Аналіз банківської діяльності (2003)

2.1. Мета та завдання аналізу пасивів банку

Зміцнення ресурсної бази комерційних банків — одна з голов¬них передумов подолання кризи української економіки, оскільки від цього великою мірою залежить розв’язання проблеми підвищення інвестиційної активності.

Дослідження діяльності комерційних банків необхідно починати з пасиву балансу, який характеризує джерела коштів і природу фінансових зв’язків банку, оскільки саме пасивні операції значною мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активів. Тому головною метою аналізу пасивних операцій комерційного банку є визначення ефективності формування ресурсної бази банку за зниження її вартості та підвищення фінансової стабільності.

Для досягнення цієї мети перед аналітиком постають такі завдання:

аналіз структури пасивів за джерелами формування ресурсів (співвідношення власного капіталу та зобов’язань);

визначення розміру власного капіталу, його структури та достатності;

аналіз дотримання основних нормативів достатності капіталу;

аналіз зміни статутного капіталу банку.

дослідження та оцінка обґрунтованості розподілу прибутку;

аналіз структури зобов’язань з позиції витратності та стабіль¬ності ресурсної бази;

розроблення стратегії розширення клієнтської бази з метою здешевлення ресурсів;

оцінка ділової активності банку щодо залучення ресурсів;

розроблення прогнозу конкурентоспроможності та фінансового потенціалу банку.