Аналіз банківської діяльності (2003)

10.1. Значення та завдання аналізу

Основним показником, який узагальнює результати діяльності і свідчить про ефективність діяльності банку, є прибуток.

Прибуток — це фінансовий показник результативності діяльності банку. Його величина залежить від трьох «глобальних» компонентів: доходів, видатків і податків, сплачених до бюд¬жету.

Визначення кінцевого фінансового результату діяльності банку передбачає аналіз:

джерел прибутку;

доходів комерційного банку: структурний аналіз, оцінка рівня доходів;

видатків банку: структурний аналіз, оцінка рівня видатків;

абсолютного розміру прибутку та факторів, що на нього впливають;

фінансових коефіцієнтів прибутковості: вивчення динаміки коефіцієнтів, оцінку коефіцієнтів з погляду їх нормативного рівня, факторний аналіз динаміки коефіцієнтів.

Фінансовим результатом діяльності комерційного банку є прибуток, який залежить переважно від співвідношення його доходів і видатків.

У Плані рахунків комерційних банків України наведені чотири групи результативних рахунків:

доходів;

видатків;

прибутку або збитку;

відвернених коштів за рахунок прибутків.

Фінансова звітність за формою № 2-КБ «Звіт про прибутки та збитки» є основним звітом, який характеризує фінансовий стан банку і складається з дохідних статей, які розміщені у лівій частині форми, та витратних, що розміщені справа. Усі доходи і витрати банку групуються за їх характером та основними видами доходів і витрат.

Метою аналізу прибутку та рентабельності є збільшення абсолютної величини прибутку та підвищення рентабельності банку на основі ефективного управління доходами і витратами.

Прибуток банку являє собою перевищення доходів над витратами.

Розрізняють:

прибуток до оподаткування (або валовий прибуток) — різниця між сумами доходів та витрат банківської установи до виплати нею обов’язкових та інших платежів до бюджету;

прибуток після оподаткування (або чистий прибуток) — сума прибутку до оподаткування мінус сума обо¬в’язкових та інших платежів до бюджету. У світовій практиці вважається, якщо сума чистого доходу до оподаткування становить не менш 2,0 % від суми капіталу, то банк працює ефективно.

У свою чергу, чистий прибуток банку поділяється на:

капіталізований, тобто спрямований на збільшення власних банківських фондів;

прибуток, що розподіляється між акціонерами у вигляді дивідендів.

Відповідно до класифікації доходів і витрат прибуток банку складається з:Розмір прибутку комерційного банку залежить від зміни таких факторів:Головною метою аналізу прибутку банку є виявлення невикористаних резервів його збільшення.

У процесі аналізу прибутку банку необхідно розв’язати такі завдання:

дати характеристику змін у сумі прибутку;

визначити причини змін, що відбулися в сумі прибутку;

розрахувати кількісний вплив чинників на розмір прибутку;

дати характеристику заходів банку зі збільшення прибутку.

Аналіз прибутку банку починається із загальної оцінки змін прибутку банку.

Після аналізу структури прибутку банку необхідно буде проаналізувати кожну складову прибутку. І понад усе — це прибуток від наданих кредитів, тобто процентний прибуток.