Основи економічної теорії (2001)

6.4. Ціна в ринковій економіці

Наступним елементом механізму саморегулювання ринкової економіки є ціна. Власне через ціну реалізуються важливі економічні закони — закон вартості, закон цінності, закон корисності, закон попиту і пропозиції тощо.

Ціна. Є багато теорій ціни. Проте в сучасній світовій економічній теорії найпоширеніша концепція ціни А. Маршалла, що ґрунтується на головних постулатах теорії А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея, Е. Бем-Баверка. У своїй теорії А. Маршалл прагне поєднати в одну теорію — теорію ціни — три концепції: граничної корисності, витрат виробництва та попиту і пропозиції.

За А. Маршаллом, ціна будь-якої речі є її міновою вартістю відносно всіх речей загалом, або її купівельною вартістю. Ціну визначають зазвичай як певну кількість грошових одиниць, отримуваних за конкретний товар.

Рівноважна ціна. У механізмі саморегулювання ринкової економіки особливе значення мас ринкова ціна, що є результатом взаємодії попиту і пропозиції. Вона фіксується в точці А, в якій перетинаються криві попиту II і пропозиції Пр (рис. 7).Точку А називають точкою рівноваги, а ціну — рівноважною. Тільки в цій точці ціна задовольняє одночасно і покупця, і продавця, адже саме в ній збігаються ціна попиту і ціна пропозиції.

У точці А перетинаються крива П і крива Пр. У цій точці попит кількісно дорівнює пропозиції, а ціна//! є рівноважною ціною, або ціною рівноваги. За ціни Ц2 виникає надлишок пропозиції над попитом (ВД). За ціни Цх попит перевищує пропозицію (CM), і виникає дефіцит товару на ринку.

Важливо зазначити, що при рівноважній ціні встановлюється рівність не купівель і продаж — така рівність існує за будь-якої ціни. При ціні рівноваги кількість продукту, в межах якої споживачі мають намір продовжувати купувати товар, відповідатиме тій кількості продукту, яку виробники мають намір продовжувати постачати на ринок. Тільки за такої ціни не буде тенденції до зростання або зниження ціни на товар.

Отже, конкуренція, коливання попиту і пропозиції сприяли встановленню рівноваги на ринку. Обмежена кількість певного товару розподілена між можливими його споживачами. Проте це тільки часткова рівновага на одному ринку. Ціни на ринку постійно змінюються. Це зумовлено змінами або в попиті на товар, або в пропозиції його, або одночасно і в попиті, і в пропозиції. Ці зміни взаємопов'язані. Адже кожна зміна ціни на один товар спричинює зміну ціни на інші товари. Існує система цін, що може опинитися у стані рівноваги. Для цього її слід розглядати в певний момент і одночасно в її сукупності. У цьому разі йтиметься про загальну рівновагу ринку.

У стані економічної рівноваги будь-який суб'єкт господарської діяльності (виробник, покупець) не мають стимулів, що спонукали б їх до зміни своєї економічної поведінки. У точці рівноваги економічний рух припиняється. Для того щоб він розпочався знову, потрібні зміни у зовнішніх умовах. Ідеться про зміни цін, технології, смаків і переваг споживачів та виробників, очікувань щодо майбутніх цін та доходів тощо.

Розгляд закономірностей зміни попиту і пропозиції та механізму утворення рівноважної ціни дає змогу повно охарактеризувати економічну свободу як найважливішу умову нормального функціонування ринкової економіки. Йдеться про свободу підприємництва, свободу вибору продавців і покупців, свободу переміщення ресурсів, свободу ціноутворення. Власне економічна свобода дає можливість гнучко реагувати на зміну умов і забезпечення рівноваги (або часткової, або повної). Щоправда економічна свобода у цьому разі є, звичайно, відносною, адже абсолютної свободи немає.

Урівноважуюча функція ціни. Здатність конкурентних сил пропозиції і попиту встановлювати ціну на рівні, на якому рішення про продаж та купівлю товару синхронізуються, називають урівноважуючою функцією цін. Ця функція ціни виключає надлишки або дефіцит продукту.

Чинники рівноважної ціни. Рівноважна ціна, як уже зазначалося, може змінюватись, а отже, може змінюватися рівноважна кількість продукту. Головними детермінантами зміни ціни є попит і пропозиція. Залежність між змінами попиту і рівноважної ціни є оберненою, а залежність між пропозицією і ціною — прямою. На рівноважну ціну впливають також чинники, що спричиняють зміни в попиті та пропозиції.

В умовах конкуренції під впливом законів ринкового ціноутворення ціна вирівнюється автоматичною. Проте ринкове ціноутворення може порушуватись або діяльністю монополій, або втручанням держави, яка вольовим рішенням установлює ціни вище або нижче точки рівноваги. У цьому разі йдеться про ціни «стелі» і «підлоги».

Ціни «стелі» і «підлоги». Ціна «стелі» — це ціна, що обмежує рух ціни вгору, тобто вона є штучно заниженою. Такі ціни держава використовує здебільшого для призупинення інфляції та недопущення зниження життєвого рівня. Зазначені ціни породжують дефіцит продукту. Цю проблему держава вирішує за допомогою раціонального попиту введенням різних систем нормування розподілу.

Ціна «підлоги» не дає змоги ціні знизитися за встановлені межі. Це — штучно завищена ціна. Прикладом встановлення такої ціни є завищення цін на продовольчі товари, що допоможе фермерам не збанкрутіти.