Аналіз банківської діяльності (2003)

4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів

Порівняльний аналіз якості активів доцільно проводити за допомогою коефіцієнтів. Коефіцієнтний аналіз дає змогу оцінити в динаміці якість активів за такими критеріями, як дохідність, ризикованість, ліквідність, оборотність.

Дохідність активів може бути проаналізована за допомогою коефіцієнта дохідності:

Кдох = Дохідні активи / Активи всього

Цей коефіцієнт характеризує ділову активність банку з погляду ефективності розміщення ресурсів. У міжнародній практиці вважається, що цей коефіцієнт має бути вище 93 %. Збільшення частки недохідних активів більше як на 7 % може приз¬вести банк до банкрутства. Ураховуючи специфіку розвитку українських банків середнє значення цього коефіцієнта коливається в межах 70 %.

За ступенем ризикованості якість банківських активів можна проаналізувати за допомогою коефіцієнта ризикованості активів:

К риз = Активи, зважені за ступенем ризику / Активи всього

Збільшення цього коефіцієнта свідчить про зростання ризикованості банківських активних операцій.

Аналіз якості активів з позиції ліквідності можна провести за допомогою коефіцієнта ліквідності активів. Проте цей коефіцієнт може бути розрахований за умови розроблення критеріїв ліквідності кожного виду активів банку. Нині у вітчизняній та зарубіжній практиці відсутні подібні розробки. За основу зважування активів за станом ліквідності можна взяти методику розрахунку загального коефіцієнта ліквідності (хоча під час оцінювання ліквідності окремих видів активів не вповні враховано ступінь ліквідності окремих з них):

К лікв. акт. = Активи, зважені за ступенем ліквідності / Активи всього

Зважуючи активи за ступенем ліквідності, необхідно відповід¬ні активи помножити на такі коефіцієнти ліквідності:

пролонговані кредити — на 0,3;

прострочені та безнадійні кредити — на 0;

прострочена та безнадійна дебіторська заборгованість — на 0;

прострочена та безнадійна заборгованість за операціями з цінними паперами — на 0;

основні засоби та нематеріальні активи — на 0,5;

решта активів — на 1.

Оборотність активів є основним показником ділової активності банку. Чим швидше обертаються активи, тим більше прибутку отримає банк, а відповідно й ефективніше він працює. Розрахунок коефіцієнта оборотності активів здійснюється за такою формулою:

N = Дохід банку за період / Середні активи

Збільшення кількості оборотів, що здійснюють активи, є позитивним явищем. Зростання цього коефіцієнта не тільки позитивно відбивається на підвищенні ефективності роботи банку, а й підвищує його ліквідність та сприяє вивільненню ресурсів з обороту.

Обернений показником, що характеризує прискорення оборотності активів, є показник тривалості одного обороту активів у днях, який розраховується за формулою:Зменшення цього показника свідчить про прискорення оборот¬ності активів і вважається позитивним явищем. Після загального аналізу оборотності активів доцільно провести аналіз оборотності окремих видів активів і оцінити їх вклад у підвищення ліквідності та прибутковості роботи банку. Ці показники будуть розглядатись в окремих темах курсу.