Аналіз банківської діяльності (2003)

5.1. Значення та завдання аналізу

У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають кредитні операції. Це пов’язано з закономірною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій з погляду ступеня ризику, забезпеченості та дохідності лежить в основі аналізу якості активів банку. Позикові операції є одним із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку. Водночас кредитні операції є найбільш ризикованим видом операцій комерційного банку. Кредитні операції банку формують його кредитний портфель.

Кредитні вкладення, або кредитний портфель, комерційного банку, — це сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання доходу.

Кредитний портфель банку містить агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення.

Кредитний портфель банку не включає:

відсотки нараховані, але не сплачені, непрофінансовані;

зобов’язання видати кредит;

кредитні лінії, які ще не використані;

гарантії та акредитиви;

оперативний лізинг.

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань:

визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів покриття фактичних і потенційних збитків;

оцінка адекватності кредитного ризику сумі очікуваного прибутку;

визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику;

визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів.

Аналіз кредитних операцій доцільно проводити в такій послідовності:

оцінюються масштаби кредитної діяльності банку порівняно з попередніми періодами та іншими банками;

аналізується рух кредитів;

розраховується оборотність кредитів;

визначається рівень диверсифікації кредитних вкладень, який дає змогу максимально знизити ризик неповернення позики;

оцінюється повернення позик;

проводиться кількісна оцінка структури кредитного портфеля залежно від різних класифікаційних ознак;

виявляється якість кредитного портфеля з погляду ризику і рівня забезпеченості кредитів;

аналізується дохідність та ефективність кредитних операцій.