Аналіз банківської діяльності (2003)

5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат

Аналіз кредитних операцій повинен проводитися і в напрямку оцінки рівня захищеності від можливих втрат. Чим гірші показники якості кредитів з погляду кредитного ризику, тим більшим має бути рівень їх захищеності.

Для оцінки цього рівня використовують такі показники:

коефіцієнт забезпеченості позики;

коефіцієнт забезпеченості збиткових кредитів;

коефіцієнт захищеності позики від втрат сумою резерву;

коефіцієнт покриття збитків за рахунок резерву;

ступінь повноти формування резерву;

коефіцієнт покриття позик власним капіталом.

Коефіцієнт забезпеченості позик (Кз.п) являє собою співвідношення забезпечення кредитів (застава, гарантії, страхування тощо) (Зк) і загальної суми кредитів (П):

Кз.п. = Зк / П

Цей показник характеризує рівень захищеності банку від втрат за позиками за рахунок зовнішніх факторів, таких як гарантії, застава майна, страхування, поручительство.

Коефіцієнт забезпеченості збиткових кредитів (Кз.зб) розраховується як відношення кредитного забезпечення (Зк.зб) за збитковими позиками (Зк.зб) до списаних кредитів за аналізований період (Сп):

К з. зб = Сп

Цей коефіцієнт свідчить про рівень захищеності банку від збитків за позиками з урахуванням тенденції збитковості кредитного портфеля, яка склалася.

До внутрішніх факторів захисту кредитного портфеля від мож¬ливих збитків належить створення резервів, яке дає змогу захистити банк від можливих збитків у разі неповернення кредитів. Рівень такої захищеності від втрат аналізується за допомогою коефіцієнтів:

коефіцієнта захищеності позик сумою резерву;

коефіцієнта покриття збитків за рахунок резерву.

Коефіцієнт захищеності позик сумою створеного резерву (Кзах) розраховується як відношення резервів на покриття збитків за позиками (Рзб) до загальної суми позик (П):

Кзах = Рзб / П

Коефіцієнт покриття збитків за позиками (Кп.зб) розраховується відношенням резервів на покриття збитків за позиками (Рзб) до збиткових позик (Пзб):

Кп.зб = Рзб / Пзб

Ступінь повноти формування резерву (Кп) розраховується як відношення фактично створеного резерву (Рф) до розрахункової суми резерву (Рр) виходячи з кредитного ризику:

Кп = Рф / Рр

Коефіцієнт покриття позик власним капіталом (Кз.к) розраховується відношенням власних коштів банку (Вк) до загальної суми позик (П):

Кз.к. = Вк / П

Цей коефіцієнт показує, яка частина кредитного портфеля фінансується за рахунок власного капіталу. Зростання даного коефіцієнта свідчить про посилення захищеності кредитів власним капіталом.