Аналіз банківської діяльності (2003)

Вступ

У сучасних умовах одним з найдинамічніших секторів української економіки є банківський, який демонструє високі кількісні темпи зростання масштабів своєї діяльності та істотний вплив на всі ланки економічної системи.

Ефективність управління банківськими операціями безпосеред¬ньо залежить від ефективності економічного аналізу, бухгалтерського обліку, планування та контролю діяльності. Для ефективного розв’язання безпосередньо управлінських завдань, досягнення стійкого та прибуткового функціонування банку потрібний глибокий аналіз усіх сторін його діяльності на основі фінансової звітності та внутрішньої інформації за даними аналітичного обліку. Особливого значення економічний аналіз набуває в умовах загострення конкуренції на банківських ринках, посилення регулюючих обмежень з боку державних органів, непоодиноких випадків банкрутств та відкликання ліцензій комерційних банків.

Періодичне проведення комплексного аналізу банківської діяль¬ності є обов’язковою умовою успішної комерційної діяльності кредитної установи. Результати аналізу слугують необхідним інформаційним джерелом для менеджерів банку. З допомогою цих даних приймаються управлінські рішення щодо регулювання діяль¬ності банківської установи.

Головною метою аналізу банківської діяльності є пошук резер¬вів підвищення ефективності функціонування банку на основі вивчення передового досвіду та досягнень науки і практики банківської справи. Це досягається через оптимізацію структури активів та пасивів з метою максимізації прибутку банку.

Аналіз діяльності комерційного банку передбачає врахування специфічних умов, пов’язаних з місцем, яке посідають банки в ринковій системі взаємовідносин. Методики, що застосовуються зарубіжними банками, не можуть повною мірою відповідати вимогам аналізу діяльності українських банків, оскільки умови їх функціонування суттєво різняться. Для української банківської системи характерні нестабільність, високий рівень інфляції та ризику, що істотно впливає на використання фінансових інструментів, політичну та загальну соціально-економічну ситуацію. У зв’язку з цим особливого значення набуває рання діагностика негативних тенденцій у діяльності банків.

Основними завданнями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання систем¬ного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів підвищення ефективності їх роботи.

Вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» починається із засвоєння теоретичного матеріалу, який викладено відповідно до програми в ІІ розділі посібника в 13 темах. Матеріал має методичний характер, в окремих випадках, там, де це необхідно, даються посилання на інші літературні джерела, де студент має змогу глибше ознайомитись з окремими питаннями.

У процесі розроблення методики аналізу використовувався як досвід вітчизняних науковців та практиків, так і міжнародний досвід, ураховані зміни в нормативній базі, що регламентує банківську діяльність. З кожної теми курсу матеріал викладено за загаль¬ною схемою, починаючи із завдань аналізу та його інформаційного забезпечення і закінчуючи аналізом ефективності проведення тих чи інших банківських операцій, доцільності їх здійснення. Після кожної теми наводяться питання для самоперевірки знань та короткий термінологічний словник. Посилання на первинні джерела аналітичної інформації допоможуть студентам отримати необхідну цифрову інформації для виконання практичних завдань та написання дипломних і курсових робіт. Уніфікована схема аналізу різних бан¬ківських операцій сприятиме засвоєнню матеріалу.

Закріплення теоретичних знань студентів здійснюється за допомогою розв’язання практичних завдань, які наведені у ІІІ розділі навчально-методичного посібника. У тих задачах, де вимагається уміння студента орієнтуватися в інформаційних джерелах, цифрова інформація відсутня. Такі задачі розв’язуються на основі даних, отриманих на базах практики, або за даними звітності умовного банку, що наведені у додатках. У деяких задачах уже міститься цифрова інформація, на прикладі якої необхідно розрахувати відповідні показники, зробити факторний аналіз, дати економічну інтерпретацію отриманим результатам у вигляді аналітичних висновків.

Упровадження передових технологій у навчальний процес передбачає широке використання комп’ютерної техніки та опанування економіко-математичних методів для розв’язання задач зі стратегічного аналізу банків. Методичні рекомендації щодо розв’язання задач із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу, оптимізаційних задач лінійного програмування, різних ситуаційних задач на двофакторний та багатофакторний аналіз, знадобляться студентам не тільки при засвоєнні практичного матеріалу, а й допоможуть при написанні дипломних та курсових робіт, посилять їх науковий рівень.

Для перевірки повноти засвоєння студентами даного курсу проводиться проміжний (модульний) контроль, вимоги до якого наведені в п’ятому розділі посібника. У ньому містяться теоретичні та тестові питання, що виносяться на проміжний контроль, приклади відповідей, перелік тем рефератів, написання яких є обов’язковим для проходження модульного контролю. Критерії оцінювання знань студентів висвітлені в останньому розділі, який логічно завершує навчально-методичний посібник.


← prev content next →