитку світової економіки, яке уособлює відносини купівлі-прода-жу результатів наукових досліджень і розробок.Прикладом ефективного використання зарубіжного досвіду може служити Японія, яка на базі придбаних ліцензій вивела ряд галузей промисловості на одне з провідних місць у світі, а в подальшому розвинула власні дослідження і відтоді продає велику кількість ліцензій. При цьому в Японії високими темпами зростає експортування власних науково-технічних знань.

Теорія і практика світового промислового виробництва свідчить про те, що темпи науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва неабияк залежать не від кількості, а від техніко-економічного рівня застосовуваної новітньої техніки і нових технологічних процесів. Купівля ліцензій на науково-дослідні досягнення, що відповідають світовому рівню науки і практики, є одним зі шляхів прискорення технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва в тих галузях техніки, які відстають від рівня, досягнутого в інших країнах.

"Придбання передової іноземної технології на підставі ліцензійних угод, — пише відомий японський економіст Терутомо Озава, — послужило основним внеском у післявоєнне зростання японського експорту промислової продукції" [157]. Причому слід зазначити, що більше третини придбаних ліцензій припадає на загальне машинобудування.

Раціональне використання новітніх закордонних досягнень науки і техніки через закупівлю ліцензій у іноземних фірм набуває усе більшого значення, забезпечуючи таким чином прискорення темпів науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва. Придбання ліцензій дає змогу, крім цього, заощаджувати час, відмовившись від проведення власних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, і спрямувати зекономлені трудові та матеріальні ресурси на інші потреби, дістаючи додатковий економічний ефект від виробництва і експлуатації продукції.

Ліцензійна торгівля спричиняє необхідність оцінки економічної ефективності продажу ліцензій і закупівлі результатів чужих досліджень та розробок замість проведення власних НДДКР чи освоєння власного виробництва. Це стосується усіх фірм і підприємств, тому що ліцензійні відносини є універсальним інструментом, яким можуть скористатися практично всі, незалежно від їхньої спрямованості, чисельності, обсягу робіт тощо.

Аналіз світової практики обміну науково-технічними досягненнями свідчить про величезне значення торгівлі ліцензіями практично в усіх галузях промисловості, яка має стійку кон'юнктуру, великий обсяг, номенклатуру постачань і характеризується довгостроковими міжнародними угодами.

В Україні торгівля ліцензіями, хоча і має тенденцію до зростання, але ще не набула поширення. Відомості про реєстрацію договорів про передачу права власності на ОПВ та ліцензійних договорів на їх використання наведено в Табл. 6.1.

Проте, незважаючи на актуальність питання, економічні аспекти ефективності торгівлі ліцензіями ще не розроблено таким чином, аби відповідати сучасним вимогам. Ефективність ліцензійних зв'язків практично не досліджено в економічній літературі [84]. Такого висновку дійшли 1972 року, одначе за минуле тридцятиріччя це становище мало зазнало змін. Проблема визначення економічної ефективності продажу і купівлі ліцензій методологічно ще не є розв'язаною. Більше того, відсутність науково обґрунтованих методик може призвести до втрати економічної вигоди.

Проблема створення теорії ефективності ліцензійних відносин полягає в поєднанні багатьох дисциплін, передусім техніки, економіки і політики. У розв'язанні проблеми є рівнознач-

Таблиця 6.1

Розподіл зареєстрованих договорів/ліцензійних договорів за об'єктами промислової власностіними всі три складові, які неодмінно мають розглядатися в сукупності.

Аналіз технічної доцільності результату ліцензійного договору полягає у виявленні переваг варіантів ліцензій і власних досліджень та розробок на підставі технічних показників, які застосовуються за комплексного аналізу (Рис. 6.5).Технічні показники мають постійний масштаб виміру, по-заяк оцінюються в натуральних одиницях, що важливо для співставлення техніки, технології різних країн.

Для виявлення економічного ефекту технічні показники приводять до порівняльного вигляду. Визначається економічна доцільність придбання ліцензії натомість власної розробки з виявленням можливості ліцензії в необхідному обсязі у заданий термін за наявної структури ділянок виробництва забезпечити потоковість і безперервність виробництва тощо.

Дані вибіркового обстеження критеріїв оцінки ефективності ліцензійних договорів іноземних фірм свідчать про ті фактори, яким надається особливого значення за оцінки переваг того чи іншого ліцензійного договору. Серед найпоширеніших критеріїв у практиці, наприклад, американських фірм особливе значення мають такі, як зміна тенденцій в обсязі продажів, розмір ліцензійної винагороди, ступінь проникнення на ринок, частка продажу на даному ринку, а також якість продукції, виготовленої на підставі ліцензійного договору. Тобто ті показники, які мають економічне підґрунтя.

Економічний аналіз дає змогу дати узагальнену оцінку порівнюваних варіантів техніки, перейти від оцінки окремих параметрів до оцінки сукупності їхніх якостей у цілому і установити економічний ефект, який можна отримати від придбання і освоєння ліцензії, в порівнянні з власними розробками.

Договори купівлі-продажу патентів і ліцензій постають одними з найприбутковіших форм комерційних операцій. Саме у зв'язку зі збільшенням значення внутрішньодержавного і міжнародного патентування монополії надають у своїй економічній політиці важливу роль системі патентів. Підприємства ведуть безупинну боротьбу за придбання і впровадження технічних новинок, причому найбільша увага звертається на технічні новинки і винаходи, які охороняються патентами.

Цікаво відзначити, що, надаючи такого важливого значення закордонному патентуванню, підприємства і фірми підвищують його темпи набагато швидше, ніж темпи внутрішнього патентування. Тим самим вони дістають перевагу у використанні одного з найвагоміших засобів боротьби за ринки і зміцнюють свої позиції у цій формі міжнародної торгівлі.

Патентний захист розглядається як страховка, надійне, гарантоване й ефективне вкладення капіталу в науково-технічні дослідження, причому неабияку роль відіграє систематичне вивчення світового патентного фонду.

Вивчення патентно-ліцензійної діяльності дає можливість підприємствам врахувати видатки на проведення своїх досліджень і оцінити їхню максимальну ефективність, а з огляду на аналогічні дослідження і конкретні технічні рішення, які є власністю конкурентів, визначати можливість укладання з ними договорів.

Ліцензійна система є складним і обопільногострим інструментом. Так, придбання ліцензії (скажімо) на винахід, з одного боку, дає змогу мати тим більший виграш у часі, чим значніший винахід, позаяк у цьому разі заощаджується час, витрачений на створення винаходу. З іншого боку, ліцензійний договір часто-густо містить у собі пряму можливість контролю з боку ліцензіара за діяльністю ліцензіата. Саме це і є однією з основних перепон для поширенішого використання системи ліцензування (Рис. 6.6).